Tiedote

Perusopetuksen arvioinnista tasa-arvoisempaa - useammalle arvosanalle yhteiset kriteerit

Ajankohtaista Perusopetus
Opetushallitus pyrkii yhdenmukaistamaan perusopetuksen päättöarviointia laatimalla kriteerit myös arvosanoille 5, 7 ja 9. Kriteereissä määritellään, mitä peruskoulun päättävän oppilaan tulee osata saadakseen kyseisen arvosanan. Tällä hetkellä osaamistaso on määritelty ainoastaan arvosanalle 8. Arvioinnin yhdenvertaisuus ja arvosanojen vertailukelpoisuus on herättänyt huolta sekä opetusalan ammattilaisissa että perheissä.

Opetushallitus käynnisti kesäkuussa työn, jossa määritellään päättöarvioinnille täsmällisemmät ja kansallisesti velvoittavat kriteerit kevääseen 2020 mennessä. Kriteerityön tueksi Opetushallitus on nimennyt asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä on tutkimustietoon perustuen valmistella pohja päättöarvioinnin kriteereille eri oppiaineisiin.

Opetushallitus on linjannut asiantuntijaryhmän ehdotuksen mukaisesti, että päättöarvioinnin kriteerit laaditaan arvosanoille 5, 7 ja 9 nykyisen arvosanan 8 kriteerien lisäksi.

Arvioinnista järjestetään yhdessä sidosryhmien kanssa useita pyöreän pöydän tilaisuuksia, joihin kutsutaan muun muassa opetuksenjärjestäjiä, opettajia, ainejärjestöjä ja opettajankouluttajia. Tilaisuuksissa esitellään työn etenemistä ja edistetään kriteerien määrittelyä laajassa yhteistyössä.

Opettajat, huoltajat ja oppilaat toivovat yhdenmukaisempaa arviointia

Opettajat, oppilaat ja huoltajat ovat voineet ilmaista näkemyksensä oppimisen arvioinnista ja arviointikriteerien tarpeellisuudesta verkkoaivoriihessä, johon osallistui kaiken kaikkiaan yli 13 000 vastaajaa. Kaikki vastaajaryhmät painottivat arvioinnin yhdenvertaisuuden lisäämistä. Käytäntöjen yhtenäisyys, tasa-arvo ja yhteistyö nousivat palautteessa tärkeiksi teemoiksi. Osallistujat pitivät tärkeänä etenkin arvosanan 5 edellyttämän osaamisen kuvaamista. Oppilaiden mielestä reilussa arvioinnissa oppilailla on useita tapoja osoittaa osaamisensa ja jokaista oppilasta kohdellaan tasapuolisesti.

Opetushallitus keräsi myös paikallisesti kunnissa ja kouluissa laadittuja kriteeristöjä ja niistä saatiin esimerkkejä eri puolilta maata. Yleisimmin paikallisia kriteereitä oli laadittu arvosanoille 5 ja 6.

Päättöarvioinnin uudet linjaukset voimaan vuonna 2020

Päättöarvioinnin kriteerien edellyttämät perustemuutokset tehdään Opetushallituksessa. Perustemuutokset laaditaan siten, että ne edellyttävät mahdollisimman vähän paikallista opetussuunnitelmatyötä. Kriteerien laatiminen aloitetaan arvosanan 5 edellyttämästä osaamisesta. Etenemisaikataulu on suunniteltu siten, että uudet päättöarvioinnin kriteerit voidaan ottaa käyttöön 1.8.2019 alkavana lukuvuotena.

Lisätiedot

Erja Vitikka, opetusneuvos, puh. 029 533 1225
Marjo Rissanen, opetusneuvos, puh. 029 533 1776