Oikeuskanslerinviraston ulkoisen ilmoituskanavan kautta voi tehdä ilmoituksen väärinkäytösepäilystä, joka koskee Opetushallituksen, sen erillisyksiköiden tai valtion oppilaitosten toimintaa.

Opetushallitus, sen erillisyksiköt Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi, Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) sekä valtion oppilaitokset ovat omalta osaltaan vastuussa valtionhallinnon toiminnan lainmukaisuudesta. Ne ovat sitoutuneet toimimaan luottamuksellisesti, vastuullisesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti sekä noudattamaan sisäisiä valvonta- ja toimintaperiaatteita.

Jos kuitenkin epäilet väärinkäytöstä Opetushallituksen, sen erillisyksiköiden tai valtion oppilaitosten toiminnassa, tee ilmoitus Oikeuskanslerinviraston (OKV) keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan. Väärinkäytös voi koskea esimerkiksi julkisia hankintoja, yksityisyyden tai henkilötietojen suojaa tai avustusten tai valtiontukien myöntämistä, käyttämistä tai takaisinperintää koskevien sääntöjen rikkomista. Voit tehdä ilmoituksen vaihtoehtoisesti myös sähköpostitse, postitse tai suullisesti.

Kuka voi tehdä ilmoituksen?

Opetushallituksen, sen erillisyksiköiden tai valtion oppilaitosten entiset työntekijät ja virkamiehet, harjoittelijat, työnhakijat sekä yhteistyökumppanit voivat ilmoittaa epäillystä väärinkäytöksestä turvallisesti ja luottamuksellisesti OKV:n keskitettyyn kanavaan.

Em. organisaatioiden nykyisen henkilöstön tulee tehdä ilmoitus väärinkäytöksestä ensisijaisesti Opetushallituksen sisäiseen ilmoituskanavaan. Palvelussuhteessa oleva työntekijä tai virkamies voi tehdä ilmoituksen myös OKV:n kanavaan, jos hänellä on perusteltu syy uskoa, ettei Opetushallitukselle osoitetun ilmoituksen perusteella ole ryhdytty määräajassa sen edellyttämiin toimenpiteisiin, rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti tai työntekijä kokee voivansa joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen vuoksi.

Kansalaiset voivat ilmoittaa havaitsemistaan viranomaisten virheellisistä menettelyistä tai väärinkäytöksistä kantelulomakkeella OKV:lle (ks. kohta Kantelut). 

Mitä ilmoituksessa tulee huomioida ja miten se tehdään?

Ilmoituksesi voi koskea väärinkäytöstä, jonka olet havainnut työsi yhteydessä ja kuuluu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan. Konkreettisia todisteita väärinkäytöksestä ei vielä ilmoitusvaiheessa tarvita. Riittää, että sinulla on perusteltu syy uskoa, että epäilyksesi pitää paikkansa.

Ilmoituksen tulee sisältää

  • ilmoittajan nimi ja yhteystiedot, kuten sähkö postiosoite, puhelinnumero tai osoitetiedot
  • tieto siitä, mitä toimijaa ja väärinkäytöstä ilmoitus koskee
  • tarkempi selostus väärinkäytöksestä
  • tieto siitä, millaisessa asemassa ilmoittaja on ilmoituksen kohteeseen nähden.