Finansiering för internationalisering

Virtuella Erasmus+-utbyten inom högskole- och ungdomssektorn: ansökningstiden löper ut 25.4.2024

Högskoleutbildning Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
5.12.2023 – 25.4.2024 kl 18:00
Ansökningsblankett

Virtuella utbytesprojekt inom Erasmus+ (EVE) består av aktiviteter mellan människor som genomförs på nätet och främjar dialog mellan kulturer och utveckling av mjuka färdigheter. Med hjälp av dem kan alla unga få högklassig internationell och interkulturell (både officiell och inofficiell) utbildning utan fysisk mobilitet. Även om virtuella samtal eller utbildningar inte helt ersätter fördelarna med fysisk mobilitet, torde deltagarna i virtuella utbyten få en del av fördelarna med internationella utbildningsupplevelser. Virtuella utbyten bidrar också till att sprida europeiska värderingar. De kan också i vissa fall användas för att förbereda, fördjupa och utvidga fysiska utbyten samt öka efterfrågan på dem.

Virtuella utbytesprojekt genomförs i små grupper och leds alltid av en utbildad facilitator. De ska också enkelt kunna inkluderas i ungdomsprojekt (inofficiell utbildning) eller högskolestudier. Personer från båda sektorerna kan delta i virtuella utbytesprojekt, men beroende på projektet kan antingen deltagare från bara det ena området delta. I alla projekt som hör till denna begäran om förslag deltar organisationer och deltagare från såväl EU-medlemsstater och tredje länder som är associerade med programmet som tredje länder som inte är associerade med programmet. Lämpliga partnerlandområden för denna insats är västra Balkan, de östra grannländerna, södra Medelhavsländerna och Afrika söder om Sahara.

 

Ansökning

Understöd till Erasmus+ virtuellautbyten kan ansökas direkt från Europeiska kommissionens genomförandeorgan. 

Ansökningstiden för ansökningsomgången 2024 avslustas: 25.4.2024 kl 18.00 finsk tid (17.00 CET)

 

Mål

Målen för Erasmus+ virtuella utbyten är att

  • uppmuntra till interkulturell dialog mellan EU-länderna och med tredje länder i Europa som är associerade till Erasmus+ och tredje länder som inte är associerade till programmet och att öka toleransen genom interaktion mellan människor via nätet baserat på digital och ungdomsvänlig teknologi,
  • främja olika typer av virtuella utbyten som komplement till fysisk mobilitet inom Erasmus+, så att fler unga kan få interkulturella och internationella erfarenheter,
  • utveckla kritiskt tänkande och medieläskunnighet i synnerhet i användningen av internet och sociala medier, i syfte att bekämpa diskriminering, indoktrinering, polarisering och våldsam radikalisering,
  • främja utvecklingen av digitala och mjuka färdigheter, inklusive att bekanta sig med främmande språk och arbete i grupp, bland studerande, ungdomar och ungdomsarbetare särskilt för att förbättra möjligheterna till sysselsättning,
  • främja medborgarskap samt gemensamma värderingar kring frihet, tolerans och icke-diskriminering med hjälp av utbildning,
  • främja ungdomsperspektivet i EU:s relationer till tredje länder.

Erasmus+ virtuella utbyten följer principen nerifrån och upp. De organisationer som deltar kan fritt välja det eller de ämnen som projektet fokuserar på. Projektansökan ska dock påvisa de förväntade effekterna av projektet i förhållande till ovan nämnda mål.

 

Finansiering som beviljas

I denna insats använder man en finansieringsmodell som baserar sig på en engångsersättning (lump-sum). Beloppet på projektets bidrag fastställs utifrån den beräknade projektbudget som den sökande föreslår.

Det projektspecifika EU-bidraget är högst 500 000 euro och högst 200 euro per deltagare (med ett projekt på 500 000 euro måste man alltså nå minst 2 500 deltagare). 

För ansökningsomgången 2024 är det preliminära anslaget för Erasmus+ virtuella utbyten cirka 5,8 miljoner euro.

 

Mer information

Närmare uppgifter om ansökning, bedömningskriterier och finansieringsregler för virtuella Erasmus+ utbyten har publicerats på sidorna 216 -224 i B-delen i Programhandledning 2024.

Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning och kultur EACEA ansvarar för ansökningsrådgivningen för denna verksamhet.  För att kontakta genomförandeorganet i frågor om virtuella utbyten kan man använda e-postadressen EACEA-EPLUS-VlRTUAL-EXCHANGES [at] ec.europa.eu (EACEA-EPLUS-VlRTUAL-EXCHANGES[at]ec[dot]europa[dot]eu).