Valtionavustus

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2022

Tila
Ratkaistu
Hakuaika
18.5.2022 – 23.6.2022 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
80 000 €

Bakgrund och mål

 • Enligt statsbudgeten (Utbildningsstyrelsens omkostnader) för år 2022 kan understöd för produktion av svenskspråkiga läromedel      beviljas.
 • Statsunderstödslagen (688/2001).

Det allmänna målet är att utveckla svenskspråkiga läromedel och på det sättet skapa mer jämlika förutsättningar för elever inom den svenskspråkiga utbildningen att avklara sin utbildning inom alla stadier, från småbarnspedagogik till andra stadiet. Statsunderstödet är avsett att stödja läromedelsproduktion som i annat fall inte är ekonomiskt lönsam. Statsunderstöd som beviljas som specialunderstöd får inte användas för basverksamhet, dvs. de godtagbara kostnaderna ska vara direkt knutna till produktionen. Understödstagaren ska följa statsunderstödsbeslutets villkor och avgränsningar.

Målet är att tillgodose behovet av

 • framtidsorienterade svenskspråkiga läromedel inom alla utbildningsstadier.
 • stödmaterial för lärare med anknytning till de ovan nämnda läromedlen.

Fokusområden

A. Läromedel i ämnen eller för ämnesområden där svenskspråkiga läromedel helt saknas eller där de läromedel som finns inte längre motsvarar målen i läroplansgrunderna.

B. Stödmaterial för lärare, i första hand digitala, med fokus på examens- och läroplansreformer från småbarnspedagogik till andra stadiet.

Vem kan söka

Statsunderstödet kan sökas av organisationer och företag.

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd

 • Sökanden är behörig att söka.
 • Ansökan har lämnats in i Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningstjänst inom utsatt tid.
 • Sökanden har redogjort för användningen av tidigare beviljade medel.
 • Syftet med användningen av understödet är förenligt med de utsatta målen.
 • Projektkostnaderna fördelas på utgifter som är nödvändiga och rimliga med tanke på den verksamhet som understödet söks för.
 • Projektet genomförs inom understödets användningstid.

Finansiering och finansieringsperiod

Av anslag i statens budget för år 2022 utlyser Utbildningsstyrelsen ett statsunderstöd (specialunderstöd) för produktion av läromedel på svenska. För ändamålet utdelas totalt högst 80 000 euro.

Understödet beviljas av anslaget för år 2022. Användningstiden börjar från och med stödbeslutets datum och slutar 31.12.2023.

Ansökan och anvisningar

Ansökningstiden för statsunderstödet är 18.5–23.6.2022. Ansökan ska vara inlämnad i det elektroniska ansökningssystemet senast 23.6.2022 kl. 16.15, då ansökningsblanketten stängs.

Ansökan om statsunderstöd görs på Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningsblankett. Ansökan görs i läromedelsproducentens namn och den som undertecknar ansökan ska ha namnteckningsrätt för producenten.
Länk till de allmänna anvisningarna.

Ändringar i användningsändamålet eller planen för förverkligandet bör godkännas av Utbildningsstyrelsen.

En slutredovisning över användningen av det beviljade understödet ska lämnas in till Utbildningsstyrelsen senast 28.2.2024 på Utbildningsstyrelsens elektroniska redovisningsblankett.

Urvalsgrunder

Bedömning av ansökan

 • behovsanalys (i relation till existerande läromedel)
 • långsiktig och ekonomiskt realistisk helhetsplan för läromedel i läroämnet i fråga
 • läromedlet eller stödmaterialet är förenligt med riktlinjerna i läroplansgrunderna för de olika utbildningsstadierna
 • läromedlet eller stödmaterialet beaktar språkinriktat arbete, också med tanke på flerspråkiga elever och studerande
 • läromedlet är avsett för mångsidiga pedagogiska miljöer och stödjer innovativa pedagogiska metoder som bidrar till en aktiv och inkluderande lärmiljö
 • digitala läromedel som utnyttjar olika uttrycksformer
 • läromedlet eller stödmaterialet har flexibel struktur, dvs. kan användas på olika nivåer och kombineras med övriga undervisningsmaterial.

Ansökan bör i ansökan tydligt hänföras till fokusområden A och/eller B. Läromedlet kan även vara ett paket som hänförs till båda tyngdpunktsområdena.

Finansieringsbeslut

Ansökningstiden för statsunderstödet  avslutades 23.6.2022 kl. 16.15.

Före ansökningstidens utgång fick Utbildningsstyrelsen 10 ansökningar till ett sammanlagt belopp av 236 706 euro. Totalt sex projekt beviljades statsunderstöd till ett belopp av 80 000 euro.

Utbildningsstyrelsen har fattat beslut om beviljandet av understöd den 30.8.2022.

Liite