Tiedote

Osaamisen ennakointifoorumi aloittaa toimintansa

Ajankohtaista Ennakointi
Opetushallitus on nimennyt jäsenet Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryhmiin nelivuotiskaudeksi 1.1.2017- 31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti.

Osaamisen ennakointiryhmät jatkavat aiemmissa koulutustoimikunnissa tehtyä työtä ja mahdollistavat koulutuksen ja työelämän välisen valtakunnallisen tason vuoropuhelun ja sen kehittämisen.

- Työelämä on kovassa muutoksessa. Yritykset ja työntekijät toimivat globaalissa ympäristössä, jossa osaamista ja kykyä uuden oppimiseen täytyy kehittää koko ajan. Lisäksi lähivuosina työmarkkinoilta poistuu runsaasti ammattitaitoista työvoimaa. Samalla tarvitaan uudenlaista ja monipuolista osaamista tulevaisuuden työhön ja kasvualoille. Koulutusjärjestelmän on kyettävä vastamaan näihin haasteisiin. Tämän vuoksi Osaamisen ennakointifoorumille on suuri tarve, toteaa johtaja Anni Miettunen.

Ennakointiryhmiä on yhdeksän ja ne edustavat eri aloja. Ryhmät osallistuvat laadulliseen ja määrälliseen ennakointityöhön sekä analysoivat ennakointitiedon pohjalta työelämän muuttuvia ja uusia osaamistarpeita ja niiden vaikutuksia koulutuksen kehittämiseen eri koulutusasteilla. Lisäksi ryhmät seuraavat, että koulutusjärjestelmä tarjoaa kattavan mahdollisuuden hankkia työelämän erilaisissa tehtävissä tarvittavan osaamisen.

Ryhmät tekevät aloitteita tai suosituksia opetus‐ ja kulttuuriministeriölle ja Opetushallitukselle ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen ja koulutuksen sisältöjen kehittämiseksi. Aloitteita ja suosituksia tehdään myös ammatillisen koulutuksen järjestäjille ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi. Samalla edistetään ammatillisen ja korkeakoulutuksen välisiä toimintatapoja, joissa vuoropuhelun avulla ennakoidaan ja tunnistetaan työelämän tarpeet sekä niiden edellyttämät koulutusjatkumot.

Osaamisen ennakointifoorumi koostuu ennakointiprosessia tukevasta ohjausryhmästä, ennakointiryhmistä sekä ennakointiryhmien tarvittaessa kokoamista asiantuntijaverkostoista, jonka tehtävänä on laajentaa ryhmän asiantuntemusta ja tukea ryhmää sen tehtävien hoitamisessa.

Ennakointiryhmässä ovat edustettuina työnantajat, työntekijät ja yrittäjät, ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut, opetushenkilöstö, alan tutkimuksen edustajat ja opetushallinto.

Ennakointiryhmät ovat
1. luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö
2. liiketoiminta ja hallinto
3. koulutus, kulttuuri ja viestintä
4. liikenne ja logistiikka
5. majoitus, ravitsemis- ja matkailupalvelut
6. rakennettu ympäristö
7. sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala
8. teknologiateollisuus ja -palvelut
9. prosessiteollisuus ja –tuotanto