Valtionavustus

Yleisavustus muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien toimintaan 2024

Taiteen perusopetus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
15.2.2024 – 2.4.2024 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
400 000 €
Lisätietoa antavat
opetusneuvos Jaakko Jekunen (puhelin 029 533 1442), opetusneuvos Alma Muukka-Marjovuo (puhelin 029 533 1915) ja opetusneuvos Jolin Slotte (ruotsinkielinen koulutus, puhelin 029 533 1631).

Valtionavustuksen tavoitteena on tukea taiteen perusopetusta, jota antavat muut kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavat taiteen perusopetuksen järjestäjät. Avustusta voi käyttää vuoden 2024 kustannuksiin ja sillä voidaan tukea hakijan toimintaa yleisesti.  

Valtionavustuksen hakuaika alkaa 15.2.2024 ja päättyy 2.4.2024 klo 16.15, jolloin hakemuksen tulee olla Opetushallituksen sähköisessä järjestelmässä.

Attachments

Haun kuvaus

Avustuksen käyttötarkoituksena on tukea taiteen perusopetusta, jota antavat
muut kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavat taiteen perusopetuksen
järjestäjät.

Avustuksella voidaan tukea hakijan toimintaa yleisesti. Tuettuun toimintaan voi
sisältyä myös mahdollisesta KOSKI-tietovarannon käyttöönottamisesta ja
ylläpitämisestä muodostuvia kustannuksia, jos kunta koulutuksen järjestäjänä on
mahdollistanut hankkimansa taiteen perusopetuksen suoritustietojen
tallentamisen KOSKI-tietovarantoon. Taiteen perusopetuksen opintosuoritusten
tallentamisen Opetushallituksen ylläpitämään KOSKI-tietovarantoon
mahdollistaneet lakimuutokset tulivat voimaan 1.1.2023. (Laki (944/2022)
valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja
Laki (945/2022) taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta).
Eduskunnan 19.12.2023 hyväksymän Valtion talousarvion 2024 mukaan (29.80)
yhtenä toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteena on vahvistaa taiteen
perusopetuksen tietopohjaa, koulutusmuodon tuottamaa osaamista sekä
saavutetun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Säädösperusta:

• Valtion vuoden 2024 talousarvio, momentti 29.80.34.03.
• Valtionavustuslaki (688/2001).
• Laki (633/1998) ja asetus (813/1998) taiteen perusopetuksesta.

Haun tavoitteet

• Tukea taiteen perusopetusta, jota antavat muut kuin opetustuntikohtaista
valtionosuutta saavat taiteen perusopetuksen järjestäjät.
• Edistää taiteen perusopetuksessa saavutetun osaamisen tunnistamista ja
tunnustamista liittämällä taiteen perusopetuksen koulutustiedot
valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain mukaisiin
tietovarantoihin.

Tätä valtionavustusta voivat hakea ne taiteen perusopetuksen järjestäjät, jotka
eivät saa opetustuntikohtaista valtionosuutta.

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2024 talousarvioon sisältyvästä
määrärahasta 400 000 euroa valtionavustusta. Avustusta voi käyttää vuoden
2024 kustannuksiin.

Valtionavustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Valtionavustuksen
hakuaika alkaa 15.2.2024 ja päättyy 2.4.2024 klo 16.15, jolloin hakemuksen tulee
olla Opetushallituksen sähköisessä järjestelmässä.

Hakemus on tehtävä koulutuksen järjestäjän (ei oppilaitoksen) nimissä.
Koulutuksen järjestäjän nimi tulee ilmoittaa siinä muodossa, jossa se on
rekisteröity. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla
nimenkirjoitusoikeus koulutuksen järjestäjän puolesta. Hakemuksen valmistelija
vastaa siitä, että hakemus on hakemuksessa ilmoitettujen
nimenkirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden tiedossa ja heidän hyväksymänsä
mukainen. Opetushallitus ei käsittele myöhässä tulleita hakemuksia.

Hakijan tulee liittää hakemukseensa seuraavat liitteet, jotka annetaan Word-,
Excel- tai pdf-muodossa. Liitteet numeroidaan luettelon mukaisesti:

1. Yhteisön hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintavuodelle.
2. Yhteisön voimassa olevat säännöt (osakeyhtiön yhtiöjärjestys ja ote
kaupparekisteristä).
3. Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä tilikaudelta.
4. Yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.
Tilinpäätösasiakirjoihin sisällytetään myös asiakirjojen liitetiedot.
5. Käytössä oleva hyväksytty taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma.
6. Taloustietolaskelma (lomake Opetushallituksen verkkosivuilla).
Taloustietolaskelma tarvitaan yhteisön hyväksytyn talousarvion lisäksi.

Sähköistä hakua koskevissa teknisissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä
Opetushallitukseen sähköpostiosoitteella valtionavustukset(at)oph.fi.

Hakuun liittyviä muita lisätietoja antavat opetusneuvos Jaakko Jekunen (puhelin
029 533 1442), opetusneuvos Alma Muukka-Marjovuo (puhelin 029 533 1915) ja
opetusneuvos Jolin Slotte (ruotsinkielinen koulutus, puhelin 029 533 1631).

Valtionavustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset

• Hakija ei saa taiteen perusopetukseensa opetustuntikohtaista valtionosuutta.
• Opetus järjestetään taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) ja
asetuksen (813/1998) mukaisesti.
• Opetus annetaan Opetushallituksen antamien taiteen perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditun kunnan hyväksymän
opetussuunnitelman mukaan.
• Mikäli hakija on saanut vuonna 2023 tai aikaisempina vuosina taiteen
perusopetuksen harkinnanvaraista valtionavustusta, selvitykset niiden
käytöstä on annettu Opetushallitukselle.

Tavoitteet ja valintaperusteet

Tavoitteena on tukea ja parantaa edellytyksiä järjestää taiteen perusopetusta.

• Arvio hakijan taiteen perusopetuksen järjestämisestä ja järjestämisen
edellytyksistä mukaan lukien mahdollinen KOSKI-palvelun käyttöönottaminen
• Hakijan taiteen perusopetuksen opetustoiminnan vakiintuneisuus
• Hakijan taloudellisen tuen tarve ja hakijan toiminnan kustannusrakenne
mukaan lukien mahdollinen KOSKI-palvelun käyttöönottaminen
• Hakija ei saa taiteen perusopetuksen järjestämiseen muuta valtion
rahoitusta.

Opetushallitus kiinnittää huomiota siihen, että tämä valtionavustus ei ole
toiminnan pysyvää rahoitusta.

Opetushallitus antaa päätökset valtionavustushakemuksiin sähköisesti. Päätös
lähetetään hakijan sähköisessä hakemuslomakkeessaan ilmoittamaan hakijan
viralliseen sähköpostiosoitteeseen.

Opetushallitus teki päätökset avustusten myöntämisestä 18.6.2024.

Valtionavustusta saaneiden hankkeiden lista julkaistaan valtionavustuspäätösten
antamisen jälkeen myönnetyt rahoitukset sivulla osoitteessa www.oph.fi
Kehittäminen ja kansainvälisyys → Kehittämisrahoitus → Myönnetyt rahoitukset.

Liite