Nyheter

Vilken nytta har tutorlärarverksamheten haft för skolorna – tutorlärarverksamhetens nuläge och effekter kartläggs med en nationell enkät

Aktuellt Grundläggande utbildning
För närvarande genomförs en omfattande kartläggning av hur tutorlärarverksamheten ordnas i Finland. Syftet är bland annat att ta reda på vilka effekter tutorlärarverksamheten i praktiken har haft för att öka lärarnas kompetens och för att skapa en gemensam verksamhetskultur i skolan.
Nuori oppilas viittaa innokkaasti tunnilla

Målet med enkäten som nu genomförs är att få detaljerad information om vilka synpunkter och erfarenheter tutorlärarna, lärarna som fått handledning av tutorlärare och lärarna som inte deltagit i tutorhandledningen har då det gäller tutorlärarverksamhet och lärarfortbildning.

Tutorlärarverksamheten innebär att lärare fungerar som tutorer för andra lärare inom olika områden där lärarna vill utveckla sin kompetens. Det kan till exempel gälla digitala färdigheter som behövs i undervisningen eller bedömningskompetens.

Syftet med enkäten är särskilt att kartlägga hur tutorlärarverksamheten har bidragit till att öka de pedagogiska färdigheterna och kunnandet om innehållet i läroplanerna samt till att utveckla den gemensamma verksamhetskulturen i grundskolorna. Samtidigt vill man ta reda på vilka effekter som har uppnåtts med hjälp av statsunderstöden som riktats till tutorlärarverksamheten.

Frågorna tar till exempel fasta på hur utbildningsanordnarna i praktiken genomför tutorlärarverksamheten, vem som arbetar som tutorlärare och hur lärarna och bildningsväsendets ledning förhåller sig till tutorlärarverksamheten. Därtill vill man även undersöka vilken inverkan verksamheten har på till exempel lärarna som får handledning av en tutorlärare, på den gemensamma planeringen och genomförandet av elevernas och skolgemenskapens lärsituationer samt på kommunikationen mellan lärarna.

Enkäten riktar sig till lärare och tutorlärare inom den grundläggande utbildningen. Enkäten kan besvaras fram till torsdagen 30.4.2020.

Målet är att tutorlärarverksamheten har effekt och svarar på lärarnas behov

Enkäten är en del av ett omfattande forskningsprojekt vars mål är att få en djupare förståelse av hur tutorlärarverksamheten ser ut i Finland idag och hur verksamheten borde utvecklas i fortsättningen.

Åtgärdsförslagen som arbetet resulterar i berör till exempel hur det vore förnuftigt att fördela verksamhetens finansiering och resurser i Finland, vilka nationella och regionala riktlinjer som ska dras upp för tutorlärarverksamheten, samt vilka kvalitetskriterier eller kompetensmärken som behövs för att säkra kvaliteten på verksamheten eller vilka innehåll i undervisningen man borde betona på nationell nivå.

Det tvååriga forskningsprojektet genomförs åren 2019–2021. Undersökningen genomförs av Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet på uppdrag av Utbildningsstyrelsen.

Ytterligare information:

Matti Ranta
Specialsakkunnig, Utbildningsstyrelsen
+358 29 533 1537
rnamn.efternamn [at] oph.fi

Kimmo Koskinen
Undervisningsrådet, Utbildningsstyrelsen
+358 29 533 1107
rnamn.efternamn [at] oph.fi

Matti Taajamo
Specialforskare, Pedagogiska forskningsinstitutet
+358 40 805 4281
matti.taajamo(at)jyu.fi

Matti Pennanen
Projektforskare, Pedagogiska forskningsinstitutet
+358 40 805 4627
matti.a.pennanen(at)jyu.fi