Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ -virtuaalivaihdot korkeakoulutus- ja nuorisoalalla, haku päättyy 25.4.2024

Korkeakoulutus Nuorisotyö Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Kansainvälistyminen
Tila
Haettavissa
Hakuaika
5.12.2023 – 25.4.2024 klo 18:00
Hakulomake

Erasmus+ Virtuaalivaihtohankkeet (EVE) muodostuvat verkossa toteutettavista ihmisten välisistä toiminnoista, joilla edistetään kulttuurien välistä vuoropuhelua ja pehmeiden taitojen kehittämistä. Niiden avulla kaikki nuoret voivat saada laadukasta kansainvälistä ja kulttuurienvälistä (sekä virallista että epävirallista) koulutusta ilman fyysistä liikkuvuutta. Vaikka virtuaalinen keskustelu tai koulutus ei täysin korvaa fyysisen liikkuvuuden hyötyjä, virtuaalivaihtoihin osallistuvat saanevat osan kansainvälisten koulutuskokemusten eduista. Virtuaalivaihdot auttavat myös levittämään eurooppalaisia arvoja. Lisäksi niillä voidaan joissakin tapauksissa valmistella, syventää ja laajentaa fyysistä vaihtoa sekä lisätä niiden kysyntää.

Virtuaalivaihtohankkeet toteutetaan pienissä ryhmissä, ja niitä ohjaa aina koulutettu fasilitaattori. Niiden olisi oltava helposti sisällytettävissä nuorisohankkeisiin (epävirallinen koulutus) tai korkeakouluopintoihin. Virtuaalivaihtohankkeissa voi olla osallistujia kummaltakin sektorilta, joskin niissä saattaa – hankkeesta riippuen – olla mukana osallistujia myös vain toiselta alalta. Kaikkiin tähän ehdotuspyyntöön kuuluviin hankkeisiin osallistuu organisaatioita ja osallistujia sekä EU:n jäsenvaltioista ja ohjelmaan assosioituneista kolmansista maista että ohjelmaan assosioitumattomista kolmansista maista. Tässä toiminnossa kelpoisia ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden organisaatioiden ja osallistujien alueita ovat Länsi-Balkan, Itäiset naapurimaat, Eteläiset Välimeren maat ja Saharan eteläpuolinen Afrikka.

 

Hakuaika

Avustukset Erasmus+ -virtuaalivaihtoihin ovat haettavissa suoraan Euroopan komission toimeenpanovirastosta. 

Hakukierroksen 2024 haku päättyy: 25.4.2024 klo 18.00 Suomen aikaa (17.00 CET).

 

Tavoitteet

Erasmus+ -virtuaalivaihtojen tavoitteena on

  • kannustaa kulttuurienväliseen vuoropuheluun EU:n jäsenmaiden ja Euroopassa sijaitsevien Erasmus+ -ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden ja ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden välillä ja lisätä suvaitsevaisuutta verkossa tapahtuvalla ihmisten välisellä vuorovaikutuksella, joka perustuu digitaaliseen ja nuorisoystävälliseen teknologiaan.
  • Edistää eri tyyppisiä virtuaalivaihtoja Erasmus+ -ohjelman fyysisen liikkuvuuden täydentämiseksi, jotta useammat nuoret voivat saada kulttuurienvälisiä ja kansainvälisiä kokemuksia.
  • Kehittää kriittistä ajattelua ja medialukutaitoa erityisesti internetin ja sosiaalisen median käytössä syrjinnän, indoktrinaation, polarisoinnin ja väkivaltaisen radikalisoitumisen torjumiseksi.
  • Edistää digitaalisten ja pehmeiden taitojen kehittämistä, vieraiden kielten harjoittelu ja ryhmätyöskentely mukaan luettuna, opiskelijoiden, nuorten ja nuorisotyöntekijöiden keskuudessa erityisesti työllistyvyyden parantamiseksi.
  • Edistää kansalaisuutta sekä vapauden, suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden yhteisiä arvoja koulutuksen avulla.
  • Vahvistaa nuorisoulottuvuutta EU:n suhteissa kolmansiin maihin.

Erasmus+ -virtuaalivaihdot noudattavat alhaalta ylöspäin -lähestymistapaa. Osallistuvat organisaatiot voivat vapaasti valita aiheen tai aiheet, joihin hankkeessa keskitytään. Hankehakemuksessa tulee kuitenkin osoittaa hankkeen odotetut vaikutukset suhteessa yllä mainittuihin tavoitteisiin.

 

Myönnettävä rahoitus

Tässä toiminnossa noudatetaan kertakorvaukseen (lump-sum) perustuvaa rahoitusmallia. Kunkin hankkeen avustuksen määrä määritetään hakijan ehdottaman hankkeen arvioidun budjetin perusteella.

EU:n hankekohtainen avustus on enintään 500 000 euroa ja enintään 200 euroa osallistujaa kohti (eli 500 000 euron hankkeella olisi tavoitettava vähintään 2 500 osallistujaa). 

Hakukierroksella 2024 Erasmus+ -virtuaalivaihtojen hakuun on alustavasti osoitettu noin 5,8 miljoonan euron määräraha.

 

Lisätietoa

Tarkemmat tiedot Erasmus virtuaalivaihtojen hausta, arviointikriteerit ja rahoitussäännöt on julkaistu vuoden 2024 Erasmus+ -ohjelmaoppaan B-osan sivuilla 216 - 224.

Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA vastaa tämän toiminnon hakuneuvonnasta. Virtuaalivaihtojen hakuun liittyvät yhteydenotot toimeenpanovirastoon voi osoittaa sähköpostiosoitteeseen EACEA-EPLUS-VlRTUAL-EXCHANGES [at] ec.europa.eu (EACEA-EPLUS-VlRTUAL-EXCHANGES[at]ec[dot]europa[dot]eu).