Valtionavustus

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2024

Vapaa sivistystyö
Tila
Haettavissa
Hakuaika
7.2.2024 – 14.3.2024 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
2 216 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Heikki Tulkki

Haun kuvaus

Opintoseteliavustus on tarkoitettu korvaamaan aikuisopiskelusta perittäviä maksuja vapaan sivistystyön tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa. Avustuksen avulla oppilaitos voi alentaa opintomaksuja tai jättää ne kokonaan perimättä opiskelijoilta, joiden kouluttautumista halutaan edistää.  

Ryhmät, joiden kouluttautumista opintoseteleillä voidaan tukea:

  • Työttömät, jotka ovat kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkäksi ajaksi lomautetut henkilöt.  
  • Henkilöt, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta ja jotka eivät kuulu oppivelvollisuuden piiriin.
  • Henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia. Lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista.
  • Eläkettä saavat henkilöt, jotka eivät ole ansiotyössä.

Lisäksi otetaan huomioon opintoseteliavustuksen erityinen tarve, jos edellä esitettyihin ryhmiin kuuluu lisäksi opiskelijoita, joiden saamen-, romani- ja viittomakielisiä opintoja edistetään tai maahanmuuttotaustaisia opiskelijoita, joiden luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä edistetään ja heidän kotoutumisaikansa on jo ylittynyt

Opintoseteliavustusta ei voi käyttää täysimääräisen valtionosuuden piirissä olevien vapaan sivistystyön maahanmuuttajaopiskelijoiden luku- ja kirjoitustaidon opintojen (L 965/2017 19.12.2017, 24 §) eikä oppivelvollisille suunnatussa vapaan sivistystyön koulutuksessa opiskelun tukemiseen (L 632/1998 30.12.2020, 25 §; L1214/2020 30.12.2020, 4 ja 5 §).

Kansanopistoissa koulutuksen vähimmäislaajuus on kahdeksan opiskelijaviikkoa.

Avustuksesta enintään 15 % maksimissaan kuitenkin 1 000 euroa voidaan kohdentaa kohderyhmien aktivoinnista, opetusjärjestelyistä sekä hakevan ja tukevan toiminnan palveluista aiheutuviin erityiskustannuksiin. 

Säädösperusta ja muut ohjausasiakirjat

  • Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 ja 30.12.2014/1411 (14 § ja 16 §) ja 19.12.2017/965 (24 §)
  • Valtionavustuslaki 27.7.2001/688     
  • Valtion vuoden 2024 talousarvio, mom. 29.10.31.2.3.1, 29.10.31.2.3.2, 29.10.31.2.3.3/Vapaa sivistystyö

Haun tavoitteet

Opintoseteliavustuksen tavoitteena on mahdollistaa vapaan sivistystyön opintoihin osallistuminen henkilön kykyjen ja erityisten tarpeiden mukaisesti mahdollisimman laajalle kohderyhmälle sekä itsensä kehittäminen varattomuuden sitä estämättä.

Opintoseteliavustusta voivat hakea kansalaisopistojen, kansanopistojen ja opintokeskusten ylläpitäjät.

Opintoseteliavustuksella tuettua koulutusta voidaan toteuttaa myös useamman hakukelpoisen oppilaitoksen yhteisenä koulutuksena. Tällöin yksi oppilaitoksen ylläpitäjistä tekee hakemuksen kaikkien mukana olevien puolesta ja nimetään avustusta vastuullisesti hallinnoivaksi oppilaitokseksi. Valtionavustus maksetaan vastuullisen hakijan tilille. Hankkeen toteuttajien tulee tehdä keskenään valtionavustuslain mukainen yhteistyösopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista (Opetushallituksen yleisohje valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille OPH-2727-2023).

Valtion vuoden 2024 talousarvion momentille 29.10.31 on osoitettu määräraha opintoseteliavustusta varten kansalaisopistoille, kansanopistoille ja opintokeskuksille. 

HAKURYHMÄ 1. Kansalaisopistot 
Määräraha: 1 000 000 €

HAKURYHMÄ 2. Kansanopistot
Määräraha: 1 066 000 € 

HAKURYHMÄ 3. Opintokeskukset
Määräraha: 150 000 €

Avustuksen käyttöaika alkaa valtionavustuspäätöksen päiväystä seuraavasta päivästä, ja sitä voi käyttää vuoden 2025 loppuun. Avustuksen käytöstä tulee raportoida 31.3.2026 mennessä.

Opetushallitus avaa opintoseteliavustukset haettavaksi 7.2.2024. Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella oppilaitoksen ylläpitäjän nimissä. Hakemuksen tulee olla tallennettuna järjestelmään viimeistään 14.3.2024 klo 16.15. 

Hakulinkki https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/488/?lang=fi 

Useamman hakukelpoisen oppilaitoksen yhteisenä järjestettävä koulutus, ks. hakutiedotteen kohta 2. Kuka voi hakea?

Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon 

•    ryhmien tasapuolinen avustaminen 
•    oppilaitoksen valtionosuuteen oikeuttavien vapaan sivistystyön vahvistettujen suoritteiden kokonaismäärä vuonna 2024

Kahden tai useamman oppilaitoksen yhteishakemuksena jätettävässä hakemuksessa oppilaitosten toiminnan laajuuden arvioinnin kriteerinä on hakijaosapuolten vahvistettujen suoritteiden yhteismäärä.

Päätökset pyritään tekemään 8.5.2024 mennessä. 

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on jättänyt selvitykset vuonna 2021 ja sitä ennen myönnettyjen opintoseteliavustusten käytöstä.

Lisätietoja antavat 

  • haun sisältöjen osalta opetusneuvos Heikki Tulkki, heikki.tulkki [at] oph.fi (heikki[dot]tulkki[at]oph[dot]fi) (puh. 029 533 1971) ja asiantuntija Mirka Råback, mirka.raback [at] oph.fi (mirka[dot]raback[at]oph[dot]fi) (puh. 029 533 1184)
  • hakulomakkeeseen liittyvissä teknisissä asioissa valtionavustukset [at] oph.fi