Suomalainen ammatillisen koulutuksen järjestelmä on joustava ja tarjoaa Ukrainasta Suomeen sotaa paenneille nuorille ja aikuisille yksilöllisiä mahdollisuuksia opintoihin. Tällä sivulla kerrotaan ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista ja opiskelun tuesta.
Opettaja ohjeistaa opiskelijoita tabletti kädessä.

Päivitetty 13.10.2023

Ukrainasta paenneilla on mahdollisuus hakea tilapäistä suojelua. Ukrainalaisten maahantuloa koskevista periaatteista saa lisätietoa sisäministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Kun tilapäistä suojelua saava henkilö on oleskellut Suomessa vähintään vuoden ajan ja hänen oleskelulupaansa on jatkettu, hän voi hakea Digi- ja väestötietovirastolta kotikuntaa. Henkilö voi itse valita uuden kotikunnan, mikä voi vaikuttaa kunnissa palvelujen tarpeeseen. 

Ammatilliseen koulutukseen on vapaa hakeutumisoikeus, jossa ei edellytetä mitään tiettyä maassaolon statusta tai kansalaisuutta. Opiskelijaksi ottamisesta oppilaitokseen päättää koulutuksen järjestäjä arvioituaan hakijan edellytykset opintojen suorittamiseen. Myöskään tutkintokoulutukseen valmentavaan (TUVA) koulutukseen ei ole hakeutumisrajoituksia.

Suomalaisen ammatillisen koulutuksen järjestelmä on joustava ja tarjoaa yksilöllisiä mahdollisuuksia edetä opinnoissa. Ammatillista koulutusta voidaan järjestää myös työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä, mutta ei ole työsuhteessa. Oppisopimuskoulutus puolestaan perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen. Jos tilapäistä suojelua saava henkilö hakeutuu ammatilliseen koulutukseen, hän voisi suorittaa sitä myös koulutussopimukseen tai oppisopimukseen perustuvana koulutuksena, jos näitä koulutuksen toteuttamismuotoja koskevat edellytykset muutoin täyttyvät. 

Kunnan tulee tiedottaa oikeudesta koulutukseen ja kertoa kunnan palveluista sekä siitä, miten niiden piiriin hakeudutaan.

16-18-vuotiaiden tukemisesta tutkintokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa (TUVA), lukiokoulutuksessa, vapaan sivistystyön koulutuksessa ja aikuisten perusopetuksessa löytyy tarkemmin tietoa Opetushallituksen tukimateriaaleissa. Linkit löydät tämän sivun lopusta.