Toisen asteen koulutus mahdollistaa yksilölliset opintopolut

Blogi
Ammatillisella koulutuksella ja lukiokoulutuksella on omat tehtävänsä ja paikkansa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Toisen asteen oppilaitosten toimintakulttuuria kehitetään jatkuvasti yhä monimuotoisemmaksi, yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen perustuvaksi ja opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioon ottavaksi.

Inga Sihvo ja Kimmo Koskinen

Inga Sihvo ja Kimmo Koskinen

Opiskelijoiden kehittyminen hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi on toisen asteen koulutuksen keskeisiä tavoitteita. Tehtävänä on antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä vahvistaa jatkuvan oppimisen perustaa.

Ammatillinen koulutus kohottaa erityisesti väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastaa sen osaamistarpeisiin. Tavoitteena on myös antaa ammatillisen kehittymisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea ammatillista kasvua läpi työelämän. Lukiokoulutuksen tehtävänä taas on yhteisten tavoitteiden lisäksi antaa opiskelijalle vahva yleissivistyksen perusta: hyvät tiedot, taidot ja valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään.

Monipuolista yhteistyötä

Toisen asteen koulutuksen järjestäjät ovat velvollisia tekemään yhteistyötä keskenään ja muiden koulutusasteiden toimijoiden sekä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Monipuolista yhteistyötä tehdäänkin yksilöllisten opintopolkujen ja opiskelijoiden sujuvien siirtymien mahdollistamiseksi. Koulutuksen järjestäjät voivat täydentää tarjoamaansa koulutusta hankkimalla opetusta ja muita palveluja muilta toisen asteen koulutuksen järjestäjiltä tai korkeakouluilta. Teknologian kehittyminen avaa uusia yhteistyön mahdollisuuksia oppilaitosten maantieteellisen sijainnin estämättä.

Yhteistyö monipuolistaa ja täydentää toisen asteen koulutuspalveluita. Näin voidaan vastata nopeasti ja joustavasti eri tyyppisiin alueellisiin ja paikallisiin koulutustarpeisiin ja edistää koulutuspalvelujen saavutettavuutta eri puolilla maata.

Mahdollisuus jatko-opintoihin ja siirtymiin

Sekä ammatilliset tutkinnot että lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto antavat jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Ammatillisen perustutkinnon yhteisillä tutkinnon osillavarmistetaan, että jokaisella ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on kaikilla toimialoilla tarvittavaa yhteistä osaamista ja valmiudet elinikäiseen oppimiseen. Opiskelijan on myös mahdollista valita perustutkinnoissa lukio-opintoja ja korkeakouluopintoja, jotka osaltaan  edesauttavat  jatko-opintoihin siirtymistä.

Lukiouudistuksen tavoitteena on edistää lukiokoulutuksen järjestäjien keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä korkeakoulujen, muiden koulutuksen järjestäjien sekä työelämän ja muun ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Lukiokoulutus soveltuu ammattiin opiskeleville kahden tutkinnon suorittamisena tai lyhyempinä opintojaksoina, jotka palvelevat opiskelijoiden erilaisia, esimerkiksi työelämässä ilmenneitä tarpeita kehittää omaa osaamistaan. Työelämäyhteistyötä ja yrittäjyysopintoja voidaan kehittää toisen asteen yhteistyönä ammatillisen koulutuksen nykyisten hyvien toimintamallien pohjalta.

Opiskelijoiden siirtyminen opintopolulta toiselle, esimerkiksi lukiokoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen, on joustavaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta. Tämä mahdollisuus edetä yksilöllisiä opintopolkuja eri koulutusasteiden sisällä ja välillä onkin yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän suurista vahvuuksista.


Kirjoittajat

Inga Sihvo
Inga Sihvo
Yli-insinööri
Kimmo Koskinen
Kimmo Koskinen
Opetusneuvos