Uutinen

Opetushallitus vahvistaa kotoutumista tukevaa työtä

Ajankohtaista Kotoutuminen
Opetushallituksen työn tavoitteena on koulutuksen ja kansainvälistymisen tasa-arvoisuuden sekä avarakatseisuuden kasvattaminen, oppijoiden hyvinvoinnin parantaminen ja heidän osaamistasonsa nostaminen jatkuvan oppimisen kautta.
Aikuisten perusopetus

Kotoutumisen tukeminen, maahanmuuttotaustaisten oppijoiden opetuksen ja kasvatuksen kehittäminen sekä moninaisen yhteiskunnan rakentaminen ovat tärkeässä roolissa näiden tavoitteiden toteutumisessa.

Opetushallituksessa on jo pitkään tehty eri tavoin työtä kotoutumisen tukemiseksi: Vuonna 2019 Opetushallituksessa Kotoutumisen tukeminen -vaikutusohjelmassa kehitettiin uusia keinoja tukea kotoutumista. Erityisesti tarkasteltiin rasismin vaikutuksia maahanmuuttotaustaisten oppijoiden oppimiseen ja työllistymiseen sekä kehitettiin tapoja vahvistaa kotoutumisen ammattilaisten yhteistyötä, ammatti-identiteettejä ja osaamista.

- Vaikutusohjelmassa syntyi käsitys siitä, miten Opetushallituksen tulisi edistää työssään kotoutumisen tukemista. Kotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi, ja pyrimme nyt entistä vahvemmin tunnistamaan ja purkamaan koulutuksessa ja kasvatuksessa piileviä, usein tiedostamattomia eriarvoistavia rakenteita ja valtasuhteita. Erityisesti keskitymme siihen, miten erilaiset ihmiset ovat edustettuina oppimisessa, opetuksessa ja kasvatuksessa ja miten nimeämme ja käsittelemme kotoutumiseen, maahanmuuttoon ja rasismiin liittyviä ilmiöitä, asioita ja henkilöitä, kertoo kotoutumisen koordinaatiosta vastaava erityisasiantuntija Anne Kolehmainen.

Opetushallituksen rooli kotoutumisen tukemisessa

Suomessa maahanmuuttotaustaiset oppijat osallistuvat pääosin samaan kasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen kuin muu väestökin. Kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus huomioidaan Opetushallituksen laatimissa eri koulutusasteiden ja varhaiskasvatuksen perusteasiakirjoissa. Myös kielitietoisen opetuksen ja kasvatuksen tukeminen on tärkeä osa maahanmuuttotaustaisten oppijoiden tukea varhaiskasvatuksesta aina jatkuvaan oppimiseen. Opetuskielen ja oppiaineiden kielen taidon ja muiden tarpeellisten valmiuksien saavuttamiseksi tarjotaan myös erillistä tukea, valmistavaa opetusta tai valmentavaa koulutusta ja suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetusta. Kotikansainvälisyyden myötä kansainvälisyydestä puolestaan tulee arkipäiväisempää eri oppimisympäristöissä ja samalla kulttuurienvälinen ymmärrys ja globaalitietous lisääntyvät koulussa.

Opetushallitus vastaa myös aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden laadinnasta. Parhaillaan meneillään olevassa uusien perusteiden laadinnassa painottuvat kielitietoisuuden, yksilöllisen ohjauksen ja opiskelijoiden osallisuuden vahvistamisen näkökulmat. Lisäksi Opetushallituksen monissa tehtävissä, kuten ohjauksen kehittämisessä, kansainvälistymispalveluissa, Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmissa ja ulkomaisten tutkintojen tunnustamisessa, edistetään ja tuetaan osallisuutta, kotoutumista ja moninaisen yhteiskunnan rakentumista.

Yhteiskunnan vastaanottavuus ja antirasismi tukevat kotoutumista

Kotoutumisen tukeminen ja moninaisen yhteiskunnan rakentaminen ovat laajoja ilmiöitä ja niiden kehittäminen vaatii moninäkökulmaisuutta, uusia ideoita ja kokeiluja, osaamista ja sen jakamista. Siksi Opetushallitus pyrkii löytämään uusia, entistä vaikuttavampia toimintatapoja.

Haluamme jatkaa keskustelua ja yhdessä oppimista antirasismista ja yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisestä tutkijoiden, ajattelijoiden, järjestöjen, viranomaisten, oppijoiden ja varhaiskasvatusyksiköiden ja oppilaitoksien henkilöstön kanssa. Lisäksi kehitämme kykyä luoda turvallisempia keskusteluympäristöjä ja keskustella rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti yhteiskunnallisista ilmiöistä sekä huolehdimme, että mukana keskustelussa ovat he, joita asiat koskettavat arjessa. Olemme mukana YLE:n Hyvin sanottu -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää suomalaista keskustelukulttuuria ja innostaa ihmisiä mukaan toisia kunnioittavaan, erilaisia näkemyksiä arvostavaan keskusteluun.

Järjestämme Antirasismi oppimisessa, opetuksessa ja kasvatuksessa -työpajan 29.11.2021 klo 12–15, tervetuloa mukaan!