För att trygga förverkligandet av den utvidgade läroplikten utvecklar Utbildningsstyrelsen en ny elektronisk tjänst där tjänsteinnehavarna som övervakar fullföljandet av läroplikten kan följa upp elevens eller den studerandes situation under hela läroplikten. Den nya tjänsten integreras i administratörens arbetsbord i Studieinfo.

Via den så kallade Valpas-tjänsten kan tjänsteinnehavarna granska den läropliktigas uppgifter som berör ansökan till utbildning, studierätter och utbildningens avgiftsfrihet. Via tjänsten kan man också ge information som följande aktör i ansvarskedjan behöver samt föra in uppgifter om avbrott i läroplikten. 

Valpas-tjänsten bygger på att den ska stödja den kedja av aktörer som har hand om att följa upp och övervaka fullföljandet av läroplikten så att det hela tiden finns en aktör som övervakar hur läroplikten för den unga förverkligas.

Användargrupper

  • anordnare av grundläggande utbildning (inklusive elevhandledarna till den del som gäller tillsyn)
  • anordnare av utbildning på andra stadiet
  • anordnare av utbildning i övergångsskedet
  • folkhögskolor

- tillgång till uppgifter om huruvida den läropliktiga har sökt till utbildning, uppgifter om studierätter samt uppgifter som inverkar på avgiftsfriheten och uppgifter som berör den läropliktigas avbrott i studierna. 

  • boendekommunens tjänsteinnehavare

- tillgång till uppgifter om hur den studerande har sökt till utbildning, studierätter och uppgifter som inverkar på avgiftsfriheten samt uppgifter som berör den läropliktigas avbrott i studierna. Rättigheter att föra in uppgifter om avbrott i fullföljandet av läroplikten.

  • den läropliktiga och hens vårdnadshavare 

- tillgång till sina egna uppgifter som berör utbildningsanordnarens beslut om utbildningens avgiftsfrihet, avbrott i fullföljandet av läroplikten, slutförandet av läroplikten och information som förts in för följande ansvarsaktör. 

I Valpas-tjänsten sammanställs information från övriga tjänster som är integrerade med Studieinfo. De mest centrala av dem är antagningsregistret, informationsresursen KOSKI, studentnummerregistret och läropliktsregistret. För att logga in i tjänsten krävs stark autentisering, och i utvecklingen av Valpas iakttas kraven som gäller dataskydd och informationssäkerhet.

Tidsplan för utvecklingen och ibruktagandet av Valpas

Funktionerna i Valpas utvecklas stegvis och en del av funktionerna tas fram i samband med vidareutvecklingen av tjänsten. I den första fasen utvecklas de funktioner som anordnaren av grundläggande utbildning (inkl. elevhandledarens tillsynsvy) och boendekommunen behöver. Dessa förväntas vara klara under våren och sommaren 2021.

I den andra fasen utvecklas funktionerna som anordnarna av utbildning i övergångskedet, folkhögskolornas utbildning och utbildning på andra stadiet behöver. De beräknas vara färdiga under sommaren och hösten 2021.

Ibruktagandet av tjänsten förutsätter att utbildningsanordnarna och kommunerna internt går igenom till vilka tjänstieinnehavares uppgifter det hör att övervaka fullföljandet av läroplikten efter att den nya läropliktslagen trätt i kraft.

I anslutning till ibruktagandet av Valpas kommer anordnarna och de kommunala aktörerna att erbjudas anvisningar och webbinarier (samt videoupptagningar från webbinarierna) från och med våren 2021.