Uutinen

Miten kouluissa on hyödytty tutoropettajatoiminnasta – valtakunnallisella kyselyllä selvitetään toiminnan nykytilaa ja vaikutuksia

Ajankohtaista Perusopetus
Suomessa on käynnistynyt laajamittainen kysely siitä, miten perusopetuksen tutoropettajatoimintaa toteutetaan maassamme. Kyselyllä selvitetään muun muassa sitä, millaisia käytännön vaikutuksia tutoropettajatoiminnalla on opettajien osaamisen karttumiseen ja koulujen yhteisöllisen toimintakulttuurin muodostumiseen.
Nuori oppilas viittaa innokkaasti tunnilla

Kyselyn tavoitteena on saada yksityiskohtaista tietoa tutoropettajien, tutorointia saaneiden opettajien ja tutoropettajatoiminnan ulkopuolella olevien opettajien näkemyksistä ja kokemuksista tutoropettajatoiminnasta sekä opettajien täydennyskoulutuksesta.

Tutoropettajatoiminnalla tarkoitetaan sitä, että opettajat toimivat toisille opettajille tutoreina eri aihealueissa, joissa he haluavat kehittää taitojaan. Tällainen voi olla esimerkiksi opetuksessa tarvittavat digitaidot tai arviointiosaaminen.

Kyselyllä selvitetään erityisesti sitä, miten tutoropettajatoiminta on vaikuttanut pedagogisten digitaitojen ja opetussuunnitelmien osaamisen karttumiseen sekä yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittymiseen peruskouluissa. Samalla tutkitaan, millaisia vaikutuksia tutoropettajatoimintaan kohdennetuilla euromääräisillä valtionavustuksilla on saavutettu.

Kysymykset pureutuvat esimerkiksi siihen, miten opetuksen järjestäjät toteuttavat tutoropettajatoimintaa käytännössä, ketkä tutoropettajina työskentelevät sekä miten opettajat ja opetustoimen johto suhtautuvat tutoropettajatoimintaan. Lisäksi tutkitaan sitä, millaisia vaikutuksia toiminnalla on esimerkiksi ohjattavien opettajien, oppilaiden ja kouluyhteisöjen oppimistilanteiden yhteisölliseen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä opettajien väliseen vuorovaikutukseen.

Kyselyn kohderyhmänä ovat perusopetuksen opettajat ja tutoropettajat. Kysely sulkeutuu torstaina 30.4.2020.

Pyrkimyksenä vaikuttava ja opettajien tarpeisiin vastaava tutoropettajatoiminta

Kysely on osa laajempaa tutkimushanketta. Hankkeen tavoitteena on saada syvempi ymmärrys tutoropettajatoiminnan nykytilasta Suomessa ja siitä, miten toimintaa pitäisi jatkossa kehittää.

Työn tuloksena syntyvät toimenpide-ehdotukset koskevat esimerkiksi sitä, miten toiminnan rahoitus ja resursointi olisi kannattava Suomessa järjestää, millaisia valtakunnallisia ja alueellisia linjauksia tutoropettajatoiminnalle tulisi asettaa, millaisia laatukriteereitä tai osaamismerkkejä tutoropettajatoiminnan laadun varmistamiseksi tarvitaan tai millaisia opetuksen sisältöjä tulisi valtakunnallisesti painottaa.

Kaksivuotinen tutkimushanke toteutetaan vuosien 2019–2021 aikana. Tutkimuksen toteuttaa Opetushallituksen toimeksiannosta Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.

Lisätietoa:

Matti Ranta
erityisasiantuntija, Opetushallitus
+358 29 533 1537
etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Kimmo Koskinen
opetusneuvos, Opetushallitus
+358 29 533 1107
etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Matti Taajamo
erikoistutkija, Koulutuksen tutkimuslaitos
+358 40 805 4281
matti.taajamo(at)jyu.fi

Matti Pennanen
projektitutkija, Koulutuksen tutkimuslaitos
+358 40 805 4627
matti.a.pennanen(at)jyu.fi