Liikkuvuustodistus on eurooppalainen asiakirja. Liikkuvuustodistukseen kirjataan ne tiedot ja taidot, jotka henkilö on saavuttanut toisessa Euroopan maassa viettämänsä oppimisjakson aikana.

Liikkuvuustodistuksen toimittaminen

Koulutuksen järjestäjä myöntää liikkuvuustodistuksen. Yksittäinen henkilö ei voi itse hakea liikkuvuustodistusta.

Jos koulutuksen järjestäjä on lähettävä taho, eli taho joka lähettää oppijan liikkuvuusjaksolle, tilaa järjestäjä Opetushallitukselta oikeuden käyttää liikkuvuustodistusta.

Jos koulutuksen järjestäjä on vastaanottava taho, eli taho joka vastaanottaa oppijan, sopii järjestäjä lähettävän tahon kanssa siitä, miten liikkuvuustodistusta käytetään.

Edellytykset Europass-liikkuvuustodistuksen antamiselle

  1. Toisessa maassa suoritettava jakso kuuluu jakson suorittajan lähtömaassa annettavan koulutuksen piiriin.
  2. Lähtömaassa koulutuksesta vastaava organisaatio (lähettävä organisaatio) laatii isäntäorganisaation kanssa kirjallisen sopimuksen eurooppalaisen koulutusjakson sisällöstä, tavoitteista ja kestosta. Lisäksi se varmistaa, että jakson suorittajalle annetaan tarpeellista kielivalmennusta ja nimeää hänelle isäntämaassa toimivan ohjaajan, jonka tehtävänä on auttaa, opastaa ja valvoa häntä ja antaa hänelle tarvittavia tietoja. Kopio sopimuksesta on pyydettäessä toimitettava Opetushallitukselle.
  3. Kumpikin osallistujamaa on joko Euroopan unionin jäsenvaltio tai ETA/EFTA-maa.
  4. Lähettävä organisaatio ja isäntäorganisaatio huolehtivat yhteistyössä siitä, että lähtijälle annetaan asianmukaiset tiedot työterveydenhoidosta ja työturvallisuudesta, työoikeudesta, tasa-arvotoimista ja muista isäntämaassa sovellettavista työhön liittyvistä säännöksistä.

Koulutuksen järjestäjän velvollisuudet

  • Koulutuksen järjestäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että koulutusjakso suoritetaan jonkin Euroopan yhteisön yleissivistävän tai ammatillisen ohjelman puitteissa, tai koulutusjakso täyttää edellisessä kappaleessa luetellut laatukriteerit.
  • Koulutuksen järjestäjän tulee sopia ulkomaanjakson vastaanottavan tahon kanssa kirjallisesti liikkuvuusjakson tarkoituksesta, tavoitteista ja sisällöstä sekä liikkuvuustodistuksen käytöstä ja kielistä, jolla liikkuvuustodistus täytetään.
  • Liikkuvuustodistus on virallinen ainoastaan silloin, kun se on yksilöity omalla tunnistenumerollaan. Jokaiselle todistukselle annetaan oma numero. Oppilaitos luo käytännön liikkuvuustodistuksien numerointiin ja numeroi liikkuvuustodistukset asianmukaisesti.

Miten liikkuvuustodistus otetaan käyttöön?

Oppilaitos voi tilata Opetushallitukselta oikeuden liikkuvuustodistuksen sähköisellä lomakkeella. Tilauslomake täytetään erikseen kutakin liikkuvuusjaksolle osallistuvaa henkilöä varten. Yhdellä lomakkeella voi tilata vain yhden käyttöoikeuden yhteen liikkuvuustodistukseen kerrallaan. Tilauslomake ei lähetä erillistä kuittausta: kun lomake on asianmukaisesti täytetty, voi oppilaitos heti ottaa liikkuvuustodistuksen käyttöönsä.

Liikkuvuutodistus otetaan käyttöön täyttämällä Europass-portaalista löytyvä asiakirjapohja jokaiselle liikkuvuuteen osallistuvalle.

Ohjeita Oppilaitokselle