Perusopetuksen tehtävänä on tarjota yleissivistystä, myös kädentaidoissa

Blogi
Perusopetus Käsityö
Käsityötunneilla valmistetaan erilaisia tuotteita monenlaisista materiaaleista ja opitaan samalla elämässä tarvittavia taitoja. Opiskelu kehittää oppilaan avaruudellista hahmottamista, tuntoaistia ja kädentaitoja. Käsityöprosessin olennaisia osia ovat myös ideointi, ongelmanratkaisu, vuorovaikutustaitojen harjoittelu ja ajattelun kehittäminen. Näitä taitoja vahvistetaan käsityönopetuksessa sekä teknisen työn että tekstiilityön työtapojen avulla.

Marjaana Manninen ja Marjo Rissanen

Kuvassa opetusneuvokset Marjo Rissanen ja Marjaana Manninen

Julkisuudessa on tänä keväänä käyty keskustelua käsityö-oppiaineen tilanteesta. On nostettu esille huoli peruskoululaisten teknisen työn osaamisesta ja Suomen teknologiateollisuuden yritysten tulevaisuudesta. On suomittu aineen opetusta, joka ei enää jakaudu tekstiilityöhön ja tekniseen työhön, kritisoitu pienentyneitä tuntimääriä ja epäilty, että kaikille yhteinen monimateriaalinen käsityö ei opeta tarvittavia kädentaitoja.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamista vuonna 2014 edelsi laaja keskustelu perusopetuksen tulevaisuuden näkymistä.  Keskustelussa oli mukana niin opetusalan ammattilaisia, tutkijoita, huoltajia kuin oppilaitakin. Käsityön osalta keskustelussa päädyttiin siihen, että aineen opetusta kehitetään kaikille yhteisen käsityö-oppiaineen pohjalta. Kädentaitoja ei unohdettu, sillä niiden vahvistaminen oli uudistuksen ydintavoitteena.

Perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako määritellään valtioneuvoston asetuksessa. Sen mukaan käsityötä opetetaan vuosiluokilla 1─9 kaikille oppilaille 11 vuosiviikkotuntia; vuosiviikkotunti tarkoittaa 38 oppituntia lukuvuoden aikana. Tämän lisäksi perusopetuksen järjestäjät voivat painottaa käsityön opetusta esimerkiksi siten, että osoittavat osan kaikkien taide- ja taitoaineiden valittavissa olevista 11 vuosiviikkotunnista suoraan käsityön opetukseen. Oppilaille voidaan tarjota teknisen työn tai tekstiilityön työtapoihin painottuvaa opetusta myös valinnaisten aineiden 9 vuosiviikkotunnin kiintiössä.

Keskustelussa on viitattu myös Helsingin yliopiston julkaisemaan tutkimukseen, jonka mukaan oppilaiden käsityön valinnat vähenivät 39 % uuden perusopetuksen opetussuunnitelman käyttöönoton jälkeen. Nykyisessä perusopetuksen tuntijaossa oppilailla on valittavanaan neljä vuosiviikkotuntia vähemmän valinnaisia aineita kuin aiemmin, mikä vaikuttaa väistämättä myös oppilaiden valintoihin. Tulevissa tutkimuksissa on syytä selvittää tarkemmin, millaisia vaikutukset ovat käsityön kohdalla, kun kaikki vuosiluokat ovat siirtyneet uuden tuntijaon ja opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen.

Perusopetuksen lähtökohtana on hyvän yleissivistyksen mahdollistaminen kaikille oppilaille. Kädentaitojen oppiminen, jota tapahtuu monessa oppiaineessa, on osa tätä yleissivistystä. Perusopetuksen tavoitteena on myös luoda perusta elinikäiselle oppimiselle, joten oppilaiden on mahdollista kehittää kädentaitojaan peruskoulun jälkeenkin. Teknisten alojen tarpeiden näkökulmasta toisen asteen ammatilliset oppilaitokset ovat tässä avainasemassa.

Marjaana Manninen, opetusneuvos, Opetushallitus
Marjo Rissanen, opetusneuvos, Opetushallitus

 


Kirjoittajat

Marjaana Manninen
Marjaana Manninen
Opetusneuvos
Marjo Rissanen
Opetusneuvos