Tiedote

Metsäalan tulevaisuuden näkymänä ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys

Ajankohtaista Ennakointi
Tulevaisuuden metsäammattilaisen on pysyttävä mukana automatisaation, robotiikan ja digitalisaation kehityksessä. Monialainen taitaja yhdistelee toimialojen rajapinnoilla erilaista osaamista, sekä omaansa että muiden.

Opetushallituksen hankkeessa metsäalan ennakointiryhmä selvitti alalla lähimpien 10–15 vuoden aikana tarvittavaa osaamista, jossa keskeistä on ympäristöosaaminen ja raaka-aineiden monipuolinen tuntemus.

Asiakas on kuningas

Metsätalouden tehtävät perustuvat asiakaslähtöisen toimintatavan ymmärtämiseen. Ammattilaisen tehtävänä on ottaa kaikessa huomioon metsänomistajan arvot ja pyrkiä maksimoimaan metsänomistajan hyöty. Ei ole yhtä oikeaa tapaa hoitaa metsiä. Metsänomistajalle tulee esimerkiksi tarjota monipuolisesti erilaisia metsänkasvatus- ja hakkuumenetelmiä. Oleellista on ymmärtää metsänomistajan tavoitteet. Myös ohjaus- ja neuvontataidot korostuvat.

Metsäteollisuudessa tarvitaan jatkossakin asiakkaan elinkeinon tuntemusta. On tärkeää ymmärtää asiakkaan tarpeet, jotta osataan tarjota oikeanlaisia raaka-aineita, tuotteita ja lisäpalveluita. Asiakkaiden palvelukokemuksista pitää hankkia jatkuvasti tietoa. Sekä onnistumisista että kehityskohteista tulee osata viestiä koko organisaatiossa.

Metsäammattilainen tietotyöntekijänä

Digitalisaation ja automatisaation merkitys kasvaa koko ajan. Myös metsätyöntekijä on yhä enemmän kommunikaatio- ja viestintäteknologian osaaja. Tietoteknisiä taitoja tarvitaan laajasti myös tulevaisuudessa, mutta kehittyneet ja käyttäjäystävälliset laitteet ja ohjelmistot edellyttävät toisenlaista osaamista kuin nykyään. On tärkeää osata soveltaa. Pitää myös tuntea digitaalisuuden mukanaan tuoma uudenlainen työympäristö ja työn luonteen muuttuminen.

Tulevaisuudessa on vähemmän tarvetta mennä fyysisesti metsään. Tilakohtaisen metsävaratiedon tuottaminen digitaalisin menetelmin on osa metsäosaamista. Paikkatietoteknologiaan liittyvä osaaminen tulee yhä tärkeämmäksi.

Teollisuudessa tuotannonohjaus- ja muiden tietojärjestelmien hallinta ja hyödyntäminen ovat keskeinen osa ammattitaitoa. Digiosaamiseen liittyy myös logistiikkaosaaminen eli raaka-aine- ja tavaravirtojen hallinta. Myyntityössä verkkomainonnan ja digitaalisten markkinointitekniikoiden merkitys kasvaa edelleen. Metsäalan myyntiammattilainen tunnistaa eri myyntikanavien ominaisuudet ja osaa hyödyntää niitä.

Tulevaisuudessa metsäasiantuntija voi esitellä asiakkaan metsän hakkuusuunnitelman virtuaalimaailmassa. Digitaaliset tuotteet lisäävät uusien palvelukonseptien määrää ja synnyttävät uusia yritysideoita myös metsäalalle. Monet perinteiset työtehtävät muuttavat muotoaan tai häviävät. Tulevaisuudessa tarvitaan suurten kokonaisuuksien asiantuntijoita, jotka hallitsevat erityisasiantuntijuuden rinnalla myös digitaaliset työkalut ja niiden mahdollisuudet.

Ekologista raaka-aineosaamista

Metsien ekologian tuntemus ja metsän monimuotoisuuden merkityksen ymmärtäminen ovat tärkeitä tulevaisuuden osaamistarpeita. On hallittava ympäristöä kuormittamattomia metsänkorjuu- ja kasvatusmenetelmiä ja ymmärrettävä laadukkaan raaka-aineen tuottamisen merkitys. Tämä tarkoittaa esimerkiksi eri puulajien ominaisuuksien ja käyttäytymisen tuntemista sekä laadunvarmistuksen osaamista. Tulee myös tuntea erilaiset komposiitit. Lisäksi tarvitaan uusiin raaka-aineisiin liittyvien uusien tuotteiden ja prosessien osaamista.

Puun arvostus ympäristöystävällisenä raaka-aineena jatkuu tulevaisuudessakin. Puutyöntekijöiltä odotetaan innovatiivista otetta, halua kansainvälistyä ja viedä tuotteita rohkeammin kansainvälisille markkinoille. Rakentamisessa korostuu yksilöllisyys, mikä lisää uusien puutuotteiden ja prosessien syntymistä. Puurakentamiseen liittyvä osaaminen on rajapintaosaamista, joka edellyttää niin rakennusteollisuuden ja -toiminnan kuin puutuoteteollisuuden osaamista.

Ekologisen ymmärryksen saavuttamiseksi tulee oppia luonnon dynamiikkaa, metsien biologiaa ja ekologiaa. Ammatillista osaamista ja ymmärrystä edistää oma kiinnostus luontoon, ja sitä voi kehittää luontoon liittyvillä harrastuksilla. Ekologisen ajattelun tulee kulkea mukana kaikissa opinnoissa. Liiketoiminnallinen ajattelu yhdessä ekologisen ymmärryksen kanssa edesauttaa sitä, että bisneksestä saadaan kannattavaa ja kehittyvää.

Opetushallituksen tulevaisuustyössä hyödynnetään ns. VOSE-ennakointimallia. Siinä alan eri toimijoista koottu asiantuntijaryhmä työskentelee ennakointityöpajoissa ja määrittelee alan keskeiset muutosvoimat, laatii vaihtoehtoisia skenaarioita ja johtaa niistä osaamistarpeita sekä ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi. Tuloksia voidaan hyödyntää alaan liittyvän koulutuksen sisältöjen kehittämisessä ammatillisessa koulutuksessa ja korkea-asteella.