Fysisk aktivitet ger gymnasiestuderande redskap för välbefinnande och stresshantering

Blogg
Gymnasieutbildning Gymnastik
Enligt de nya grunderna för gymnasiets läroplan (2019) är uppdraget för undervisningen i gymnastik att stödja de studerandes välbefinnande, utveckling och lärande. Fysisk aktivitet och motion främjar de studerandes hälsa och studieförmåga samt förutsättningarna att lära sig, såsom koncentrations-och minnesförmågan. Fysisk aktivitet ger också redskap för att hantera stress.

Matti Pietilä

Opetusneuvos Matti Pietilä

Enkäterna om hälsa i skolan visar att en betydande andel av de studerande i gymnasiet upplever stress, trötthet och utmattning. Skoltröttheten bland gymnasiestuderande ökar som en följd av stress som hänger ihop med kontinuerliga studier. Stressen ger sig uttryck bland annat i emotionell utmattning och trötthet, studierna får minskad betydelse och den studerande känner sig otillräcklig. 

Hälsa förstås som fysisk, psykisk och social funktionsförmåga och välmåga. I grunderna för gymnasiets läroplan 2019 tar avsnitten om mångsidig kompetens och gymnasiets verksamhetskultur fasta på hur man skapar förutsättningar för de studerandes funktions- och studieförmåga samt välbefinnande. 

Undervisningens syfte är att handleda den studerande att ta ansvar för sin fysiska aktivitet och sin funktions- och studieförmåga.

Studieförmåga är detsamma som den studerandes arbetsförmåga och hör ihop med studieframgång, välbefinnande och även med kommande förmåga att agera i arbetslivet. Målet är att gymnasieutbildningen ska öka de studerandes förståelse och engagemang för att självständigt upprätthålla och främja sitt välbefinnande. Tillräcklig fysisk aktivitet, sömn, pauser under skoldagen och hälsosam kost stödjer lärandet och den studerandes ork och återhämtning. Ökad fysisk aktivitet och motion främjar den studerandes hälsa och studieförmåga, men även förutsättningarna att lära sig, såsom koncentrations- och  minnesförmågan. 

Att få göra saker tillsammans ökar även samhörigheten och de studerandes engagemang för studierna. Varje gymnasium kan på sitt eget sätt utveckla skoldagen så att den tar fasta på fysisk aktivitet. Bland annat studiemiljön, aktiverande studiemetoder och pausaktiviteter möjliggör och uppmuntrar till fysisk aktivitet.

Enligt grunderna för gymnasiets läroplan 2019 är syftet med undervisningen i gymnastik att stödja de studerandes välbefinnande, utveckling och lärande. I gymnastikundervisningen i gymnasiet lär man ut färdigheter som ska hjälpa den studerande att utvärdera, upprätthålla och utveckla sin fysiska, sociala och psykiska funktionsförmåga. I undervisningen betonas det totala välbefinnandet som en del av en aktiv livsstil. Undervisningens syfte är att handleda den studerande att ta ansvar för sin fysiska aktivitet och sin funktions- och studieförmåga. Gymnastiklektionerna ska stärka en positiv kroppsuppfattning hos den studerande samt hens självbild samtidigt som den studerande ska få uppleva glädje och en känsla av att lyckas. På det här sättet erbjuds den studerande olika sätt att upprätthålla och utveckla sin ork. 

Hälsokunskap bygger på hälsa och resurser. Utöver kunskaper och färdigheter som berör hälsa är det i gymnasiet även viktigt att utveckla de studerandes förmåga till kritiskt tänkande och etiskt ansvar samt att främja deras självkännedom. Under gymnasiestudierna ska man fästa särskild uppmärksamhet vid de ungas hälsorelaterade färdigheter och deras livskompetens. De studerande ska alltså uppmuntras till och ges resurser och redskap för självkännedom, för att växa som människa och för att kunna hantera stress. De här färdigheterna utgör hörnstenarna för såväl studie- och arbetsförmågan som för folkhälsan och samhällsekonomin.  

En högklassig utbildning, mångsidiga kontakter till den omgivande världen, en verksamhetskultur som präglas av delaktighet och gemenskap samt livskompetens och färdigheter som stödjer välbefinnande och självkännedom stärker hjärtats bildning hos varje studerande. Vårt gemensamma mål är att i enlighet med gymnasielagen stödja den studerandes utveckling till en god, harmonisk och bildad människa samt till en aktiv medlem i samhället. 
 


Skribent

Matti Pietilä
Matti Pietilä
Undervisningsråd