Valtionavustus

Opetustoimen henkilöstökoulutus 2023, lisähaku vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
4.10.2023 – 9.11.2023 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
800 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Heikki Tulkki (vapaa sivistystyö)
Opetusneuvos Minna Harmanen (taiteen perusopetus)
Attachments

Tausta ja tavoitteet

Valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen tavoitteena on edistää opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa toimivan henkilöstön jatkuvaa oppimista ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kehittää ammatissa tarvittavaa osaamista. Henkilöstökoulutuksella tuetaan koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanoa ja kehitetään toimintaympäristön muutoksiin sopeutumisessa tarvittavaa osaamista.

Opetustoimen henkilöstökoulutuksissa otetaan huomioon yhteisön ja yksilön tarpeet. Tarjoamalla eri tavoin toteutettua henkilöstökoulutusta tuetaan henkilöstön yhtäläisiä mahdollisuuksia kehittää osaamistaan koko työuran ajan. Digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen edistävät mahdollisuuksia osallistua koulutukseen. Koulutukseen osallistuminen tukee paikallisia kehittämis- ja täydennyskoulutussuunnitelmia sekä vahvistaa koko työyhteisön osaamisen kehittymistä. Henkilöstön osaamisen kehittämisen lähtökohtia ovat tietoperustaisuus sekä ajankohtaisiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen.

Tämä erillinen lisähaku kohdennetaan vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen.

Säädösperusta ja muut ohjausasiakirjat

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen henkilöstökoulutuksen tavoitteena on, että

 • opetustoimen henkilöstöllä on yhtäläiset mahdollisuudet kehittää osaamistaan
 • henkilöstön pedagoginen osaaminen ja arviointiosaaminen syvenevät
 • johtajien ja esimiesten johtamistaidot kehittyvät
 • opetushenkilöstön edellytykset arvioida ja kehittää antamaansa koulutusta paranevat
 • oppimisyhteisöjen hyvinvointi paranee
 • tieto- ja tutkimusperustaisuuden hyödyntäminen, tarvelähtöisyys ja tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi kehittyvät
 • kestävä elämäntapa sekä koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus vahvistuvat
 • koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanossa tarvittavaa osaaminen kehittyy.

Kuka voi hakea?

Hakukelpoisia ovat kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Avustuksella tuettua koulutusta on mahdollista toteuttaa myös useamman hakukelpoisen toimijan yhteistyönä tai yhteishankkeena. Tällöin yksi toimijoista tekee hakemuksen kaikkien mukana olevien puolesta, ja se nimetään avustusta vastuullisesti hallinnoivaksi toimijaksi. Valtionavustus maksetaan vastuullisen toimijan tilille. Hankkeen toteuttajien tulee tehdä keskenään valtionavustuslain mukainen yhteistyösopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista, ks. Ohje valtionavustuksen hakijalle ja käyttäjälle.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus asettaa erillisellä lisähaulla haettavaksi valtion vuoden 2023 talousarvioon sisältyvästä opetustoimen henkilöstökoulutuksen määrärahasta enintään 800 000 euroa vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen henkilöstökoulutukseen.

Avustusta voi käyttää valtionavustuspäätöksen päiväystä seuraavasta päivästä lähtien 31.12.2025 saakka. Avustuksen käytöstä tulee raportoida 31.3.2026 mennessä.

Tässä erityisavustuksessa ei vaadita omarahoitusosuutta. Lopullinen edunsaaja on koulutukseen osallistuva henkilö eikä koulutusta järjestävä koulutusorganisaatio.

Hakeminen ja hakuohjeet

Avustusta voi hakea seuraaviin henkilöstökoulutuksen teemoihin:

 • pedagoginen kehittäminen, esimerkiksi digitaalisuuden ja hybridipedagogiikan edistäminen sekä oppimista ja kestävää hyvinvointia edistävä pedagogiikka
 • jatkuvan oppimisen pedagogiikka, erityisesti aikuisten perustaidot, digitaaliset taidot sekä muut työllistymistä ja työmahdollisuuksia vahvistavat taidot sekä ohjausosaaminen
 • osaamisperusteisuus
 • pedagoginen saavutettavuus ja yksilöllistäminen/henkilökohtaistaminen
 • oman pedagogisen toiminnan arviointi ja laadunhallinta
 • johtamisosaaminen, esimerkiksi kestävää elämäntapaa sekä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä johtaminen
 • ennakointiosaaminen.

Opetushallitus avaa avustuksen haettavaksi 4.10.2023. Avustushakemus täytetään sähköisessä hakujärjestelmässä. Hakemus tulee tallentaa sähköiseen hakujärjestelmään ja lähettää järjestelmässä käsiteltäväksi viimeistään 9.11.2023 klo 16.15, jolloin hakulomake sulkeutuu.

Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella allekirjoitusoikeudellisten henkilöiden, yhteyshenkilön, varayhteyshenkilön sekä hakijan virallinen sähköpostiosoite. Näihin osoitteisiin lähetetään linkki käsittelyyn jätetystä hakemuksesta sekä myöhemmin tehtävä sähköinen päätös. Hakemusta ei allekirjoiteta.

Toivottavaa on, että hankesuunnitelma muotoillaan useamman toimijan verkostossa siten, että koulutusten sisällöt vastaavat suunnitellun kohderyhmän ajankohtaiseen koulutustarpeeseen ja liittyvät syvällisesti koulutusteemaan. Avustuksella tuetaan erityisesti valtakunnallisia ja alueellisia hankkeita.

Yhteishankkeissa yksi hakijoista (hankkeen yhteyshenkilö) lähettää yhden, yhteisen hakemuksen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kunkin toimijan rooli hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa.

Suositeltavaa on jo hakuvaiheessa laatia yhteistyöstä aiesopimukset yhteishankkeen osapuolten kesken. Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen yhteyshenkilön tulee tehdä yhteistyösopimukset kumppaneiden kanssa. Yhteistyösopimuksen laatimisessa tulee noudattaa Opetushallituksen ohjetta, joka löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta Ohje valtionavustuksen hakijalle ja käyttäjälle.

Henkilöstökoulutuksen valtionavustus kattaa avustettavasta koulutushankkeesta aiheutuvat menot, jotka jäävät organisaation lopulliseksi kustannukseksi. Se on tarkoitettu koulutuksesta aiheutuviin välittömiin menoihin, joita ei olisi syntynyt ilman kyseistä hanketta ja jotka ovat välttämättömiä hankkeen toteutumisen kannalta.  Valtionavustuksella voidaan kattaa vain hankkeen välittömät menot sekä sellaiset menoerät, joiden osalta voidaan osoittaa välitön aiheuttamisperuste. Tällaisia ovat esimerkiksi osuus kouluttajan palkasta, työtilan vuokra suhteessa hankkeessa käytettyyn työaikaan ja koulutuksiin käytettyjen tilojen vuokra koulutusajalta. Matkustuskustannukset hyväksytään valtion matkustussäännön mukaisesti.  Avustuksella ei voi kattaa ulkomaan matkakuluja. Valtionavustushankkeen kustannuksiksi ei hyväksytä laskennallisia ja prosentuaalisia kustannuseriä, jotka eivät perustu hankkeesta aiheutuviin todellisiin menoihin ja jotka olisivat syntyneet ilman kyseistä hankettakin.

Valtionavustuksella ei rahoiteta esimerkiksi tutkimustoimintaa, koulutukseen osallistuvien palkka-, sijais-, matka-, ruokailu-, kahvitus- ja majoituskuluja, laitehankintoja, painatuskuluja, messu- tai tapahtumaosallistumisia tai messuesittelyjä, ohjaus- tai muiden suunnitteluryhmien kuluja, työnohjausta, pienryhmämentorointia (3–5 henkilöä) eikä yksittäisiin osallistujiin kohdistuvia profilointi- tms. kuluja.

Valtionavustusta ei voida myöntää pelkästään yhden opetuksen/koulutuksen järjestäjän (esimerkiksi yhden kunnan) tai oppilaitoksen ylläpitäjän henkilöstölle tarkoitettuun koulutukseen. Avustuksen hakijan tulee kiinnittää erityistä huomiota lähi- ja/tai verkkokoulutuksen ja itsenäisen työn väliseen tasapainoon. Itsenäisen työn osuus ei saa olla liian suuri.

Koulutusten suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota koulutettavapäivän sekä osallistujakohtaisen keskimääräisen kustannuksen kohtuullisuuteen. Yhteys muihin hankkeisiin sekä rahoitusmuotoihin tulee selvästi esittää hankesuunnitelmassa sekä hankkeen talousarviossa.

Valtionavustuksen käytössä, hankkeen taloudenpidossa ja hankkeeseen liittyvissä hankinnoissa on lisäksi noudatettava Opetushallituksen verkkosivuilla olevaa ohjetta Ohje valtionavustuksen hakijalle ja käyttäjälle.

Näin hakemus arvioidaan

Myönteisen päätöksen saaminen edellyttää, että

 • hakija on hakukelpoinen
 • hakija on antanut pyydetyt selvitykset aiemmin myönnettyjen valtionavustusten käytöstä
 • kohderyhmäehdot täyttyvät
 • koulutushankkeen sisältö vastaa haettua teema-aluetta
 • hakemukseen on liitetty Opetushallituksen Excel-pohjainen talousarvioehdotus
 • talousarvio on laadittu annettuja ohjeita noudattaen.

Hakemus arvioidaan seuraavin perustein:

 • Koulutuksen tarvelähtöisyys
 • Tulosten hyödynnettävyys sekä koulutuksen valtakunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus
 • Koulutussisältöjen laajuus suhteessa koulutuksen tavoitteisiin
 • Koulutuksen organisointi ja toteutus (itsenäisen työskentelyn osuus)
 • Ohjaus ja tuki koulutuksen suorittamisen varmistamiseksi 
 • Hakijayhteisön osaaminen ja kouluttajien pätevyys
 • Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen koulutuksen toteuttamisessa 
 • Hankesuunnitelman taloudellinen realistisuus
 • Koulutuksen monistettavuus
 • Tulosten levittämissuunnitelma.

Rahoituspäätökset

Opetushallitus pyrkii tekemään rahoituspäätökset 30.11.2023 mennessä.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat 

 • haun sisältöjen osalta: 
  vapaa sivistystyö: opetusneuvos Heikki Tulkki, heikki.tulkki [at] oph.fi
   (puh. 029 533 1971

  taiteen perusopetus: opetusneuvos Minna Harmanen, minna.harmanen [at] oph.fi (puh. 029 533 1481)
 • hakulomakkeeseen liittyvissä teknisissä asioissa valtionavustukset [at] oph.fi