Fyysinen aktiivisuus antaa lukiolaisille välineitä hyvinvointiin ja stressinhallintaan

Blogi
Hyvinvointi Lukiokoulutus Liikunta
Uusissa lukion opetussuunnitelman perusteissa (Lops2019) määritellään liikunnan opetuksen tehtäväksi opiskelijoiden hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen tukeminen. Liikunta edistää terveyttä ja opiskelukykyä sekä oppimisen edellytyksiä, kuten tarkkaavaisuutta ja muistia. Fyysinen aktiivisuus antaa välineitä myös stressinhallintaan.

Matti Pietilä

Opetusneuvos Matti Pietilä

Kouluterveyskyselyjen perusteella merkittävä osa lukiolaisista kokee stressiä, väsymystä ja uupumusta.  Lukiolaisten opiskelu-uupumus kehittyy jatkuvan opiskeluun liittyvän stressin seurauksena ja sitä kuvaavia tekijöitä ovat opiskeluun liittyvä emotionaalinen uupumus ja väsymys, opintojen merkityksen vähentyminen sekä riittämättömyyden tunne opiskelijana. 

Terveys ymmärretään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena toimintakykynä ja hyvinvointina. Sitä, miten lukioissa luodaan edellytyksiä opiskelijoiden toiminta- ja opiskelukyvylle sekä hyvinvoinnille, käsitellään Lops2019 -perusteiden laaja-alaiseen osaamiseen ja toimintakulttuuriin liittyvissä luvuissa. 

Lukion liikunnassa opiskelijaa ohjataan ottamaan vastuuta omasta fyysisestä aktiivisuudestaan sekä toiminta- ja opiskelukyvystään.

Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka on yhteydessä opintojen sujumiseen, hyvinvointiin ja myös tulevaan työkykyyn. Lukiokoulutuksen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja sitoutumista omaehtoiseen hyvinvoinnin ylläpitoon ja edistämiseen. Riittävä fyysinen aktiivisuus, uni, opiskelupäivän aikaiset tauot ja terveellinen ravinto tukevat oppimista sekä opiskelijan jaksamista ja palautumista. Liikunnan lisääminen edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä, mutta myös oppimisen edellytyksiä, kuten tarkkaavaisuutta ja muistia. 

Lisäksi yhdessä tekeminen kasvattaa opintoihin kiinnittymistä ja yhteisöllisyyttä. Jokainen lukio voi kehittää fyysisesti aktiivista opiskelupäivää omalla tavallaan. Aktiivisuutta mahdollistavat ja siihen kannustavat esimerkiksi opiskeluympäristö, toiminnalliset opiskelumenetelmät ja aktiivisuustauot opetuksessa.

Lops2019-perusteiden mukaan liikunnan opetuksen tehtävänä on tukea opiskelijoiden hyvinvointia, kehitystä ja oppimista. Lukion liikunnassa opetetaan taitoja, joiden avulla opiskelija pystyy arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyään. Opetuksessa korostetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävän liikunnan merkitystä osana aktiivista elämäntapaa. Lukion liikunnassa opiskelijaa ohjataan ottamaan vastuuta omasta fyysisestä aktiivisuudestaan sekä toiminta- ja opiskelukyvystään. Kun liikuntatunneilla vahvistetaan opiskelijan myönteistä kehosuhdetta, minäkuvaa sekä liikunnan iloa ja onnistumisia, tarjotaan opiskelijalle samalla myös keinoja jaksamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Terveystiedon eetoksen keskiössä on terveys ja voimavaralähtöisyys. Lukiossa terveyteen liittyvän tiedon ja taitojen ohella on olennaista kehittää opiskelijoiden kykyä kriittiseen ajatteluun ja eettiseen vastuullisuuteen sekä edistää heidän itsetuntemustaan. Lukioaikana tulee kiinnittää erityistä huomiota nuorten terveysosaamiseen ja elämänhallintataitoihin. Opiskelijoille pitää siis antaa voimavaroja, virikkeitä ja välineitä itsetuntemukseen, ihmisenä kasvamiseen ja stressinhallintaan. Nämä ovat välttämättömiä jaksamisen kivijalkoja opiskelu- ja työkyvyn sekä kansanterveyden ja -talouden kannalta katsoen.    

Laadukas koulutus, monipuoliset yhteydet ympäröivään maailmaan, yhteisöllinen ja osallistava toimintakulttuuri sekä hyvinvointia ja itsetuntemusta tukevat elämänhallinnan taidot vahvistavat lukiolaisen sydämen sivistystä. Yhteisenä tavoitteenamme on lukiolain mukaisesti tukea jokaisen lukiolaisen kasvua hyväksi, tasapainoiseksi ja sivistyneeksi ihmiseksi sekä aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi. 
 


Kirjoittaja

Matti Pietilä
Matti Pietilä
Opetusneuvos, Opetushallitus