Valtionavustus

Hankeavustukset kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanon edistämiseen

Lukutaito-ohjelma Lukutaito
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
19.10.2023 – 20.11.2023 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
Enintään 210 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos, yksikön päällikkö Timo Sinivuori

Tausta ja tavoitteet

Valtionavustuslaki (688/2001)
Valtion vuoden 2022 talousarvio, momentit 22.29.01.02.7.01. ja 29.01.02.7.05.

Haun kuvaus

Hankeavustuksen tarkoituksena on edistää Kansallisen lukutaitostrategian 2030 suuntaviivojen ja toimenpiteiden toteutumista. Avustettava toiminta perustuu lukutaitostrategian toimenpide-ehdotuksiin.

Valtionavustuksella rahoitetaan kahta eri teemaa:

 1. kansallisen lukutaitostrategian toimeenpano
 2. Lukeva kunta.

Hakemusta laadittaessa valitaan teema-alue, jolle hankesuunnitelmaa esitetään.

Kansallisen lukutaitostrategian suuntaviivat:

 1. Luodaan ja vahvistetaan lukutaitotyön rakenteita.
 2. Vahvistetaan monilukutaito-osaamista.
 3. Innostetaan lukemaan ja monipuolistetaan lukutaitoa.

Avustettava toiminta tukee lasten, nuorten ja/tai aikuisten lukutaitoa. Avustuksen hakijana voivat olla kunnat, kuntayhtymät, oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt, yhdistykset ja järjestöt.

Avustettavaa toimintaa koordinoi oma hankekoordinaattori. Koordinaattorin tehtävä määritellään hankesuunnitelmassa.

Hakijoita pyydetään huomioimaan hankesuunnitelmassa ja kustannusarviossa se, että Opetushallitus järjestää hankekoordinaattoreille yhteisiä tapaamisia hankekauden aikana. Yhteiset verkostotilaisuudet järjestetään tapaamisina Helsingissä kolme kertaa vuodessa.

Kansallinen lukutaitostrategia 2030
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kansallinen-lukut… 

Lukeva kunta -toimenpide-ehdotukset
https://www.oph.fi/fi/lukeva-kunta 

Haun tavoitteet

 • Hankeavustuksella edistetään Kansallisen lukutaitostrategian 2030 suuntaviivojen ja toimenpiteiden toteutumista.
 • Avustettava toiminta perustuu lukutaitostrategian toimenpide-ehdotuksiin.
 • Avustettava toiminta tukee lasten, nuorten ja/tai aikuisten lukutaitoa.

Haun teemat

Teema 1: Kansallisen lukutaitostrategian toimeenpano

 • Toiminta perustuu Kansallisessa lukutaitostrategiassa 2030 mainittuihin suuntaviivoihin ja toimenpiteisiin.
 • Toiminnassa voidaan kehittää uusia tapoja ja rakenteita lukutaidon edistämiseksi. Toiminta voi myös jatkokehittää jo olemassa olevia rakenteita ja malleja.
 • Hankkeeseen valittujen kohderyhmien tulee perustua tarvelähtöisyyteen, ja kohderyhmänä voivat olla erimerkiksi eri kieliryhmät tai erityistä lukutaitotukea tarvitsevat.
 • Toiminta tapahtuu moniammatillisessa ja/tai hallinnonalojen välisessä yhteistyössä.
 • Toiminta voi edistää varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen oppilaitosten suunnitelmallista ja sopimuspohjaista yhteistyötä kirjaston kanssa.
 • Toiminnassa hyödynnetään lukutaitotyön tukena olemassa olevia malleja ja materiaaleja, kuten Lukeva koulu -mallia.

Teema 2: Lukeva kunta

Avustusta voi hakea kunnan tai kuntaverkoston lukutaitotyön (Lukeva kunta) aloittamiseen tai jatkamiseen.

Lukeva kunta -hankkeita koskevat samat painopisteet kuin teeman 1 mukaisia hankkeita. 

Lisäksi:

 • Lukeva kunta -hankkeissa toiminta sidotaan kuntien perustyöhön, ja siinä hyödynnetään jo olemassa olevia rakenteita, kuten koulujen, varhaiskasvatuksen ja kirjaston perustoimintaa.
 • Toiminnassa voidaan valmistella uusi paikallinen tai alueellinen lukutaitostrategia tai lukutaidon toimenpideohjelma tai kehitetään jo olemassa oleva strategiaa.
   

Kuka voi hakea

Avustuksen hakijana voivat olla kunnat, kuntayhtymät, oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt, yhdistykset ja järjestöt. Avustusta voidaan myöntää yksittäiselle hakijalle tai useista hakukelpoisista hakijoista koostuvalle hakijaverkostolle.

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset: 

 • Hakija on hakukelpoinen
 • Hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen hakupalveluun
 • Avustettava toiminta toteutetaan käyttöaikana.
   

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2022 talousarvioon sisältyvästä momenttien 22.29.01.02.7.01. ja 29.01.02.7.05. määrärahasta valtionavustusta enintään 210 000 euroa lukutaitoa edistäviin toimenpiteisiin osana kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanoa. Valtionavustuksen omarahoitusosuus on 5 %. 

Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.7.2025.

Avustusta ei saa käyttää hakijaorganisaation perustoiminnan rahoittamiseen. Avustusta ei myönnetä, jos samaan kehittämistoimintaan saadaan muuta hankeosapuolten ulkopuolista julkista rahoitusta esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai EU:lta.
 

Näin hakemuksia arvioidaan

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:  

 1. Toiminta vastaa hakutiedotteen painopisteitä ja tavoitteita.
 2. Toiminta perustuu Kansallisessa lukutaitostrategiassa 2030 mainittuihin suuntaviivoihin ja toimenpiteisiin.
 3. Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan.
 4. Toiminta pohjautuu hakijan laatimaan hankesuunnitelmaan, joka edistää lukutaitoa ja lukutaitotyötä.
 5. Hankkeen elinkaari ja työn vakiinnuttaminen avustuksen käyttöajan jälkeen on otettu huomioon hankesuunnitelmassa.
 6. Hankkeen tavoitteiden toteutumista seurataan hankekauden aikana.
 7. Mikäli hankkeen aikana tuotetaan materiaaleja, ne julkaistaan aoe.fi-palvelussa, osittain tai kokonaan CC 4.0 -lisenssillä, ja tekijänoikeudet on maksettu hankkeen aikana.
   

Hakeminen ja hakuohjeet

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla nimenkirjoitusoikeus hakijaorganisaation puolesta.

Tämän valtionavustuksen hakuaika alkaa 19.10.2023 ja päättyy 20.11.2023 klo 16.15.
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 

Lisätietoja antavat:

Opetusneuvos, yksikön päällikkö Timo Sinivuori, 029 533 1444
Undervisningsrådet Yvonne Nummela, 029 533 1523 (ruotsinkieliset hakijat)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Teknisissä ongelmissa voit ottaa yhteyttä valtionavustukset [at] oph.fi

Rahoituspäätökset

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty, viimeistään joulukuun puolivälissä. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille yhteyshenkilöille sekä hakijoiden virallisiin sähköpostiosoitteisiin Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

Lista avustuksen saajista julkaistaan tällä rahoitushakusivulla.