Nyheter

Utbildningsstyrelsen stärker arbetet för att stödja integration

Aktuellt Integration
Utbildningsstyrelsen har i sin verksamhet som mål att öka jämlikheten inom utbildningen och internationaliseringen, öka öppenheten i samhället, förbättra välbefinnandet bland alla som lär sig och höja kompetensnivån genom kontinuerligt lärande.
Aikuisten perusopetus

För att uppnå dessa mål är det viktigt att stödja integration, utveckla undervisningen för elever och studerande med invandrarbakgrund och bygga upp ett pluralistiskt samhälle.

Vid Utbildningsstyrelsen har man redan länge på olika sätt arbetat för att stödja integrationen: Vid Utbildningsstyrelsens resultatprogram Stöd för integration 2019 utvecklades nya sätt att stödja integrationen. Man granskade i synnerhet vilka konsekvenser rasism har för lärandet och sysselsättningsmöjligheterna för elever och studerande med invandrarbakgrund. I programmet utvecklades också metoder för att stärka samarbetet mellan dem som arbetar med integration samt deras yrkesidentitet och kunnande.

─ Inom resultatprogrammet skapades en uppfattning om hur Utbildningsstyrelsen i sitt arbete borde främja stödet för integration. Integration är en dubbelriktad process, och vi strävar efter att allt bättre känna igen och upphäva sådana, ofta omedvetna, strukturer och maktförhållanden i utbildningen och småbarnspedagogiken som bidrar till ojämlikhet. Vi fokuserar särskilt på hur olika människor är representerade i lärandet, undervisningen och småbarnspedagogiken och hur vi benämner och behandlar företeelser, frågor och personer som anknyter till integration, invandring och rasism, berättar specialsakkunnig Anne Kolehmainen som ansvarar för att koordinera frågor som berör integration.

Utbildningsstyrelsens roll i att stödja integration

I Finland deltar elever och studerande med invandrabakgrund i huvudsak i samma småbarnspedagogik och utbildning som den övriga befolkningen. Språklig och kulturell mångfald beaktas i grunderna som Utbildningsstyrelsen har utarbetat för de olika utbildningsstadierna och för småbarnspedagogiken. Att stödja en språkmedveten undervisning och pedagogik är också en viktig del av stödet för barn, elever och studerande med invandrarbakgrund, ända från småbarnspedagogiken vidare till det kontinuerliga lärandet. För att uppnå färdigheter i undervisningsspråket och språket inom olika läroämnen samt andra nödvändiga färdigheter erbjuds även separat stöd, förberedande undervisning eller handledande utbildning och undervisning i svenska eller finska som andraspråk. I och med internationaliseringen på hemmaplan blir internationalisering en mer vardaglig del av olika lärmiljöer, samtidigt som förståelsen mellan olika kulturer och den globala medvetenheten ökar.

Utbildningsstyrelsen ansvarar också för att utarbeta grunder för läroplanen för integrationsutbildning som riktar sig till vuxna invandrare. Arbetet med att utarbeta de nya grunderna pågår för närvarande och betonar språklig medvetenhet, individuell handledning och hur man kan stärka de studerandes delaktighet. Även i många andra av Utbildningsstyrelsens uppgifter främjar och stöder man delaktighet, integration och ett pluralistiskt samhälle, till exempel i arbetet med att utveckla handledningen, i tjänsterna som berör internationalisering, inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren och i identifieringen av examina som avlagts utomlands.

Ett mottagligt samhälle och antirasism stöder integration

Att stödja integration och skapa ett pluralistiskt samhälle är omfattande företeelser och för att utveckla dem krävs många olika perspektiv, nya idéer och försök samt kunnande och spridning av kunnandet. Därför strävar Utbildningsstyrelsen efter att finna nya verksamhetssätt som har ännu större effekt än tidigare.

Vi vill fortsätta diskussionen och den gemensamma lärprocessen som anknyter till att främja antirasism och ett mottagligt samhälle tillsammans med forskare, organisationer, myndigheter, elever och studerande samt personalen vid läroanstalterna och enheterna inom småbarnspedagogik. Därtill utvecklar vi en förmåga att skapa trygga samtalsmiljöer och att diskutera konstruktivt och lösningsfokuserat kring samhällsrelaterade fenomen. Vi ser också till att de som berörs av frågorna i vardagen också deltar i diskussionen. Vi deltar i Yles projekt Bra sagt som har som mål att utveckla den finländska samtalskulturen och inspirera människor att diskutera på ett sätt som respekterar andra och värdesätter olika synsätt.

Vi ordnar en workshop med temat antirasism i lärandet, undervisningen och pedagogiken den 29 november klockan 12–15, välkommen med! Evenemanget går på finska.