Lukiolaisten tuen tarve lisääntyi – oikeus oppimisen tukeen tuli tarpeeseen

Blogi
Tuore kouluterveyskysely kertoo, että lukiolaisten vaikeudet koulunkäynnissä ja opiskelussa ovat lisääntyneet kahdessa vuodessa kaikilla indikaattoreilla mitattuna. Uudessa lukiolaissa säädetty ja lukion opetussuunnitelman perusteissa kuvattu opiskelijan oikeus erityisopetukseen ja muuhun oppimisen tukeen tulee siis tarpeeseen. Muutokset astuvat voimaan syksyllä 2021.

Pirjo Koivula

Opetusneuvos Pirjo Koivula

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen uusimman kouluterveyskyselyn (2019) mukaan lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden vaikeudet kirjoittamista, lukemista ja laskemista vaativissa tehtävissä ovat lisääntyneet. Hämmästyttävän suuri määrä, jopa puolet tytöistä ja joka kolmas poika, kokee vaikeuksia oppimistaidoissa. Myös riittämättömyyden tunne opiskelijana on lisääntynyt lukiolaisilla. 

Miten lukion oppimisen tuen uudistuksella sitten voidaan auttaa opiskelijaa käytännössä? Lukion erityisopetus on erityisopettajan antamaa opetusta, joka tukee aineenopetusta. Se voi olla tukea lukemiseen, kirjoittamiseen tai matemaattisiin vaikeuksiin. Lukiolaisten oppimisen tuki on kuitenkin muutakin kuin perinteistä erityisopetusta. Opiskelijan oppimista voidaan edistää tarjoamalla oppimista ja hyvinvointia lisääviä lukion oppimäärään sisältyviä opintoja, jotka antavat tukea esimerkiksi elämänhallintaan tai eri oppiaineiden opiskeluun.

Erityisopetus voi olla myös kouluterveyskyselyssä esiin noussutta opiskelutaitojen opettamista ja opiskelijan vahvuuksien hyödyntämistä. Tuen tarkoituksena on edistää opiskelijan hyvinvointia ja jaksamista. Oppimisen tuen rinnalla tarvitaan myös opiskelijan ohjausta sekä opiskeluhuollon palveluita.

Mahdollisimman varhain annettu tuki estää vaikeuksien kumuloitumista. Opiskelijan tuen tarvetta tuleekin arvioida heti lukio-opintojen alussa yhdessä opiskelijan kanssa. Joskus oppimisen vaikeudet tulevat esille vasta lukiovaiheessa. Perusopetuksen aikana oppilas on ehkä onnistunut kompensoimaan oppimisvaikeuksiaan, mutta lukiossa opinnot ovat entistä vaativampia. Myös näihin uusiin ilmeneviin vaikeuksiin tulisi tarttua heti.

On tärkeää, että kaikki opettajat ohjaavat opiskelijoita oppimisen taidoissa sekä kantamaan vastuuta oppimisestaan ja työskentelystään. Kaikissa oppiaineissa toteutettavaa oppimisen tukea voivat olla opetuksen eriyttäminen, tukiopetus ja muut pedagogiset ratkaisut. Oppimisen tuen hyvä toteutuminen edellyttääkin erityisopettajan ja muiden opettajien yhteistyötä. Koko opetushenkilöstön tulisi tuntea tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet. Koulutuksen järjestäjien toivoisikin antavan riittävästi aikaa ja resursseja paikallisen opetussuunnitelman laadintatyöhön.

Paikallisessa opetussuunnitelmassa kuvataan lukion erityisopetuksen ja oppimisen tuen järjestäminen käytännössä. Yhteinen suunnittelu perehdyttää osallistujat samalla opetussuunnitelman sisältöihin ja selkiyttää tavoitteita. 

Jo nyt on pulaa kelpoisista erityisopettajista. Viimeisen tilastoinnin (2016) mukaan muodollisesti kelpoisten erityisopettajien osuus oli maassamme 86,6 prosenttia. Haasteen erityisopetusuudistuksen toteuttamiselle tuo se, että meillä on jo nyt pulaa kelpoisista erityisopettajista ja samalla tarve heille kasvaa. Viimeisen tilastoinnin (2016) mukaan muodollisesti kelpoisten erityisopettajien osuus oli maassamme 86,6 prosenttia. 

Erityisopetusta on tarjottu monissa Suomen lukioissa jo vuosikymmenten ajan. Se ei ole kuitenkaan ollut lakisääteistä, joten opiskelijat eri lukioissa eivät ole olleet tasa-arvoisessa asemassa. Uudistus vahvistaa opiskelijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia menestyä lukio-opinnoissaan. Kaikkien lukiokoulutuksen parissa toimivien tulisikin tehdä osansa, että uudistus toteutuisi kaikissa lukioissa mahdollisimman hyvin. 
 


Kirjoittaja

Pirjo Koivula
Pirjo Koivula
Opetusneuvos, Opetushallitus