Tiedote

Energia-ala on suuren mullistuksen edessä

Ajankohtaista Ennakointi
Energia-alalla tarvitaan lisää uudenlaisen osaamisyhdistelmän hallitsevia ihmisiä. Energiantuotannon prosessiosaaminen ei enää riitä. Tarvitaan tietoa uusista energialähteistä ja energian varastoinnista, logistiikka- ja jakeluosaamista, kulutus- ja asiakasosaamista sekä turvallisuus- ja ympäristöosaamista.

Opetushallitus on ennakoinut asiantuntijoiden avustuksella osaamista, jota energia-alalla tarvitaan seuraavien 10–15 vuoden aikana.

Asiantuntijaryhmän mukaan alan merkittävimpiä muutosvoimia ovat uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto, energiateknologian nopea kehitys, energian kehittyvä varastointi, turvallisuus- ja omavaraisuuskysymykset, energiamarkkinoiden hajautuminen keskitetystä tuotannosta ja jakelusta kohti asiakas-tuottaja -verkostoa, tekoälyn ohjaama energiankulutus sekä ilmastonmuutoksen haltuunotto.

Energia-alan tulevaisuus hahmottui ennakointiryhmän näkemyksen mukaan neljäksi skenaarioksi, joiden pohjalta löydettiin runsaat 200 osaamistarvetta.

Olemassa oleva energia-alalle valmistava koulutus on kaiken perusta myös tulevaisuudessa. Jatkossa tullaan edelleen tarvitsemaan konemestareiden vahva- ja heikkosähköosaamista tai sähköverkkoasentajien osaamista. Osa energia-alan osaamisista on edelleen tärkeitä myös tulevaisuudessa, ja niiden jatkuvuudesta on pidettävä kiinni.

Ennakointiryhmä puhui prosessin aikana ylivoimaisesti eniten energian tuotanto-osaamisesta: energian hankinnasta, tuotannosta, jalostuksesta ja jakelusta. Energiatekniikkaan liittyvät osaamistarpeet olivat aineiston suurin osaamistarpeiden ryhmä.

Energia-alan tulevaisuuden osaamistarpeiden tärkeät teemakokonaisuudet ovat seuraavat:

Teknologia- ja kehittämisosaaminen sisältää tutkimus- ja tuotekehitysosaamisen sekä uusien energiateknologioiden osaamisen. Hyvin keskeistä ovat myös informaatio- ja kommunikaatioteknologian osaaminen sekä älykkäisiin verkkoihin liittyvä osaaminen.

Strateginen liiketoiminta- ja verkosto-osaaminen tarkoittaa sitä, että on osattava luoda, ylläpitää ja johtaa liiketoimintaan ja palvelutuotantoon kytkeytyviä kotimaisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja. Järjestelmien ja verkostojen monimutkaistuessa poliittisen ja juridisen säätelyn osaaminen on välttämätöntä.

Tuotanto- ja logistiikkaosaaminen on edelleen tulevaisuudessa energia-alan ydin. On hallittava raaka-aineet ja energian tuotanto. Energian siirto-, jakelu- ja logistiikkaosaaminen ovat välttämättömiä myös tulevaisuudessa.

Kulutus- ja asiakasosaaminen on tärkeä nouseva osaamisteema energia-alalla. Jos energiamarkkinat hajautuvat asiakas-tuottaja-rakenteen suuntaan, nousevat kulutuksen hallintaan, asiakasverkostoihin sekä asiakkaan kohtaamiseen ja markkinointiin liittyvät osaamistarpeet yhä tärkeämpään rooliin.

Vastuullisuusosaaminen sisältää yhä keskeisemmiksi tulevat ympäristö- ja kiertotalouskysymykset. Myös eettisen vastuun ja turvallisuuden osaaminen kohoaa tulevaisuudessa välttämättömäksi osaksi energia-alaa.

Laaja-alaisen ja korkeatasoisen ammatillisen koulutuksen lisäksi tulevaisuudessa tarvitaan energia-alan korkeamman asteen koulutuksen kehittämistä kohti tehokkaampaa kaupallista tuotteistamista.

Opetushallitus ennakoi koulutus- ja osaamistarpeita, jotta työvoimaan kohdistuva kysyntä ja yksilöiden osaamisen tarjonta kohtaisivat tulevaisuudessa. Tulevaisuustyössä hyödynnetään ns. VOSE-ennakointimallia. Siinä asiantuntijaryhmä määrittelee alan keskeiset muutosvoimat, laatii vaihtoehtoisia skenaarioita ja johtaa niistä osaamistarpeita sekä ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi.