Valtionavustus

Hankeavustukset koulun kerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen 2024

Perusopetus Kerhot ja kerhotoiminta
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
1.2.2024 – 21.3.2024 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
2 865 000 €
Lisätietoa antavat
Erityisasiantuntija Anne Kolehmainen

Hakuaikaa on jatkettu. Haku päättyy 21.3.2024 klo 16.15. 

Haun kuvaus

Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (628/1998) 47 §:ssä ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014-asiakirjassa määriteltyä perusopetuksen yhteydessä oppilaille järjestettävää kerhotoimintaa. Koulun kerhotoiminta on osa maksutonta perusopetusta ja sitä toteutetaan oppituntien ulkopuolella osana oppilaan koulupäivän kokonaisuutta. 

Koulun kerhotoiminta rakentaa ja rikastuttaa osaltaan koulun toimintakulttuuria opetussuunnitelman linjausten suuntaisesti vahvistaen yhteisöllisyyttä ja oppilaiden kiinnittymistä kouluun. 

Monipuolisella kerhotoiminnalla mahdollistetaan koulussa opittujen tietojen ja taitojen soveltamista ja syventämistä sekä vahvistetaan laaja-alaista osaamista. Koulun kerhoihin osallistuminen mahdollistaa oppilaille kokemuspiirin laajentamista. Kerhotoiminta tuottaa oppilaille onnistumisen kokemuksia sekä tukee opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. 

Kerhotoiminnan järjestämisen periaatteet kirjataan paikalliseen opetussuunnitelmaan ja koulun vuosittaiseen lukuvuosisuunnitelmaan. Kerhotoiminnan järjestämis- ja toteuttamistapoja kehitetään, ja oppimisympäristöä muokataan harrastuneisuutta tukevaksi. 

Erityisavustuksen tarkoituksena on monipuolisen ja laadukkaan koulujen kerhotoiminnan tukeminen. Rahoitus on tarkoitettu pääsääntöisesti vuosiluokille 3.–9. 

Säädösperusta

 • Valtionavustuslaki (688/2001). 
 • Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009).

   

Haun tavoitteet

 • kerhotoiminta mahdollistaa oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja osallistumista toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen 
 • kerhotoiminta tukee oppilaiden psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia 
 • kerhotoiminta vahvistaa osaltaan oppilaiden laaja-alaista osaamista 
 • kerhotoiminta antaa mahdollisuuksia luovaan toimintaan 
 • kerhotoimintaa suunnataan alueille, joissa on tarjolla vähän harrastetoimintaa lapsille ja nuorille 
 • kerhotoimintaa järjestetään siten, että mahdollisimman monella oppilaalla on mahdollisuus osallistua 

Erityisavustus koulun kerhotoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen voidaan myöntää kunnille ja kuntayhtymille sekä yksityisille opetuksenjärjestäjille, joilla on perusopetuksen järjestämislupa. 

Jokainen opetuksen järjestäjä hakee avustusta yhdellä omalla hakemuksellaan. Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset 

 • Hakija on hakukelpoinen. 
 • Hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen hakupalveluun. Myöhästyneitä hakemuksia ei voida käsitellä. 
 • Hakija on antanut pyydetyt selvitykset aiemmin myönnettyjen valtionavustusten käytöstä. Avustusta ei myönnetä, mikäli selvityksiä aiemmin myönnetyistä avustuksista ei ole toimitettu. 
 • Avustuksen käyttötarkoitus on käytölle asetettujen tavoitteiden mukainen. 
 • Avustettava hanke, toiminta tai hankinta toteutetaan avustuksen käyttöajan rajoissa. 

 

Koulun kerhotoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen myönnetään enintään 2,85 milj. euroa.

Valtion erityisavustusta myönnetään enintään 70 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 30 %. 

Mikäli vuosina 2022 ja 2023 myönnettyjä valtionavustuksia on vielä käyttämättä, hakijaa pyydetään harkitsemaan, onko tarvetta hakea uutta valtionavustusta. 

Koulujen kerhotoiminnan suunnitelmaa tehdessä on hyvä huomioida myös Suomen Harrastamisen mallin- valtionavustushaku ja sen suunnitelma. 

Hakijan tulee tutustua Opetushallituksen yleisohjeeseen valtionavustuksen hakijalle ja käyttäjälle. 

Avustusta ei voi käyttää järjestäjän perustoiminnan rahoittamiseen, kuten tukiopetukseen tai läksykerhoihin.  

Avustusta voi käyttää välttämättömiin ja hankkeen tavoitteiden toteutumisen kannalta olennaisiin laite-, väline- ja/tai ohjelmistohankintoihin, jos ne ovat korkeintaan 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista. 

Laitehankintojen välttämättömyys tulee perustella hakulomakkeessa. 

Avustusta ei myönnetä, jos samaan kehittämistoimintaan saadaan muuta Opetushallituksen myöntämää tai hankeosapuolten ulkopuolista julkista rahoitusta esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai EU:lta.  

Avustusta voidaan käyttää aloitetun kerhotoiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen. Käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2025. 

 

Tämän valtion erityisavustuksen hakuaika alkaa 1.2.2024 klo 12.00 ja päättyy 21.3.2024 klo 16.15. Myöhästyneitä hakemuksia ei voida käsitellä.  

Hakemusta on mahdollista muokata hakuajan loppuun asti. Tämä tapahtuu ensimmäisen viestin hakulomakelinkistä. Hakulomakkeen yläpalkista näkyy hakemuksen tila: Hakemus lähetetty/Hakemusta ei ole lähetetty. 

Hakuajan päättyessä hakemus on oltava tilassa Hakemus lähetetty. Hakemuksen lähettäjä on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. Sähköisen järjestelmän kautta ei voi lähettää hakemusta määräajan jälkeen. Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä. 

Valintaperusteina ovat: 

 • haun tavoitteiden ja erityisten painopisteiden huomioiminen 
 • kerhotoiminnan tarvelähtöisyys ja tavoitteellisuus 
 • kerhotoiminnan monipuolisuus 
 • oppilaiden osallisuus kerhotoimintaa suunnittelussa ja toteutuksessa 
 • kerhojen määrä, kerhoihin osallistuvien oppilaiden määrä suhteessa koulujen kokoon 

Päätökset on tehty 20.5.2024 ja lähetetty hakemuksessa ilmoitetuille tahoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

 

Opetusneuvos Marjaana Kopperi (puhelin 029 5338553) 

Erityisasiantuntija Anne Kolehmainen (puhelin 029 5331661) 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)