Valtionavustus

Hankeavustus: Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustukset 2024 kansalaisopistoille

Vapaa sivistystyö
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
7.2.2024 – 19.3.2024 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
1 099 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Heikki Tulkki

Haun kuvaus

Avustus on tarkoitettu tukemaan vapaan sivistystyön kehittämistä, laatua ja vaikuttavuutta kansalaisopistoissa. Haettavan avustuksen tulee kohdentua yhteen seuraavista teemoista:

 • pedagoginen kehittäminen 
 • oppilaitoksen kehittämis- ja laatutyö 
 • digitaalisuus (ml. etä-, hybridi- ja monimuoto-opetus)
 • kestävää elämäntapaa edistävän koulutuksen kehittäminen 
 • perustaitoja vahvistavien koulutuksien kehittäminen, ml. Kansallisten perustaitojen osaamismerkkien suorittaminen koulutusten osana. 

Säädösperusta ja muut ohjausasiakirjat: 

 • Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 ja 30.12.2014/1411 (14 § ja 16 §) 
 • Valtionavustuslaki 27.7.2001/688
 • Valtion vuoden 2024 talousarvio, mom. 29.10.31.2.2. Vapaa sivistystyö 

Haun tavoitteet

 • kansalaisopistoilla on mahdollisuus kehittää vapaan sivistystyön koulutusta ja oppilaitoksen toimintaa kokonaisvaltaisesti 

Avustusta voivat hakea kansalaisopistojen ylläpitäjät. 

Avustuksella tuettua laatu- ja kehittämistyötä on mahdollista toteuttaa myös useamman oppilaitoksen yhteisenä. Tällöin yksi oppilaitos tekee hakemuksen kaikkien mukana olevien oppilaitosten puolesta ja se nimetään avustusta vastuullisesti hallinnoivaksi oppilaitokseksi. Valtionavustus maksetaan tämän oppilaitoksen tilille. Hankkeen toteuttajien tulee tehdä keskenään valtionavustuslain mukainen yhteistyösopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista (Yleisohje valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille, OPH-2727-2023). 

Valtion vuoden 2024 talousarvion momentille 29.10.31 on osoitettu kansalaisopistojen laatu- ja kehittämisavustusta varten 1 099 000 euron määräraha.   

Avustusta myönnetään enintään 85 % hankkeen kokonaiskustannuksista, joten hakijan omarahoitusosuus on vähintään 15 %. 

Avustuksen käyttöaika alkaa valtionavustuspäätöksen päiväystä seuraavasta päivästä ja sitä voi käyttää 30.6.2026 saakka. Avustuksen käytöstä tulee raportoida 30.9.2026 mennessä.

Opetushallitus avaa laatu- ja kehittämisavustukset haettavaksi 7.2.2024. Hakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella ja hakijana on oppilaitoksen ylläpitäjä. Hakemuksen tulee olla tallennettuna hakujärjestelmään viimeistään 19.3.2023 klo 16.15.

Hakulinkki: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/491/?lang=fi

Avustushakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota seuraaviin valintaperusteisiin: 

 1. Kehittämistoimenpiteiden laatu ja konkreettisuus
 • kehittämistoiminnan organisointi ja toteutus
 • kustannusarvion realistisuus
 • kytkeytyminen organisaation strategisiin tavoitteisiin
 • tulosten hyödynnettävyys ja vaikuttavuus
 • skaalattavuus ja monistettavuus hankeorganisaatioiden ulkopuolelle

2.    Oppilaitoksen (yhteishankkeissa oppilaitosten) toiminnan laajuus: vuoden 2024 valtionosuusrahoituksen perusteena oleva opetustuntien määrä 

Muita avustuksen myöntämisperusteita: 

 • Laatu- ja kehittämisavustusta myönnetään samalle hakijalle yhtäjaksoisesti enintään kahtena perättäisenä vuotena.  
 • Avustusta myönnetään vain yhteen laatu- ja kehittämishankkeeseen hakijaa kohden lukuun ottamatta mahdollisia yhteishankkeita.    
 • Aikaisemmin saaduista avustuksista on tehty selvitykset päätöksen edellyttämällä tavalla.

Avustuksen käyttöön liittyvä ehtoja:

 • Avustusta ei voi käyttää oppilaitoksen tarjoaman koulutuksen toteuttamiseen.  
 • Avustusta voi käyttää oppilaitoksen henkilöstön kouluttamiseen vain siltä osin kuin suunniteltu kehittäminen sitä edellyttää. 
 • Avustusta voi kohdentaa ainoastaan pienimuotoisiin laitehankintoihin, jotka ovat hankkeen toteuttamisen kannalta ehdottoman välttämättömiä. 
 • Avustusta ei voi kohdentaa tarjoilukustannusten rahoittamiseen tilaisuuksien tai kokousten yhteydessä.
 • Ulkomaan opintomatkat ja kansainvälinen toiminta eivät kuulu laatu- ja kehittämisavustuksella tuettavien toimintojen piiriin.

Opetushallitus pyrkii tekemään avustuspäätökset toukokuun loppuun 2024 mennessä. 

Lisätietoja antavat  

 • haun sisältöjen osalta opetusneuvos Heikki Tulkki, heikki.tulkki [at] oph.fi (heikki[dot]tulkki[at]oph[dot]fi) (puh. 029 533 1971) ja asiantuntija Mirka Råback, mirka.raback [at] oph.fi (mirka[dot]raback[at]oph[dot]fi) (puh. 029 533 1184)
 • hakulomakkeeseen liittyvissä teknisissä asioissa valtionavustukset [at] oph.fi