Valtionavustus

III Ylimääräinen avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttötalouteen poikkeusoloista aiheutuvien opiskelijamaksujen sekä maksullisen palvelutoiminnan tulomenetysten korvaamiseksi 2021

Vapaa sivistystyö Koronavirustilanne
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
29.6.2021 – 31.8.2021 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
5 000 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Heikki Tulkki

Tausta ja tavoitteet

Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 ja 30.12.2014/1411 (14§ ja 16 §)
 ja 19.12.2017/965.
Valtionavustuslaki 27.7.2001/688
Valtion vuoden 2021 III lisätalousarvio, mom. 29.10.31, vapaa sivistystyö
Avustus on tarkoitettu koronavirustilanteesta johtuvien opiskelijamaksujen sekä
maksullisen palvelutoiminnan tulojen menetysten korvaamiseksi ajalta 1.1.–31.12.2021.

Avustusta voidaan käyttää vuoden 2021 loppuun asti. Avustus
tulee käyttää oppilaitoksen käyttökustannusten kattamiseen. Korvattavaksi
voivat tulla vain ne saamatta jäävät tulot ja koronatilanteesta koituneet
ylimääräiset kustannukset, jotka ovat osoitettavissa, ja joista on vähennetty myös
koronatilanteen vuoksi vähentyneet kustannukset ja syntyneet säästöt.

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea kansalaisopistojen, kansanopistojen, kesäyliopistojen ja
opintokeskusten ylläpitäjät. Avustusta ei voida myöntää sellaisille yhteisöille,
jotka ovat saaneet samaa tarkoitusta varten avustusta toiselta valtion viranomaiselta tai muulta avustustaholta.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Avustusta myönnetään vuoden 2021 valtion III lisätalousarvion lisämäärärahasta
momentilta 29.10.31 (vapaa sivistystyö). Avustuksella voidaan hyväksyä korvattavaksi koronatilanteesta aiheutuneita kuluja aikavälillä 1.1.-31.12.2021.

Opetushallitus on varautunut osoittamaan määrärahasta yleisavustuksina
enintään 5 000 000 euroa.

Hakeminen ja hakuohjeet

Haku avataan 29.6.2021 klo 13.00. Sähköisen avustushakemuksen tulee olla
jätettynä Opetushallitukselle viimeistään 31.8.2021 klo 16.15.
Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella oppilaitoksen ylläpitäjän
nimissä.

Hakulinkki https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/348/?lang=fi

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

1. Kirjanpitoraportti 1.1.2021–31.7.2021
2. Kirjanpitoraportti, arvio 1.8.–31.12.2021
3. Oppilaitosta koskeva toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021
4. Taloustietolomake, joka täytetään ohjeen mukaisesti
5. Vapaaehtoinen hakemusta täydentävä liite

Näin hakemus arvioidaan

Hakemusten arviointiperusteena on oppilaitoksen koronatilanteesta
aiheutuneiden tulovähennysten nettomäärä koronaviruksen aiheuttamassa
poikkeustilanteessa. Avustusta myönnetään aikavälillä 1.1.–31.12.2021
poikkeustilanteesta johtuvien, saamatta jäävien opiskelijamaksujen ja
maksullisen palvelutoiminnan tulojen korvaamiseksi. Arvioinnissa otetaan
huomioon myös koronatilanteen aiheuttama kulujen väheneminen sekä
koronatilanteesta aiheutuneet ylimääräiset kulut. Lisäksi
otetaan huomioon oppilaitoksen tämänhetkinen kokonaisvaltainen taloudellinen tilanne. Avustukset myönnetään käytettävissä olevan määrärahan asettamissa rajoissa.

Rahoituspäätökset

Opetushallitus pyrkii tekemään päätökset 1.10.2021 mennessä. Tieto päätöksistä julkaistaan tällä rahoitushakusivulla, minkä lisäksi tieto päätöksistä lähetetään kunkin hakijan yhteyshenkilölle sekä hakijan viralliseen sähköpostiosoitteeseen.

Lisätiedot

Lisätietoja sisältöjen osalta

  • haun sisällön osalta opetusneuvos Heikki Tulkki, heikki.tulkki [at] oph.fi (puh. 029 533 1971)
  • hakuun liittyvissä teknisissä asioissa valtionavustukset [at] oph.fi