Turvallista koululiikuntaa

Blogi
Move! Perusopetus Liikunta
Liikunnanopettajat tekevät työtään, jotta lapsemme saisivat itselleen fyysisesti aktiivisen sekä terveen ja hyvän elämän. Rakentava yhteistyö koulun ja kodin välillä tukee tämän arvokkaan tavoitteen saavuttamista.

Matti Pietilä

Opetusneuvos Matti Pietilä

Kaikkein keskeisintä koululiikunnan opetuksessa ja kaikissa sen vuorovaikutustilanteissa on oppilaiden kannustaminen ja motivoiminen liikkumaan sekä ylläpitämään ja kehittämään omaa toimintakykyään. Liikunnanopettajan työn kaksi olennaista tekijää ovat toiminnallisuus ja turvallisuus. Näiden yhdistäminen käytännössä onkin se vaikeampi juttu.

Liikunnan opetuksen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa erilaiset oppimisympäristöt, opetusryhmien koot ja opetuksen organisointi. Myös oppilaiden kasvun ja kehityksen vaihe, telineet, välineet ja laitteet, vaatetus ja varustus, eri liikuntamuodot ja -lajit sekä oppilaiden terveydentilaan liittyvät tekijät vaikuttavat turvallisuuteen.

Valvontaa ja ennakointia

Opettajan velvollisuus on järjestää opetustapahtuma niin, että hän pystyy ennakoimaan mahdolliset turvallisuutta heikentävät seikat ja tapaturmat. Valvonta- ja muut tarvittavat toimenpiteet turvallisuuden varmistamiseksi vaihtelevat luonnollisesti riippuen siitä, minkä ikäisiä oppilaat ovat.

Valvonnan riittävyyden arvioiminen ei aina ole helppoa eikä varsinkaan liikunnan opetuksessa. Valvontaa tulee koulussa kuitenkin toteuttaa riittävästi niin, että vahinkojen syntyminen ei yleisen elämänkokemuksen mukaan kyseisissä olosuhteissa ole ennakoitavissa.

Espoon surullinen kuolemantapaus liikuntatunnin yhteydessä syksyllä 2018 osoitti karuimmalla tavalla, minkälaisten erityisvaatimusten alla liikunnanopettaja päivittäin työskentelee. 

Oppilaat suorittavat esimerkiksi Move!-mittausten viivajuoksun sisätiloissa opettajan valvonnassa valvovan silmän alla, ja Opettajan käsikirja antaa hyvät valmiudet järjestää mittaukset turvallisesti. Opetuksen järjestäjien tulee huolehtia, että opettajat tuntevat ohjeet ja noudattavat niitä.

Kodin ja koulun välinen tiedonkulku edistää oppilasturvallisuutta

Liikunnan opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. Oppilaiden terveystiedot ovat salassa pidettäviä, mutta opettajilla on oikeus käsitellä opetustyössään tarvittavia salassa pidettäviä tietoja. Opettajat toimivat virkavastuulla, ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus saamiensa salassa pidettävien tietojen osalta. 

Koulu voi myös pyytää oppilaiden huoltajilta tietoja varmistaakseen, että liikunnan opettajilla on kaikki sellainen oppilaan terveyteen liittyvä tieto, jolla voi olla vaikutusta turvallisuuteen. Huoltajille on hyvä korostaa sitä, ettei mahdollisia terveyshaasteita voida opetuksessa huomioida, elleivät ne ole opettajan tiedossa. Kodin, oppilaan ja koulun välistä keskustelua voi edistää esimerkiksi käyttämällä pohjana opettajan käsikirjan ohjetta terveydentilan huomioonottamisesta ennen Move!-mittausten aloittamista. 

Opettaja voi vapauttaa oppilaan esimerkiksi Move!-mittauksesta tai siirtää sen myöhempään ajankohtaan, jos hän huomaa tai saa muuten tietoonsa oppilaan terveydestä turvallisuutta vaarantavia tai jatkoselvittelyä edellyttäviä seikkoja. Tarvittaessa opettaja voi ohjata oppilaan kouluterveydenhuoltoon.

Liikunta on useiden selvitysten mukaan perusopetuksen suosituin oppiaine. Osaavat ja motivoituneet, oppilaistaan välittävät opettajat ovat yksi laadukkaan liikuntakasvatuksen kivijalka. 


Kirjoittaja

Matti Pietilä
Matti Pietilä
Opetusneuvos, Opetushallitus