Tiedote

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat tyytyväisiä opintoihinsa

Ajankohtaista
Ammatillisen koulutuksen opiskelijakyselyyn vastanneista 85 % on opintojen päättövaiheessa erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä koulutukseensa kokonaisuutena. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilta on kysytty valtakunnallista palautetta 1.7.2018 alkaen. Opiskelijapalautteen ensimmäiset tulokset ovat nyt vapaasti katsottavissa Vipunen.fi -tilastopalvelussa.
Tytöt halaavat käytävällä
Graafi: Kysymyksen ”Olen tyytyväinen saamaani koulutukseen" vastausjakauma ikäryhmittäin

Kysymyksen ”Olen tyytyväinen saamaani koulutukseen" vastausjakauma ikäryhmittäin ammatillisen koulutuksen päättökyselyssä, tilastokausi 1.7. – 31.12.2018 (5=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä)

Heinäkuun ja joulukuun 2018 välillä kerätty palaute osoittaa, että ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 85 % oli opintojen päättövaiheessa erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä koulutukseensa kokonaisuutena, 11 % oli kohtalaisen tyytyväisiä ja tyytymättömiä oli 4 %. Asteikolla 1–5 opiskelijat antoivat keskimäärin arvosanan 4,3. Oppisopimusopiskelijat olivat hieman tyytyväisempiä. Äidinkieleltään vieraskieliset tutkinnon suorittajat olivat kaikkein tyytyväisimpiä. Opiskelijat kokivat saaneensa koulutuksen aikana osaamista ja ammattitaitoa, jota pystyvät hyödyntämään (keskiarvo 4,5).

Vastaajista 79 % oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä saamansa opetuksen ja ohjauksen riittävyyteen ja 81 % piti sitä laadukkaana: arvosanaksi opiskelijat antoivat keskimäärin 4,2. Tyytymättömiä opetuksen ja ohjauksen riittävyyteen oli 6 % ja laatuun 5 % vastaajista. Opiskeluiden päättövaiheessa vastanneista 79 % oli tyytyväisiä itselleen sopivaan määrään itsenäistä opiskelua, joka opintoihin sisältyi. Tyytymättömiä oli 6 %. Yhteistyö ohjaavien henkilöiden kanssa on sujunut hyvin: opiskelijat antoivat yhteistyölle keskimäärin arvosanan 4,4.

– Opiskelijapalautteen tulokset osoittavat, että ammatillisen koulutuksen uudistus etenee opiskelijan näkökulmasta oikeaan suuntaan. Opiskelija ja hänen osaamisensa kehittyminen on tärkeintä. Palautteen kerääminen on todella merkittävää ja tulokset auttavat meitä kehittämään yhdessä edelleen, sanoo johtaja Anni Miettunen Opetushallituksesta.

Työelämässä oppiminen toimii opiskelijoiden mielestä hyvin

Ammatillisen koulutuksen uudistus tuli voimaan vuoden 2018 alusta ja ammatilliset koulutuksen järjestäjät ovat uudistaneet toimintaansa sen mukaisesti. Ammatillinen koulutus sisältää aiempaa enemmän työelämässä tapahtuvaa oppimista ja joustavia yksilöllisiä opintopolkuja.

Tarjottuihin mahdollisuuksiin opiskella työpaikalla oli erittäin tyytyväisiä 51 % vastaajista, tyytyväisiä 28 % ja kohtalaisen tyytyväisiä 14 %. Opiskelijoista 7 % olisi halunnut, että heille olisi tarjottu enemmän tai muunlaisia mahdollisuuksia opiskella työpaikalla. Työpaikalla oppimisen mahdollisuudet saivat opiskelijoilta arvosanan 4,2. Oppisopimusopiskelijat olivat hieman tyytyväisempiä kuin muut.

Ammattitaito ja osaaminen osoitetaan näytöissä tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa. Opiskelijat olivat tyytyväisiä siihen, miten näytön aikaiset työtehtävät vastasivat todellisia työelämän tehtäviä (keskiarvo 4,5, oppisopimusopiskelijoilla 4,6).

Yksilölliset opintopolut tarjoavat joustavuutta opiskelijoille 

Ammatilliseen koulutukseen on mahdollista hakeutua jatkuvasti. Vastaajista 92 % oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä siihen aikatauluun, jossa ovat päässeet aloittamaan opintonsa (keskiarvo 4,6). Opintojen päättövaiheessa 78 % vastaajista oli tyytyväisiä siihen, miten henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) mahdollisti opintojen joustavan etenemisen (keskiarvo 4,2).

Opiskeluyhteisöön kuuluminen vaikuttaa opiskelijan hyvinvointiin ja lisää erityisesti nuorilla opinnoissa edistymistä. Opintojen aloitusvaiheessa 85 % opiskelijoista koki kuuluvansa hyvin opiskeluyhteisöön (keskiarvo 4,4). Myös oppisopimusopiskelijat kokivat samoin (keskiarvo 4,3). Opiskeluympäristö koettiin turvalliseksi (keskiarvo 4,6). 

Opiskelijat haluavat vaikuttaa tutkinnon osien valintaan ja oppimisympäristöihin

Kehitettävää olisi opiskelijoiden mielestä siinä, miten he voisivat vaikuttaa nykyistä enemmän tutkinnon osien valintaan (keskiarvo 3,8).  Lisäksi opiskelijat toivoisivat nykyistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa itselleen soveltuvien oppimisympäristöjen valintaan (keskiarvo 3,8). Myös tietoa ulkomaan opintojaksoista toivotaan enemmän (keskiarvo 3,2).  Valmiuksien antamista yrittäjyyteen voisi opiskelijoiden mielestä yleisesti kehittää (keskiarvo 3,5). Opiskelijat kokivat myös, että mahdollisuuksia vaikuttaa oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen voisi olla enemmän (keskiarvo 3,4).

Opiskelijapalautetta voi tarkastella tilastopalvelu Vipusessa

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilta on kysytty valtakunnallista opiskelijapalautetta 1.7.2018 alkaen. Palaute kuvaa ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen, erikoisammattitutkintojen tai näiden tutkintojen osan tai osien suorittajien kokemuksia koulutuksen järjestämisestä ja sen vaikuttavuudesta.

Opiskelijapalautteiden tuloksia voi tarkastella avoimesti Vipunen.fi – opetushallinnon tilastopalvelussa 1.3.2019 klo 9.00 alkaen (vipunen.fi > Ammatillinen koulutus > Opiskelijapalaute). Ensimmäinen julkaistava tilastointijakso on 1.7.–31.12.2018, jossa aloituskyselyyn vastaajia oli 43 172 ja päättökyselyyn 10 309. Vastausprosentit vaihtelevat kyselyittäin ja koulutuksen järjestäjittäin. Aloituskyselyssä vähintään 40 prosentin vastausosuuteen pääsee yhdeksän kymmenestä järjestäjästä, päättökyselyssä kahdeksan kymmenestä. Tulokset päivittyvät Vipusessa joka kuukauden 3. päivä.

Opiskelijat vastaavat valtakunnalliseen palautekyselyyn kaksi kertaa opintojensa aikana: aloitusvaiheessa, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) on ensimmäisen kerran hyväksytty, ja päättövaiheessa, kun opiskelija on osoittanut HOKSissa tavoitteenaan olevan tutkinnon tai tutkinnon osan tai osien suorittamiseksi tarvittavan osaamisen. Palaute annetaan anonyymisti.

Palautteen keräämisestä vastaavat ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Opiskelijapalautetuloksia hyödyntävät koulutuksen järjestäjät, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus sekä työelämätoimikunnat laadunseurannassa ja kehittämisessä. 

Lisätietoja

  • Johtaja Anni Miettunen, Opetushallitus, puh. 029 533 1612, anni.miettunen [at] oph.fi
  • Opetusneuvos Riikka Vacker, Opetushallitus, puh. 029 533 1215, riikka.vacker [at] oph.fi 
  • Opetusneuvos Kari Korhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 0295330162, kari.korhonen [at] minedu.fi