Tiedote

Noin 60 000 ekaluokkalaista aloittaa koulutaipaleensa

Ajankohtaista Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Tilastot
Puoli miljoonaa peruskoululaista, satatuhatta lukiolaista ja yli kaksisataatuhatta ammatillisen koulutuksen opiskelijaa aloittaa kouluvuotensa.
Koululainen

Arviolta noin 60 000 ekaluokkalaista aloittaa koulutaipaleensa tänä syksynä. Tämä on noin tuhat oppilasta vähemmän kuin viime vuonna, sillä koulun aloittavat ikäluokat ovat pienenemään päin. Samaan aikaan yläkouluun siirtyvien määrä on ollut hienoisessa kasvussa ja noin 61 700 oppilasta aloittaa elokuussa perusopetuksen 7. vuosiluokan. 

Kaikkiaan Suomen hieman alle 2 300 peruskoulussa opiskelee yli puoli miljoonaa, 560 000, oppilasta. Toiminnassa olevien koulujen määrä on vähentynyt, vaikka peruskoulun koko oppilasmäärä on viime vuosina jonkin verran kasvanut.

Peruskoulun oppilaista 6 % (35 600 vuonna 2019) opiskelee ruotsinkielisessä oppilaitoksessa. Ruotsin kielellä opiskelevien osuus on pysynyt tasaisena. Lisäksi peruskoulun oppilaista 1 % (3 500 vuonna 2019) opiskelee oppilaitoksessa, jonka opetuskieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi. Yleisin muu opiskelukieli on englanti. Muulla kielellä opiskelevien peruskoululaisten määrä tilastojen perusteella ollut kasvussa, mutta heidän osuutensa koko oppilasmäärästä on pysynyt ennallaan.

Lukio kasvattaa suosiotaan

Lukiokoulutuksen aloittavien määrä näyttää tilastojen valossa olevan kasvussa. Uusien lukiolaisten määrä on kasvanut viime vuonna 6 % edellisestä vuodesta. Viime vuonna lukion aloitti 37 500 uutta opiskelijaa. Kaikki kasvu ei johdu opiskelijamäärien todellisesta kasvusta, vaan taustalla on myös tietolähteen muutos. Tilastokeskus siirtyi vuoden 2019 lukio-opiskelijatietojen osalta Opetushallinnon KOSKI-tietovarannon käyttöön eivätkä luvut siksi ole kaikilta osin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa.

Kokonaisuudessaan lukiokoulutuksessa opiskeli viime vuonna noin 105 000 opiskelijaa. Kuten aikaisempinakin vuosina, ruotsinkielisissä oppilaitoksissa opiskeli 6 % (noin 6 700) kaikista lukiolaisista.

Kansainvälisyys lukioissa nostaa päätään

Muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien lukiolaisten määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Vieraskielisten lukiolaisten määrä on noussut vuoden 2016 vajaasta 6 000:sta viime vuoden 7 500:een. Myös kansainvälinen International Baccalaureate (IB)-tutkinto kiinnostaa yhä useampaa.  Lukioiden IB-linjoilla opiskelevien määrä on noussut vuoden 2016 noin 1 600:sta viime vuoden lähes 1 800:n.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä on pysynyt tasaisena

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita oli tänä keväänä noin 225 000, mikä on lähes saman verran kuin vuoden 2019 keväällä. Laskua opiskelijamäärässä edellisen vuoden kevääseen on vain 3 %. Ammatillisen perustutkinnon opiskelijoita oli lähes 166 000 ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnon opiskelijoita noin 54 500. Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän lasku selittyy lähes kokonaan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon opiskelijoiden määrän laskussa, perustutkinnon opiskelijoiden määrä on säilynyt entisellään

Opiskelijamäärät ovat nousseet hieman pienellä luonnontieteiden alalla, jossa opiskelijoita on noin 1 000 vuosittain. Nousua edellisvuodesta oli keväällä 2020 noin 6 %.  ICT -alalla nousua oli 4 % eli opiskelijamäärä oli tänä keväänä reilu 9 000 opiskelijaa. Muilla aloilla opiskelijamäärät ovat pysyneet suhteellisen tasaisena.

Lisätietoa

Perusopetus: Irma Garam, +358 29 533 8549, etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Lukiokoulutus: Pirjo Karhu, +358 29 533 1317, etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Ammatillinen koulutus: Siru Korkala, +358 29 533 8610, etunimi.sukunimi [at] oph.fi