Uutinen

Kokeilukeskuksen toimikausi päättyi – kokeilevan kehittämisen tuki jatkuu Opetushallituksessa

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Koulutuksen kehittäminen
Kokeilukeskus oli hallinonalan kokeilu ja innovaatioyksikkö, joka toimi Opetushallituksen yhteydessä vuosina 2017–2020. Vaikka Kokeilukeskuksen toiminta nykymuodossaan päättyi, kokeiluosaamisen juurruttaminen jatkuu Opetushallituksessa Kokeilut ja kehittäminen -toiminnon tuella.
Lapset työskentelevät pöydän ääressä

Kokeilukeskuksen tärkeimpänä tehtävänä on näiden neljän vuoden aikana ollut tukea varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin kehittämistä ja innovaatioiden syntymistä. Tavoitteena on ollut kokeilevan toimintakulttuurin vahvistaminen.

–Havaitsimme alkuvaiheessa, että toimintakulttuurin muutos edellyttää empaattisen vuorovaikutuksen vahvistumista koulutusjärjestelmässä. Halusimme testailla ja kehittää toimintamalleja, joiden avulla eri taustaiset ihmiset voisivat yhdessä löytää ja tarttua oppimisen ja koulutuksen ilmiöihin, ymmärtää paremmin toistensa näkökulmia ja siten vahvistaa oppimista ja hyvinvointia kouluissa”, opetusneuvos Anneli Rautiainen sanoo.

Kokeilevalle kehittämiselle ja osaamiselle on selkeä tarve myös jatkossa suomalaisen koulutuksen haasteiden ratkomisessa, selviää Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) arvioinnista Kokeilukeskuksen toimikaudesta.

Kokeilukeskuksen nähtiin arvioinnin perusteella tuovan innovatiivista buustia koulutus- ja kuntakentälle, mahdollistavan uutta eri hallinnonalojen yhteistyötä ja uudistavan toimintatapoja myös Opetushallituksen sisällä. Tällä voidaan nähdä olevan kertautuvia vaikutuksia koko kasvatuksen ja koulutuksen kentän kehittämiseen ja laajemmin yhteiskunnassa.

Karvin arvioinnissa todetaan, että ”Kokeilujen myötä syntyi myös useita käyttökelpoisia toimintamalleja ja -käytänteitä, joita voitaisiin edelleen jakaa laajemmalle yleisölle. Näin Kokeilukeskuksen toiminnalla olisi laajempi yhteiskunnallinen vaikuttavuus”.

Tulevaisuus

Karvin arviointiraportissa todetaan myös, että haasteena on se, että kokeilutoiminnan vaikutuksia ei voida vielä laajemmin arvioida. Olennaista on, että tuetaan ja seurataan myös jatkossa sitä, että tehdyt innovaatiot jäävät elämään osaksi koulun toimintakulttuuria ja että tehtyjä malleja saadaan levitettyä laajemmin kaikkien saataville.

Opetushallitus ottaa koppia Karvin tekemistä suosituksista, kun Kokeilukeskuksen työ jatkuu osana Opetushallituksen kokonaisjohtamista, Kokeilut ja kehittäminen -toimintona. Uudessa tiimissä jatkavat Anneli Rautiainen, Paula Tyrväinen ja Kaspian Herrala.

Kokeilevan kehittämisen oppeja hyödynnetään laajasti kasvatuksen ja koulutuksen sekä kansainvälisyyden kehittämisessä. Jatkossa toiminnassa haetaan vahvempaa liittymäpintaa tulevaisuustyöskentelyn ja ennakoinnin kanssa.

Tutustu Kokeilukeskuksen yhteisen oppimisen tuloksiin vuosina 2017–2020

Kokeilukeskus toimi Opetushallituksen yhteydessä neljän vuoden ajan ja sitä pyöritti viiden hengen tiimi, Anneli Rautiainen, Paula Tyrväinen, Ulla Teräs, Valpuri Kurppa ja Anna Häggman.

Yhteisen tekemisen ja oppimisen alustoina ovat olleet Kokeiluohjelma, #Paraskoulu-kiihdyttämö ja kokeilujen moninäkökulmaisen arviointimallin kehittäminen yhdessä kokeilutiimien, VTT:n ja Työterveyslaitoksen kanssa. Kokeiluohjelmat ovat toimineet tuettuina muutoksen polkuina moniammatillisille tiimeille, ja niiden kesto on vaihdellut puolesta vuodesta vuoteen. Ohjelmat koostuivat tiimien yhteisistä työskentelypäivistä paikallisten haasteiden parissa, kokeilevan kehittämisen harjoittelusta omissa toimintaympäristöissä, kokeilujen dokumentoinnista ja reflektiosta, tiimien mentoroinneista ja vertaisoppimisesta, ja kokeilujen arvioinneista ohjelmien lopulla.

Arviointimallin tuella vahvistettiin kokeilutiimien, kokeiluihin osallistuneiden ja kokeilutoiminnan mahdollistajien osallisuutta ja oppimista prosesseissa, ja oppien juurruttamista osaksi koulujen arkea. Malleja on kehitetty ja niitä on sovelluttu 25:n moniammatillisen ja eripuolilta Suomea tulevien kokeilutiimin ja kehittämisverkostojen kanssa. Kokeiluihin on osallistunut opettajia, koulun henkilöstöä, rehtoreita, sivistystoimen edustajia, poliittisia päättäjiä, tutkijoita, järjestöjä, lapsia, nuoria sekä perheitä.

–Matkan varrella näimme lukuisia välähdyksiä merkityksellisistä kohtaamisista, innostumisesta sekä lasten ja nuorten äänen vahvistumisesta kehittämisessä”, kehittäjä Paula Tyrväinen sanoo.  

Kokeilijoiden tueksi on kehitetty ohjelmamuotoinen malli kokeilujen toteuttamiselle ja yhteiskehittämiselle sekä viisi kokeilijan askelmaa, jolla lähteä liikkeelle kehittämisen polulla.

Tutustu Karvin arviointirapottiin ja blogikirjoitukseen ja lue lisää kokeilukeskuksen toiminnasta ja yhteiskehittämistä malleista Kokeilut- ja kehittäminen sivuilla.