Nyheter

Innovationscentrets verksamhetsperiod avslutades – Utbildningsstyrelsen fortsätter stödja försöksverksamheten

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Utveckling av utbildningen
Innovationscentret var en enhet för försöks- och innovationsverksamhet som fungerade i anslutning till Utbildningsstyrelsen mellan åren 2017 och 2020. Även om Innovationscentrets verksamhet upphör i sin nuvarande form, fortsätter arbetet med att etablera innovationsverksamheten vid Utbildningsstyrelsen med stöd av verksamhetsområdet Innovationer och utveckling.
Lapset työskentelevät pöydän ääressä

Under de fyra åren har Innovationscentrets viktigaste uppgift varit att stödja utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik i att utveckla verksamhetskulturen och skapa innovationer. Målet har varit att främja en innovations- och försöksinriktad verksamhetskultur.

− I inledningsskedet upptäckte vi att för att förändra verksamhetskulturen krävs att växelverkan som präglas av empati får en starkare roll i utbildningssystemet. Vi ville testa och utveckla verksamhetsmodeller som kan hjälpa människor med olika bakgrund att tillsammans hitta och ta sig an fenomen som berör lärande och utbildning och bättre förstå varandras perspektiv, och på det här sättet stärka lärandet och välbefinnandet i skolorna, säger undervisningsrådet Anneli Rautiainen

När det gäller att finna lösningar på utmaningarna inom den finländska utbildningen finns det ett tydligt behov av innovativt utvecklingsarbete och kunnande också i fortsättningen. Det här framgår av en utvärdering som Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har gjort av Innovationscentrets verksamhet.

Enligt utvärderingen ansågs Innovationscentret medföra ett innovativt lyft åt utbildnings- och kommunsektorn, samtidigt som det gav möjlighet till en ny form av samarbete mellan olika förvaltningsområden och medförde nya verksamhetssätt också inom Utbildningsstyrelsen. Det här kan anses ha effekter på utvecklingen inom hela fältet för småbarnspedagogik och utbildning, och även vidare i samhället.

I NCU:s utvärdering konstateras att ”innovations- och försöksverksamheten gav upphov till flera användbara verksamhetsmodeller och rutiner, som man kunde sprida även till en bredare grupp. På det här sättet skulle Innovationscentrets verksamhet ha större effekt på samhällsnivå”.

Framtiden

I NCU:s utvärderingsrapport konstateras också att utmaningen är att det inte ännu är möjligt att på ett bredare plan utvärdera effekterna av innovationsverksamheten. Det väsentliga är att man också i fortsättningen stöder och följer upp att innovationerna som skapats under centrets verksamhetsperiod lever vidare som en del av skolans verksamhetskultur och att modellerna som tagits fram kan spridas så att de är tillgängliga för alla.

Utbildningsstyrelsen tar fasta på NCU:s rekommendationer då Innovationscentrets arbete fortsätter som en del av området Innovationer och utveckling som lyder under Utbildningsstyrelsens huvudfunktion Övergripande ledning. I det nya teamet fortsätts arbetet av Anneli Rautiainen, Paula Tyrväinen och Kaspian Herrala.

Lärdomarna från det försöksbaserade utvecklingsarbetet kommer att utnyttjas på olika sätt i arbetet med att utveckla småbarnspedagogiken och utbildningen samt den internationella verksamheten. Målet för den fortsatta verksamheten är att finna en starkare beröringspunkt till framtidsinriktat arbete och prognostisering.

Ta del av Innovationscentret resultat av gemensamt lärande åren 2017–2020

Innovationscentret verkade i anslutning till Utbildningsstyrelsen under fyra års tid och arbetet genomfördes av Anneli Rautiainen, Paula Tyrväinen, Ulla Teräs, Valpuri Kurppa och Anna Häggman.

Som plattformar för det gemensamma utvecklingsarbetet och lärandet har man bland annat haft ett Innovationsprogram, en försöksaccelerator inom ramen för kampanjen #Denbästaskolan och en utvärderingsmodell som togs fram tillsammans med försöksteamen, VTT och Arbetshälsoinstitutet. Innovationsprogrammen har fungerat som en plattform där mångprofessionella team under handledning strävat efter förändring. Programmen har pågått mellan ett halvt och ett år. De var uppbyggda så att teamen gemensamt arbetade med att finna lösningar på lokala problem, övade på utveckling genom försök i sina egna verksamhetsmiljöer, dokumenterade och reflekterade över försöken och fick stöd av mentorsverksamhet och kamratlärande. I slutet av programmen gjordes en utvärdering av försöks- och innovationsverksamheten.

Med hjälp av utvärderingsmodellen var målet att förstärka delaktigheten och lärandet bland försöksteamen, deltagarna och de som möjliggjorde innovationsverksamheten, samt att etablera lärdomarna från verksamheten som en del av vardagen i skolorna. Modellerna har utvecklats och anpassats tillsammans med 25 olika yrkesövergripande försöksteam och utvecklingsnätverk från olika delar av Finland. Deltagarna i försöken har varit lärare, skolpersonal, rektorer, företrädare för bildningssektorn, politiska beslutsfattare, forskare, organisationer, barn, unga och familjer.

− Under resans gång har vi fått bevittna många betydelsefulla möten, hur människor har fått inspiration och hur barnens och de ungas röst har fått en större betydelse i utvecklingsarbetet, säger utvecklare Paula Tyrväinen.  

Som stöd för alla som vill pröva på försöks- och innovationsverksamhet har man tagit fram en modell för gemensamt utvecklingsarbete genom försök samt en femstegsmodell för att börja försök- och innovationsarbetet. Ta del av materialen på Innovationscentrets webbsidor (på finska).