Valtionavustus

Ammatillisen koulutuksen toisen kotimaisen kielen opiskelun vahvistaminen palvelualoilla

Ammatillinen koulutus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
18.1.2023 – 15.2.2023 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
100 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Tuija Artama, etunimi.sukunimi@oph.fi, 029 533 1427

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi toisen kotimaisen kielen oppimisen vahvistaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus on yhteistyössä laatinut kehittämisohjelman, jolla edistetään toisen kotimaisen kielen oppimista. Kehittämisohjelman myötä toteutetaan myös joulukuussa 2021 julkaistun Kansalliskielistrategian linjauksia (Valtioneuvoston julkaisuja 2021:87). Toisella kotimaisella kielellä tarkoitetaan tässä yhteydessä ruotsinkielisessä koulutuksessa opetettavaa suomen kieltä ja suomenkielisessä koulutuksessa opetettavaa ruotsin kieltä. Päävastuu kehittämisohjelman toimenpiteiden toteutuksesta on asetettu Opetushallitukselle. Kehittämisohjelma toteutetaan vuosina 2022–2023. 

Lisätietoa kehittämisohjelmasta: Toisen kotimaisen kielen kehittämisohjelma

Suomenkielisen ammatillisen koulutuksen perustutkintoon kuuluu yhden osaamispisteen verran toisen kotimaisen kielen opintoja. Ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen perustutkinnon toisen kotimaisen kielen laajuus on kaksi osaamispistettä. Työelämän asiakaspalvelutehtävissä tarvitaan taitoa palvella asiakkaita molemmilla kotimaisilla kielillä, joten kielitaidon vahvistaminen on tärkeää ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien pakollisten kieliopintojen lisäksi. 

Haun tavoitteena on vahvistaa toisen kotimaisen kielen opiskelua ammatillisessa koulutuksessa, erityisesti palvelualan työtehtävissä. Koulutuksen järjestäjä kohdentaa saamansa avustuksen turvin kehittämistoimia aloille, joissa tarvitaan taitoa palvella asiakkaita molemmilla kotimaisilla kielillä. Hanke toteutetaan hyödyntäen koulutuksen järjestäjien verkostoitumista ja muita yhteistyömuotoja. 

Säädösperusta 

 • Valtionavustuslaki (688/2001)  
 • Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja asetus (1766/2009) 

Valtionavustusten yleiset tavoitteet 

 • yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
 • ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantuminen 
 • kansallisen, alueellisen sekä kansainvälisen yhteistyön vahvistuminen 
 • työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen 
 • uusien ammatillisen koulutuksen toimintamallien kehittyminen 

Kehittämistoimet, joilla vahvistetaan työtehtävissä tarvittavaa suomen ja ruotsin kielen taitoa asiakkaiden palvelemiseksi molemmilla kotimaisilla kielillä.  

Esimerkiksi 

 • järjestämällä opetusta ja/tai ohjausta toisella kotimaisella kielellä 
 • lisäämällä opiskelijoille mahdollisuuksia opiskella toista kotimaista kieltä valinnaisina opintoina 

Kehittämistoimista syntyy malleja ja toimintaa, joita voidaan juurruttaa hankeverkoston koulutuksen järjestäjien omaan toimintaan ja levittää muiden koulutuksen järjestäjien käytettäväksi. 

Hakukelpoisia ovat ammatillisen koulutuksen järjestäjät. 

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset 

 • hakemus on saapunut määräajassa 
 • hakija on hakukelpoinen 
 • hakija on antanut määräaikaan mennessä selvityksen aikaisemmin myönnettyjen avustusten käytöstä 
 • avustuksen käyttötarkoitus on käytölle asetettujen tavoitteiden mukainen 
 • avustettava toiminta toteutetaan avustuksen käyttöajan rajoissa. 

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtionavustuksen toisen kotimaisen kielen opiskelun vahvistamiseen aloilla, joiden asiakaspalvelutehtävissä tarvitaan taitoa palvella asiakkaita molemmilla kotimaisilla kielillä. Tähän tarkoitukseen on varattu enintään 100 000 euroa. 

Valtionapuna myönnettävää erityisavustusta ei voi käyttää koulutuksen järjestäjän oman perustoiminnan rahoittamiseen. Hyväksyttävien kustannusten tulee olla todellisia ja toteutuneita hankkeen menoja. Avustuksen saajan tulee noudattaa valtionavustuspäätöksen ehtoja ja rajoituksia.  

Valtionavustusta myönnetään enintään 75 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 25 %.  Hankkeen kustannuksiin voi sisältyä hankkeen tavoitteiden toteuttamisen kannalta välttämättömiä ohjelmisto- ja laitehankintoja, joiden osuus voi olla enintään 20 % kokonaiskustannuksista ja ostopalveluita enintään 30 % kokonaiskustannuksista. Avustusta voidaan kohdentaa vähäisissä määrin henkilöstön osaamisen kehittämiseen. 

Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2024. Avustusta voi hakea myös lyhyempikestoisiin hankkeisiin. 

Hakuaika on 18.1.-15.2.2023. Avustushakemus tulee olla jätettynä valtionavustukset-järjestelmään viimeistään 15.2.2023 klo 16.15. Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella hakijan nimissä. Sähköisen hakemuksen saapuminen annetun hakuajan sisällä täyttää määräaikaa koskevan kriteerin. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta arvioitavaksi. 

Hakijan tulee tutustua yleisohjeeseen avustuksen hakijalle ja käyttäjälle

Hankkeet toteutetaan tarkoituksenmukaisesti koottuina verkostohankkeina. Verkostohankkeissa yksi koulutuksen järjestäjä toimii hankkeen koordinaattorina ja muut yhteistyökumppaneina. Valtionavustusta saavien yhteistyökumppaneiden tulee myös olla hakukelpoisia toimijoita. Koordinaattori hakee avustuksen verkoston puolesta. Koordinaattorin hakemuksessa esitetään yhteinen hankesuunnitelma, josta ilmenee kunkin yhteistyökumppanin osuus. Koordinaattori kerää yhteistyökumppaneilta työsuunnitelmat (sisältäen kustannusarviot) siitä, millaisin toimenpitein yhteishankkeen tavoitteet kunkin osalta saavutetaan. Koordinaattori liittää työsuunnitelmat ja kustannusarviot sekä hankkeen yhteisen kustannusarviokoonnin hakemukseen. 

Kehittämishankkeiden hakemukset arvioidaan seuraavilla valintaperusteilla: 

 • Hankkeen tavoitteet tukevat haun painopistettä 
 • Hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja kokonaistaloudellisuus 
 • Hankkeen tarve ja kehittämistyön tietoperusta  
 • Hanketoiminnan opiskelijalähtöisyys  
 • Suunnitelma toimintamallien levittämiseen ja juurruttamiseen  

Päätökset on tehty ja lähetetty hakemuksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle sekä hakijaorganisaation viralliseen sähköpostiosoitteeseen Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä. 

 

Liite