Uutinen

OPH:n toiminnan vaikuttavuutta on syytä edelleen johtaa ja kehittää määrätietoisesti

Ajankohtaista
Ulkoisen arvioinnin mukaan olemme onnistuneet määrittämään yhteiskunnallisesti tärkeät tavoitteet työllemme, kuten osaamistason nostaminen, oppijoiden hyvinvoinnin varmistaminen ja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistaminen. Kehittämistoimia tarvitaan muun muassa vaikuttavuustoiminnan johtamisen selkeytykseen, mittarien täsmentämiseen, sidosryhmien osallistamiseen ja käsitteistön selkeyttämiseen.
Kuvituskuva, Opetushallitus

Tilasimme ulkoisen arvioinnin vaikuttavuustyömme toteutumisen onnistumisesta, jotta saisimme näkemyksiä ja ideoita toimintamme kehittämiseen. Arviointi antaa kehittämisehdotuksia sekä sisäiseen toiminnan organisointiin ja painopisteiden määrittelyyn, että yhteistyöhön sidosryhmien kanssa. Arvioinnissa käytettiin monipuolisia menetelmiä, kuten dokumenttianalyysiä, haastatteluja ja kyselyitä, ja siihen osallistettiin laajasti Opetushallituksen henkilöstö sekä sidosryhmät ja yhteistyökumppanit.

-    On selvää, että yhteiskunnan muutokset ja oppimisen haasteet ovat tänä päivänä entistäkin ajankohtaisempia ja nyt tehty arviointi auttaa meitä tarttumaan haasteisiin uudella otteella, johtaja Samu Seitsalo toteaa.

Olemme määritelleet toimintaamme ohjaaviksi pidemmän tähtäimen tavoitteiksi vaikuttaa yhteiskuntaan niin, että koulutuksen ja kansainvälistymisen eriarvoistuminen vähenee ja tasa-arvoisuus vahvistuu, oppijoiden hyvinvointi paranee, osaamistaso nousee ja avarakatseisuus kasva. Vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa määrittelemme sen, mitä konkreettisesti kunakin vuonna teemme näiden tavoitteiden edistämiseksi. 

Kehittämistä tarvitaan tavoitteiden konkretisointiin, mittaamiseen ja sanoitukseen

Arvioinnin mukaan vaikuttavuustoiminta sopii hyvin toimintamalliimme, mutta tavoitteiden konkretisoinnissa ja mittaamisessa on haasteita. Vaikuttavuusajattelu nähdään positiivisena asiana, ja sen myötä yhteiskunnan kehitys ja muutos ovat tulleet entistä vahvemmin osaksi arjen työtä. Kokemus siitä, että työllämme on yhteiskunnallista merkitystä, tuo lisää motivaatiota työntekoon. 

Arvioinnin mukaan sidosryhmämme ja yhteistyökumppanimme haluaisivat osallistua aiempaa enemmän Opetushallituksen vaikuttavuustoimintaan. Yhteinen tavoitteiden ja konkreettisten toimenpiteiden määrittely ja työ näiden eteen vahvistaa tunnetta osallisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista.

Lisäksi Opetushallituksen tulisi entistä vahvemmin ottaa jatkuvan kehittämisen malli osaksi toimintaansa. Tähän liittyy selkeiden ja toimintaa kuvaavien mittarien kehittäminen seurannan tueksi. Arviointi antoi meille evästystä siihen, että toimintamme lähtökohtana tulisi olla entistä enemmän se mitä muutoksia haluamme saada aikaan toimialallamme. Tällä hetkellä keskustelua käydään paljon esimerkiksi oppimistuloksista, koulutustasosta sekä uusista osaamistarpeista, kuten digitalisaatiosta ja kestävästä kehityksestä. 

-    Meidän on pystyttävä elämään mukana ajassa ja vastaamaan siihen, mitä meiltä odotetaan. Siksi olemme käynnistäneet keskustelut siitä, millaisia valintoja muuttuva toimintaympäristö meiltä vaatii. Olemme iloisia, että yhteistyökumppanimme ovat kiinnostuneita osallistumaan yhteiseen kehittämiseen, Samu Seitsalo kertoo.  

Ulkoisen arvioinnin toteutti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vastuullisuuden arvioinnin ja kehittämisen asiantuntijapalveluita tarjoava 4Front.

Liitteet