Laaja-alaista osaamista lukioon kuuden ällän mallilla

Blogi
Opetussuunnitelma Lukiokoulutus
Kuuden ällän malli koskettaa jatkossa jokaista lukiolaista. Uusiin lukion opetussuunnitelman perusteisiin määritellään laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, jotka muodostavat kaikille oppiaineille yhteiset tavoitteet. Tarkoituksena on, että laaja-alaista osaamista edistetään lukio-opintojen jokaisessa opintojaksossa.

Petri Lehikoinen

Kuva: Petri Lehikoinen

Lukiomaailmaan luontevasti soveltuva nimitys kuuden ällän malli tulee yksinkertaisesti siitä, että laaja-alaisen osaamisen osa-alueita on kuusi. Niitä ei ole koodattu koodattu esimerkiksi L1:ksi ja L2:ksi, vaan puhutaan kokonaisuutena kuuden ällän mallista. 

Kuuden ällän mallin ajatuksena on, että osaamisalueet lähtevät liikkeelle yksilön henkilökohtaiseen elämään liittyvästä osaamisesta ja laajenevat hiljalleen yhteisöllisempään suuntaan ja jopa globaaleihin ulottuvuuksiin.

Keskiössä on pyrkimys tukea lukiolaisen kasvua hyväksi, tasapainoiseksi ja sivistyneeksi ihmiseksi.

Tavoitteina ovat hyvä yleissivistys, kestävän tulevaisuuden rakentaminen sekä vahvat jatko-opinto-, työelämä- ja kansainvälisyysvalmiudet. 

Kuuden ällän mallin kolme ensimmäistä osa-aluetta koskettavat lukiolaisen elämänhallintaa – hänen hyvinvointiaan, vuorovaikutustaan sekä ajattelun ja oppimisen taitojaan. Kolmessa jälkimmäisessä kyse on vastuullisen vaikuttamisen taidoista, joissa edetään yhteiskunnallisen osaamisen sekä eettisyyden ja ympäristöosaamisen kautta globaali- ja kulttuuriosaamiseen.

Opetussuunnitelman perusteissa on kuvattu kaikissa oppiaineissa, miten laaja-alaisen osaamisen osa-alueet sisältyvät kunkin oppiaineen opintoihin. Ne on otettu huomioon myös oppiaineiden tavoitteissa. Paikallisessa opetussuunnitelmassa määritellään, miten laaja-alaisen osaamisen tavoitteita toteutetaan eri opintojaksoissa. Laaja-alainen osaaminen arvioidaan osana kunkin opintojakson formatiivista ja summatiivista arviointia.

Hyvinvointiosaamiseen kuuluu huolenpito itsestä ja muista. Myös positiivisen pedagogiikan henkeä on mukana, kun pyritään omien vahvuuksien tunnistamiseen ja käyttämiseen sekä samalla lujan identiteetin rakentamiseen. Tähän osaamisalueeseen kuuluu myös sinnikkyyden kehittäminen muutosten ja yllätysten maailmassa.

Vuorovaikutusosaamisen perustana ovat tunne- ja empatiataidot. Lisäksi vahvistetaan sosiaalisia taitoja, yhteistyökykyä ja yhdessä oppimisen taitoja. Kielitietoisuus ja rakentavan viestinnän taito ovat olennainen osa osaamisaluetta.

Monitieteisellä ja luovalla osaamisella vahvistetaan ajattelu- ja oppimistaitoja. Tarvitaan uteliaisuutta ja motivaatiota oppia sekä kykyä etsiä merkityksiä ja yhdistellä asioita uudenlaisilla, luovilla tavoilla. Tärkeitä taitoja ovat oppimisen säätely, lähdekriittisyys ja jatkuva oppimistaitojen kehittäminen. Jatkuvasti kehitetään myös digiajassa tarvittavaa monilukutaitoa.

Yhteiskunnallisessa osaamisessa olennaista ovat demokratiataidot sekä vaikuttaminen turvallisen, oikeudenmukaisen ja kestävän tulevaisuuden puolesta. Tavoitteena on, että yksilö käyttää osaamistaan sekä omaksi että yhteiskunnan hyväksi. Tähän osaamisalueeseen kuuluvat myös henkilökohtaisen uudistumiskyvyn ja työelämävalmiuksien kehittäminen sekä yrittäjämäisen asenteen vahvistaminen.

Eettisyys ja ympäristöosaaminen -osa-alue perustuu arvolähtöiseen ja eettiseen toimintaan yhteiseksi hyväksi. Siihen kuuluvat luonnon monimuotoisuuden arvostaminen, tutkimustietoon perustuva ilmasto-osaaminen, kiertotalouden ymmärtäminen ja kestävä kuluttajuus.

Globaali- ja kulttuuriosaamisella tavoitellaan ensinnäkin kansainvälisyysvalmiuksia ja maailmankansalaisen asennetta. Perustana ovat suomalaisen, eurooppalaisen ja globaalinen kulttuuriperinnön tuntemus sekä kulttuurisen moninaisuuden ymmärtäminen. Tärkeänä taitona on myös eettinen toimijuus globaalissa media- ja teknologiamaailmassa.

Laaja-alaisen osaamisen kuuden ällän malli toimii koko lukiokoulutusta eheyttävänä yhteisenä raamina. Se edistää lukion yleissivistävää tehtävää sekä henkevää, välittävää ja syvällistä lähestymistapaa yhteiskuntaan ja sen ilmiöihin.

Lisätietoja 
Petri Lehikoinen
Lukiokoulutus ja taiteen perusopetus -yksikön päällikkö
petri.lehikoinen [at] oph.fi


Kirjoittaja

Petri Lehikoinen
Petri Lehikoinen
Opetusneuvos, yksikön päällikkö, Opetushallitus