Vanliga frågor

Nyckelord: Lagstiftning Grundläggande utbildning

Läroplikten börjar i enlighet med lagen om grundläggande utbildning vid det läsår som inleds det år då barnet fyller sju år. Om en funktionsnedsättning eller en sjukdom hos barnet medför att de mål som ställts för den grundläggande utbildningen sannolikt inte kan nås under nio år, börjar läroplikten för barnet ett år tidigare (förlängd läroplikt). Läroplikten upphör då den läropliktiga fyller 18 år eller då den läropliktiga före det med godkänt resultat har avlagt sådan examen som avses i lagen om studentexamen eller enligt lagen om yrkesutbildning, eller annan motsvarande examen avlagd på Åland eller utomlands.

Enligt lagen om grundläggande utbildning ska en läropliktig delta i undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning eller på annat sätt förvärva kunskaper som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs. Det finns inget skoltvång och vårdnadshavaren kan sköta undervisningen. Den kommun där den läropliktiga är bosatt ska övervaka den läropliktigas framsteg i studierna.

Även i utbildning efter den grundläggande utbildningen kan läroplikten fullgöras utan att delta i undervisning genom en särskild examen som avses i gymnasielagen, eller i enlighet med lagen om yrkesutbildning genom att visa sitt kunnande utan att delta i examensinriktad utbildning. Den läropliktiga ska anmäla sig till anordnaren av gymnasieutbildning för att avlägga en särskild examen eller till anordnaren av yrkesutbildning för att visa sitt kunnande. En läropliktig som avlägger en särskild examen som hör till gymnasiets lärokurs ska göra upp en personlig studieplan och för en läropliktig som deltar i yrkesprov inom yrkesutbildningen ska utarbetas en personlig utvecklingsplan för kunnandet. Utbildningsanordnaren ska övervaka den läropliktigas framsteg.

Den läropliktigas vårdnadshavare ska se till att den läropliktiga fullgör sin läroplikt. Om vårdnadshavaren försummar sin skyldighet att övervaka att läroplikten fullgörs kan den kommun där den läropliktiga är bosatt göra en utredningsbegäran till polisen. En vårdnadshavare som avsiktligt eller av grov oaktsamhet försummar sin skyldighet att övervaka fullgörandet av läroplikten, kan dömas till böter för försummad tillsyn över den läropliktiga. Försummelse av fullgörandet av läroplikten kan också leda till att kommunen eller utbildningsanordnaren gör en barnskyddsanmälan enligt barnskyddslagen, utifrån vilken barnskyddsmyndigheterna beslutar vilka åtgärder som krävs.

Enligt lagen om grundläggande utbildning ska en elev delta i grundläggande utbildning, om hen inte av särskilda skäl tillfälligt beviljats befrielse. Skyldigheten att delta gäller all undervisning som hör till den grundläggande utbildningen samt annan verksamhet som följer skolans läsårsplan. Även inom gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen ska en studerande begära om tillstånd för frånvaro.

Om en elev eller studerande försummar att delta i undervisningen kan disciplinära åtgärder vidtas mot hen. Om en elev eller studerande är frånvarande från en lektion på uppmaning eller på grund av förbud av vårdnadshavaren ska detta beaktas som en förmildrande omständighet vid besluten om följderna av den olovliga frånvaron.

Mycket frånvaro kan leda till att eleven eller den studerande inte kan ges ett avgångsbetyg på grund av att hens prestationer inte kan bedömas.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/foljder-av-forsummelse-att-fullgora-laroplikten