Tiedote

Move!-mittaukset 2017: Huoli lasten ja nuorten fyysisestä toimintakyvystä on aiheellinen

Ajankohtaista Perusopetus Move!
Syksyn 2017 Move!-mittausten tulokset osoittavat, että oppilaiden väliset erot fyysisessä toimintakyvyssä ovat suuria. Osa koululaisista saa mittauksista hyviä tuloksia ja osa huolestuttavia. Erityisenä huolenaiheena on poikien liikkuvuus: 30 prosenttia kahdeksasluokkalaisista pojista ei esimerkiksi pysty ojentamaan alaselkäänsä täysistunnassa. Fyysistä toimintakykyä on kuitenkin mahdollista kehittää liikkumalla ja harjoittelemalla. Move!-järjestelmän myötä tilannetta voidaan myös aiempaa luotettavammin seurata. Opetussuunnitelman perusteisiin sisältyvät Move!-mittaukset saavuttavat poikkeuksellisen laajan kattavuuden. Nyt tuloksia kirjattiin 50 000 viidesluokkalaiselta ja 10 000 kahdeksasluokkalaiselta. Valtakunnallinen raportti tuloksista julkaistaan 26.1.2018.

Move!-mittaukset tehtiin nyt toista kertaa. Verrattuna syksyn 2016 mittauksiin alimman kolmanneksen osuus lisääntyi sekä tytöillä että pojilla 20 metrin viivajuoksussa, heitto-kiinniotto-yhdistelmässä, ylävartalon kohotuksessa ja vauhdittomassa 5-loikassa. Suomalaisten viidesluokkalaisten keskimääräinen kestävyyskunto on tällä hetkellä kansainvälistä keskitasoa.

Riittävä liikkuminen on välttämätöntä lasten ja nuorten fyysiselle toimintakyvylle. Tällä hetkellä vain kolmannes peruskoululaisista liikkuu suositusten mukaisesti eli tunnin päivässä. Tämä on herättänyt huolen heidän fyysisen toimintakykynsä tilasta, jolla on aikuisuuteen saakka yltäviä vaikutuksia. Liikunnallinen elämäntapa ja hyvä fyysinen toimintakyky kytkeytyvät keskeisesti esimerkiksi työssä jaksamiseen, kasvaviin terveyseroihin sekä elämän kokemiseen merkitykselliseksi. Liikunta tukee muistitoimintoja, ylläpitää mielenterveyttä ja vaikuttaa positiivisesti myös oppimiseen. Riittämätön liikunta aiheuttaa merkittäviä yhteiskunnallisia kustannuksia.

Move!-järjestelmä on pedagoginen työkalu

Move!-järjestelmä syntyi tarpeesta lisätä terveydenhuollon sekä opetus- ja liikuntatoimen yhteistyötä lasten ja nuorten parhaaksi. Se on laajan viranomais- ja tutkimusyhteistyön avulla luotu järjestelmä, joka tarjoaa välineitä arjessa, harrastuksissa ja koulutyössä tarvittavan fyysisen toimintakyvyn edistämiseen ja sen pysyvään seurantaan. Mittaustulosten vuosittaisesta keräämisestä ja raportoinnista vastaa valtion liikuntaneuvosto.

Move!-mittausten lähtökohtana on tukea yksittäistä oppilasta fyysisestä toimintakyvystä huolehtimisessa. Move! sisältää oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja mittaavia osioita. Näitä taitoja tarvitaan koulumatkan kävelyyn tai pyöräilyyn, koulu- ja harrastusvälineiden nostamiseen ja kantamiseen omin lihasvoimin, portaiden nousemiseen sekä liikkumiseen maastossa ja erilaisilla alustoilla. Fyysistä toimintakykyä ei voi varastoida, vaan sen osa-alueiden kehittäminen ja ylläpitäminen vaatii tietyn määrän säännöllistä harjoittelua.

Move!-mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Yksittäisen oppilaan tuloksia ei kerätä tai julkaista tunnistetiedoin. Mittauksilla ja tulosten kokoamisella tähdätään siihen, että koululaiset motivoituisivat liikkumaan ja että vanhemmat, kouluterveydenhoitajat, liikunnanopettajat ja päättäjät valtiolla, kunnissa ja maakunnissa kannustaisivat heitä liikunnallisuuteen sekä saisivat objektiivista tietoa omien toimenpiteidensä perustaksi.

Move!-mittausten soveltava osio on tarkoitettu oppilaille, joilla on pitkäaikaisia tai pysyviä vaikeuksia nähdä, kuulla, liikkua, huolehtia itsestään tai kommunikoida. Tähän osioon osallistui syksyllä 2017 noin 450 oppilasta. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla erityisen tärkeää on yksilöllinen palaute sekä yhteistyö oppilaan hyvinvoinnin kannalta keskeisten tahojen kanssa.

Toimenpiteitä lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi täytyy jatkaa. Käynnissä on mm. valtakunnallinen Liikkuva koulu -ohjelma, jossa on mukana jo yli 2 000 peruskoulua.

Lisätiedot

Pääsihteeri Minna Paajanen, valtion liikuntaneuvosto, puh. 040 584 9459 

Opetusneuvos Matti Pietilä, Opetushallitus, puh. 0295 331 172