FinCEEDin toiminta edistää Suomen kehityspoliittisen ohjelman tavoitteita, etenkin laadukasta ja inklusiivista koulutusta. Suomen vaikuttamistyön tavoitteena on vahvistaa kumppanimaiden ja kansainvälisen yhteisön sitoutumista demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien periaatteisiin sekä globaaleihin inklusiivista koulutusta koskeviin sitoumuksiin.

Koulutus on yksi Suomen kehityspolitiikan painopisteistä. Laadukas ja kaikkien saavutettavissa oleva koulutus on yksi kestävän kehityksen keskeisimpiä tekijöitä. Koulutus on myös keskeinen ihmisoikeuskysymys. 

Suomen tavoitteena on parantaa erityisesti tyttöjen ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten pääsyä laadukkaaseen perus- ja toisen asteen koulutukseen. 

Kansainvälisesti Suomi pyrkii vahvistamaan globaalien toimijoiden ja kumppanimaiden sitoutumista inklusiiviseen opetukseen. Inklusiivinen opetus tarkoittaa, että sukupuolesta, vammaisuudesta, etnisestä tai muusta taustasta riippumatta kaikenikäisillä ihmisillä on yhdenvertainen pääsy koulutukseen ja mahdollisuus osallistua ja oppia. 

Oppimisen kriisin ratkaiseminen edellyttää panostuksia opettajien koulutukseen, oppimisolosuhteiden ja oppimistulosten parantamiseen, sekä koulujärjestelmien kehittämiseen. 

Suomen koulujärjestelmän menestystekijöitä ovat korkeasti koulutetut opettajat ja joustava opetusjärjestelmä, joka takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille.