Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu Valpas on Opetushallituksen ylläpitämä palvelu, jonka avulla oppivelvollisuutta valvovat opetuksen ja koulutuksen järjestäjät sekä asuinkuntien virkailijat voivat seurata oppivelvollisen oppijan oppivelvollisuuden suorittamista koko oppivelvollisuusiän ajan. Valpas-palvelun toiminta-ajatuksena on tukea 1.8.2021 voimaan tulleen oppivelvollisuuslain mukaista vastuuketjua, jossa oppivelvollinen pyritään saattamaan ohjaus- ja valvontavelvolliselta seuraavalle. Palvelun avulla voidaan huolehtia siitä, että oppijalla on koko ajan olemassa taho, joka ohjaa ja valvoo oppivelvollisuuden suorittamista.

Valpas toimii osana Opintopolku-palvelukokonaisuutta koostamalla tietoa muista Opintopolun palveluista oppivelvollisuuden seurantaan ja valvontaan liittyvien tietojen näyttämistä varten. Näistä palveluista keskeisimpiä ovat opiskelijavalintarekisteri, opetuksen ja koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto (KOSKI-tietovaranto), oppijanumerorekisteri ja oppivelvollisuusrekisteri.
Palveluun kirjautuminen vaatii vahvaa tunnistautumista, ja kehittämisessä on huomioitu olemassa olevat tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset.

Valpas-palvelun kautta oppivelvollisuutta valvovat perusopetuksen, nivelvaiheen koulutuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjät sekä asuinkunnan virkailijat pystyvät tarkastelemaan tietoja liittyen oppivelvollisen koulutukseen hakeutumiseen, oppijan opiskeluoikeuksiin sekä koulutuksen maksuttomuuteen. Palvelun kautta tehdään tarvittavat ilmoitukset vastuuketjun seuraavalle toimijalle ja asuinkunnan virkailija voi tallentaa tiedon oppivelvollisuuden keskeyttämisestä.

Oppivelvollinen ja tämän huoltaja pääsevät tarkastelemaan omia tai huollettaviensa tietoja Valpas-palvelussa kirjautumalla Oma Opintopolku-palveluun.
Valpas-palvelun käyttöohjeet opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä asuinkunnan virkailijoille löytyvät eDuuni -wikisivustolta.

Yhteystiedot Valpas-palvelun käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä:
valpas-tekninen-tuki(at)oph.fi.