Den grundläggande utbildningen ska erbjuda allmänbildning men också praktiska färdigheter

Blogg
Grundläggande utbildning Slöjd
På slöjdtimmarna får eleverna tillverka olika produkter och alster av flera slags material och tillägnar sig samtidigt färdigheter som behövs i livet. Undervisningen i slöjd utvecklar elevernas rumsuppfattning, taktila känsla och förmåga att skapa med händerna. Centrala delar av slöjdprocessen är också att komma på idéer, lösa problem, träna kommunikationsfärdigheter samt utveckla kognitiva färdigheter. I slöjdundervisningen utvecklas de här färdigheterna genom arbetssätt som är typiska för tekniskt arbete och textilarbete.

Marjaana Manninen och Marjo Rissanen

På bilden undervisningsråden Marjo Rissanen och Marjaana Manninen

Läroämnet slöjd har varit ett ämne för diskussion under våren. Man har uttryckt en oro över grundskoleelevernas färdigheter i tekniskt arbete och framtiden för företagen inom teknologiindustrin i Finland. Det har uttryckts kritik mot undervisningen i slöjd, som inte längre delas in i textilslöjd och teknisk slöjd, samt mot det minskade antalet undervisningstimmar. Det har också lyfts fram en oro över att slöjden, som är ett gemensamt läroämne för alla och där eleverna får arbeta med många olika slags material, inte lär ut tillräckliga praktiska färdigheter.

Då grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen förnyades 2014 fördes en omfattande debatt om framtidsutsikterna för den grundläggande utbildningen. I diskussionen deltog såväl sakkunniga inom undervisningssektorn som forskare, vårdnadshavare och elever. I fråga om slöjden kom man fram till att undervisningen i slöjd ska utvecklas så att man utgår från ett läroämne som är gemensamt för alla. De praktiska färdigheterna åsidosattes inte, utan var ett av kärnmålen för förnyelsen.

De nationella målen för den grundläggande utbildningen och timfördelningen anges i statsrådets förordning. Enligt förordningen ska alla elever i årskurserna 1–9 få undervisning i slöjd till en omfattning av 11 årsveckotimmar. En årsveckotimme är 38 undervisningstimmar under ett läsår. Därtill kan anordnarna av grundläggande utbildning betona undervisningen i slöjd till exempel genom att använda en del av de 11 årsveckotimmarna som anvisas valfria konst- och färdighetsämnen för slöjdundervisning. Av de 9 årsveckotimmarna som anvisas valfria ämnen kan man erbjuda undervisning som lägger vikt vid arbetssätt som är typiska för tekniskt arbete och textilarbete.

I diskussionerna om slöjden i den grundläggande utbildningen har man också hänvisat till Helsingfors universitets undersökning, enligt vilken 39 % färre elever valde slöjd som valfritt ämne efter att den nya läroplanen tagits i bruk. Enligt den nuvarande timfördelningen inom den grundläggande utbildningen har timmarna för de valfria ämnena minskat med fyra årsveckotimmar, vilket oundvikligen inverkar på elevernas val av ämnen. I framtida undersökningar finns det skäl att noggrannare utreda vilka inverkningarna är för slöjden då alla årskurser har övergått till undervisning som följder den nya timfördelningen och läroplanen.

Utgångspunkten för den grundläggande utbildningen är att möjliggöra en god allmänbildning för alla elever. Att lära sig praktiska färdigheter, såsom eleverna gör i många läroämnen, är en del av allmänbildningen. Den grundläggande utbildningens mål är att skapa en grund för livslångt lärande, så att eleverna kan utveckla sina praktiska färdigheter även efter grundskolan. Yrkesläroanstalterna är i en nyckelposition då det kommer till vilka kunskaper som behövs inom de tekniska branscherna.

 


Skribenter

Marjaana Manninen
Marjaana Manninen
Undervisningsråd
Marjo Rissanen
Undervisningsråd