FinCEEDs verksamhet främjar målen i Finlands utvecklingspolitiska program, i synnerhet högklassig och inkluderande utbildning. Målet för Finlands påverkansarbete är att stärka partnerländernas och det internationella samfundets engagemang för principerna om demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter samt för globala förbindelser till inkluderande utbildning.

Utbildning är ett fokusområde i Finlands utvecklingspolitik, som en del av stödet till fungerande samhällen. Högklassig utbildning som är tillgänglig för alla är en central faktor för hållbar utveckling. Utbildning är också en central människorättsfråga.

Finlands mål är att förbättra tillgången till högklassig grundläggande och andra stadiets utbildning speciellt för flickor samt för barn och unga som befinner sig i en sårbar situation.

Internationellt strävar Finland efter att stärka multilaterala aktörers och partnerländers engagemang för inkluderande undervisning. Inkluderande undervisning innebär att alla människor i alla åldrar, oberoende av kön, funktionsnedsättning eller etnisk eller annan bakgrund, har jämlik tillgång till utbildning samt möjlighet att delta och lära sig.

För att lösa lärandekrisen krävs satsningar på lärarutbildningen, förhållandena för lärande och förbättring av läranderesultaten, samt på utveckling av skolsystemen.

Till det finländska skolsystemets framgångsfaktorer hör högutbildade lärare och ett flexibelt undervisningssystem, som garanterar jämlika möjligheter för alla.