Trygg skolgymnastik

Blogg
Move! Grundläggande utbildning Gymnastik
Gymnastiklärarna gör sitt jobb för att våra barn ska tillägna sig en fysiskt aktiv samt hälsosam och god livsstil. Ett konstruktivt samarbete mellan skolan och hemmet stödjer den här värdefulla målsättningen.

Matti Pietilä

Opetusneuvos Matti Pietilä

Det viktigaste i undervisningen och i alla kommunikationssituationer i gymnastiken i skolan är att eleverna uppmuntras och motiveras att röra på sig och att upprätthålla och utveckla sin egen funktionsförmåga. Två viktiga faktorer i gymnastiklärarens arbete är trygghet och praktisk undervisning. Det knepiga är ändå att kombinera dessa i praktiken.

Tryggheten och säkerheten i gymnastikundervisningen är bland annat beroende av olika lärmiljöer, undervisningsgruppernas storlek och hur undervisningen organiseras. På tryggheten och säkerheten inverkar även redskap, utrustning och anläggningar som används i gymnastiken, kläder och hjälpmedel, olika motionsformer och -grenar samt elevens utvecklingsnivå och faktorer som berör elevens hälsotillstånd.

Tillsyn och framförhållning

Läraren har skyldighet att ordna undervisningen så att hen kan förutse eventuella faktorer och olyckor som försämrar tryggheten och säkerheten under lektionen. Övervakningen och andra åtgärder som behövs för att säkerställa tryggheten varierar naturligtvis beroende på elevernas ålder.

Det är inte alltid enkelt att bedöma i vilken grad eleverna behöver övervakas under lektionen, särskilt inte vad gäller undervisningen i gymnastik. Övervakningen i skolan ska ändå vara så pass tillräcklig att det enligt en allmän uppfattning inte är möjligt att olyckor eller missöden inträffar under de rådande omständigheterna.

Det tragiska dödsfall som inträffade i samband med en gymnastiklektion i Esbo hösten 2018 visar på det mest ödesdigra sättet vilka särskilda krav som dagligen ställs på gymnastikläraren.

Eleverna kan under lärarens övervakning till exempel utföra skyttellöpning inomhus som en del av Move-mätningen. Lärarhandledningen ger en god grund för att arrangera mätningen på ett tryggt sätt. Utbildningsanordnarna ska se till att lärarna känner till anvisningarna och följer dem.

Informationen mellan hemmet och skolan främjar elevens trygghet

I gymnastikundervisningen ska man fästa uppmärksamhet vid elevens hälsotillstånd och specialbehov. Uppgifterna om elevernas hälsa är sekretessbelagd information, men lärarna har rätt att behandla sådana sekretessbelagda uppgifter som de behöver i sitt undervisningsarbete. Lärarnas arbete är förenat med tjänstemannaansvar och de har tystnadsplikt i fråga om sekretessbelagda uppgifter som de tar del av i sitt arbete.

Skolan kan också be om information av vårdnadshavarna för att försäkra sig om att gymnastiklärarna har alla sådana uppgifter angående elevens hälsa som kan inverka på elevens trygghet. Det är bra att betona för vårdnadshavarna att elevens eventuella hälsorelaterade utmaningar inte kan tas i beaktande i undervisningen om läraren inte känner till dem. Diskussionen mellan hemmet, eleven och skolan kan främjas till exempel genom att man utgår från Lärarhandledningen och dess anvisning som gäller att beakta elevens hälsotillstånd innan Move-mätningarna inleds.

Läraren kan befria en elev från till exempel Move-mätningarna eller senarelägga mätningarna om läraren observerar eller på annat sätt får information om omständigheter som berör elevens hälsa och som äventyrar elevens trygghet eller behöver utredas närmare. Läraren kan vid behov hänvisa eleven till skolhälsovården.

Av flera utredningar framgår att gymnastik är det mest populära läroämnet i den grundläggande utbildningen. Kunniga och motiverade lärare som bryr sig om sina elever är en av hörnstenarna i en högklassig fostran till fysisk aktivitet.


Skribent

Matti Pietilä
Matti Pietilä
Undervisningsråd