Tietoisuustaidot, hyväksyvä tietoinen läsnäolo ja läsnäolotaidot ovat harjoitettavissa olevia taitoja. Tietoisuustaitoja voidaan harjoitella pienestä pitäen aina varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen.

Kuvituskuva, lasten varpaita kuvassa

Kun harjoitamme tietoisuustaitoja (mindfulness), kohdistamme tarkkaavaisuutemme valitsemaamme kohteeseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi oma hengityksemme, kehontuntemuksemme, tunteemme, ajatuksemme tai ympäröivät äänet. Tarkkaavaisuus palautetaan näihin takaisin yhä uudelleen, kun mieli haluaisi lähteä harhailemaan. Käytämme tarkkaavaisuuttamme työvälineenä tutkiaksemme itseämme. Tämän avulla opimme ymmärtämään ja hyväksymään itsessämme olevaa. Parantunut itseymmärrys ja -hyväksyntä luovat paremmat edellytykset ymmärtää ja hyväksyä myös muita ihmisiä.

Harjoittaessamme tietoisuustaitoja harjoitamme siis tarkkaavaisuuttamme. Tarkkaavaisuus on uuden oppimisen yksi tärkeimmistä rakennuspalikoista. Hyvinvointi, onnellisuus ja myötätunto ovat opittavissa olevia ja pianonsoittoon verrattavissa olevia taitoja. Myös niin kutsutut tulevaisuuden taidot, kuten luovuus, kriittinen ajattelu ja vuorovaikutustaidot, eivät ole kirjoista opittavia olevia taitoja, vaan lepäävät tarkkaavaisuutemme varassa.

Tietoisuustaitojen harjoittaminen on tärkeää myös itsesäätelyn kannalta. Hyväksyvä tietoinen läsnäolo mahdollistaa vaikeiden tunteiden havaitsemisen ja käsittelyn. Lapsi tai nuori voi esimerkiksi pelon, vihan tai suuttumuksen hetkellä löytää vaihtoehtoisia tapoja toimia ja suhtautua tilanteeseen. Lapsen ja nuoren itsetunto ja -varmuus kehittyvät hänen oppiessaan säätelemään vaikeita tunteitaan ja käyttäytymistään. 

Käytännössä tietoisuustaitojen harjoittaminen tarkoittaa myötätuntoista ja lempeää asennoitumista itseä ja toisia kohtaan. Kaikkiin esille tuleviin ajatuksiin ja tunteisiin suhtaudutaan uteliaalla ja hyväksyvällä asenteella.

Verkkosivultamme löydät tietoisuustaitoharjoitteita niin lapsille ja nuorille kuin koulujen ja oppilaitosten aikuisille. Lapset ja nuoret voivat tehdä harjoitteita yhdessä aikuisen kanssa. Harjoittelu onnistuu mainiosti niin lähi- kuin etäopetuksessa. Oppilaat tai opiskelijat voivat tehdä harjoituksen myös kotiläksynä.

Tutkittuja hyötyjä

Tutkimusten valossa läsnäolon harjoittelulla on lukuisia myönteisiä vaikutuksia. Tietoisuustaitoja harjoittavat oppilaat ja opettajat ovat tutkimusten mukaan muita keskittyneempiä, kykenevämpiä tunnesäätelyyn, myötätuntoisempia, onnellisempia ja vähemmän stressaantuneita. Esimerkiksi suomalaisessa Terve Oppiva Mieli (TOM) -tutkimus- ja koulutushankkeessa havaittiin tietoisuustaitojen vähentäneen oppilaiden masennusoireilua sekä vahvistaneen heidän resilienssiään ja sosioemotionaalista toimintakykyään.

Opettajat puolestaan raportoivat, että heidän itsemyötätuntonsa ja stressin sietokykynsä kasvoivat ja ikävien tunteiden hyväksyminen kehittyi sekä unen laatu ja vuorovaikutus oppilaisiin paranivat. 

Lisätietoja: info [at] terveoppivamieli.fi