Usein kysyttyä

Avainsanat: Lainsäädäntö Perusopetus

Oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisuus alkaa perusopetuslaissa tarkoitetun lukuvuoden alussa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta aikaisemmin (pidennetty oppivelvollisuus). Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on tätä ennen hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnosta annetussa laissa tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun tutkinnon taikka niitä vastaavan Ahvenanmaalla suoritetun tai ulkomaisen koulutuksen.

Perusopetuslain mukaan oppivelvollisen tulee osallistua perusopetuslain mukaiseen opetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Koulupakkoa ei ole ja huoltajat voivat huolehtia opetuksen antamisesta. Oppivelvollisen asuinkunnan tulee valvoa oppivelvollisen edistymistä.

Myös perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa oppivelvollisuutta voi suorittaa opetukseen osallistumatta lukiolaissa tarkoitettuna erityisenä tutkintona tai ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti osoittamalla osaamisensa ilman tutkintokoulutukseen osallistumista. Oppivelvollisen tulee ilmoittautua lukiokoulutuksen järjestäjälle erityiseen tutkintoon tai ammatillisen koulutuksen järjestäjälle osaamiseen osoittamiseksi. Lukion oppimäärää erityisessä tutkinnossa suorittavan oppivelvollisen tulee laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma ja ammatillisen osaamisen näyttöön osallistuvalle oppivelvolliselle on laadittava henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Koulutuksen järjestäjä valvoo oppivelvollisen edistymistä. 

Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuuden. Jos huoltaja laiminlyö velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden täyttämistä, oppivelvollisen asuinkunta voi tehdä hänestä tutkintapyynnön poliisille.  Huoltaja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden suorittamista, voidaan tuomita oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä sakkoon. Oppivelvollisuuden laiminlyönnistä voi myös seurata, että kunta tai opetuksen järjestäjä tekee asiasta lastensuojelulain mukaisen lastensuojeluilmoituksen, jonka perusteella lastensuojeluviranomaiset päättävät tarvittavista toimenpiteistä.

Perusopetuslain mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Osallistumisvelvollisuus koskee kaikkea perusopetukseen kuuluvaa opetusta sekä koulun työsuunnitelman mukaista muuta toimintaa. Myös lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan tulee pyytää lupa poissaoloon lähiopetuksesta.

Mikäli oppilas tai opiskelija laiminlyö opetukseen osallistumisen, voidaan häneen kohdentaa kurinpito- ja ojentamiskeinoja. Jos oppilas tai opiskelija on poissa joiltain opetustunneilta huoltajan kehotuksesta tai kiellosta, on tämä otettava huomioon lieventävänä seikkana luvattomasta poissaolosta annettavista seurauksista päätettäessä.

Runsaat poissaolot voivat johtaa siihen, ettei oppilaalle tai opiskelijalle voida antaa perusopetuksen tai lukion päättötodistusta, koska hänen suorituksiaan ei ole voitu arvioida.

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/oppivelvollisuuden-suorittamisen-laiminlyonnin-seuraukset