Valtionavustus

Erityisavustus suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen henkilöstökoulutukseen ja opetuksen kehittämiseen varhaiskasvatuksessa 2021

Varhaiskasvatus Henkilöstökoulutus
Tila
Haettavissa
Hakuaika
4.5.2021 – 1.6.2021 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
Enintään 286 456 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Kati Costiander p. 029 533 1526
Opetusneuvos Heidi Sairanen p. 029 533 1426
Opetusneuvos Charlotta Rehn p. 029 533 1231

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(@)oph.fi

Tausta ja tavoitteet

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus julkaisi vuonna 2019 raportin ”Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa”. Raportissa nostettiin esille henkilöstön osaamisen, motivaation ja sitoutumisen puute varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen pedagogiikan soveltamisessa monimuotoisissa lapsiryhmissä, kuten lapsiryhmissä, joissa on maahanmuuttajataustaisia lapsia. Henkilöstö nosti vastauksissa esiin ristiriidan kielellisesti rikkaan toiminnan ja suomen kieltä toisena kielenä opettelevien lasten tarpeiden välillä. Hankaloittavana tekijänä nähtiin yhteisen kielen puute sekä maahanmuuttajataustaisten lasten kielen kehityksen haasteet. Perusopetuksessa kantaväestön ja maahanmuuttotaustaisten oppilaiden kielellisten taitojen erot kasvavat selvästi (esimerkiksi PISA 2018). Osaamista tukevat toimenpiteet tulisi aloittaa jo lapsuudesta, sillä lukutaidon kehittyminen alkaa jo varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatusta ohjaavat Opetushallituksen laatimat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018). Niiden mukaan vieraskielisten ja monikielisten lasten kielitaidon sekä kieli- ja kulttuuri-identiteettien ja itsetunnon kehittymistä tuetaan monipuolisesti. Varhaiskasvatuksen tulee edistää suomen tai ruotsin kielen taidon kehittymistä tavoitteellisesti kielellisten taitojen ja valmiuksien osa-alueilla lasten tarpeista ja edellytyksistä lähtien.

Valtion erityisavustus on tarkoitettu suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen henkilöstökoulutukseen ja opetuksen kehittämiseen varhaiskasvatuksessa. Samalla edistetään myös koulutuksen laatua ja tasa-arvoa.

Säädösperusta

Haun erityiset painopisteet

 • suomi toisena kielenä/ruotsi toisena kielenä henkilöstön kouluttaminen
 • suomi toisena kielenä/ruotsi toisena kielenä opetuksen, opetusmenetelmien ja materiaalien kehittäminen 

Kuka voi hakea

Avustusta voidaan myöntää yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja täydennyskoulutusorganisaatioille.

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset

 • Hakija on hakukelpoinen.
 • Hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen hakupalveluun. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
 • Avustuksen käyttötarkoitus on käytölle asetettujen tavoitteiden mukainen.
 • Avustus käytetään käyttöajan rajoissa.
 • Hakemuksesta käy ilmi hakutiedotteessa edellytettävät tiedot.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Valtionavustus myönnetään yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja täydennyskoulutusorganisaatioille hakemusten perusteella käytettäväksi vuosina 2021–2022.

Opetushallitus asetti syksyllä ensimmäisellä hakukierroksella haettavaksi valtion vuoden 2020 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.10.20.5 määrärahasta valtion erityisavustusta 500 000 euroa, josta osa jäi jakamatta. Tämä hakukierros on järjestyksessään toinen samasta määrärahasta. Määräraha on tällä toisella hakukierroksella 286 456 euroa.  Rahoituskausi alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä seuraavasta päivästä ja päättyy 31.12.2022.

Valtionavustus kattaa avustettavasta hankkeesta aiheutuvat menot. Omavastuuosuus on 0%.

Avustus tulee käyttää tutkimustietoon perustuvan varhaiskasvatuksen suomi/ruotsi toisena kielenä koulutuksen toteuttamiseen varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä mahdollisen opetuksen ja opetusmenetelmiin liittyvän materiaalin tuottamiseen ja materiaalin käyttöönottoon. Avustusta ei voi hakea pelkästään materiaalin tuottamiseen ja käyttöönottoon.

Hankkeiden tulee huomioida olemassa oleva tutkimustieto sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) tavoitteet suomi/ruotsi toisena kielenä opetukselle.

Hakijan tulee tutustua Opetushallituksen yleisohjeeseen valtionavustuksen hakijalle ja käyttäjälle.

Avustusta ei saa käyttää tutkimus- tai täydennyskoulutusorganisaation perustoiminnan rahoittamiseen.

Avustusta ei myönnetä, jos samaan toimintaan saadaan muuta Opetushallituksen myöntämää tai hankeosapuolten ulkopuolista julkista rahoitusta esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai EU:lta.

Hakeminen ja hakuohjeet

Valtionavustuksen hakuaika alkaa 4.5.2021 ja päättyy 1.6.2021 klo 16.15. Päätökset pyritään tekemään kesäkuun aikana. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla nimenkirjoitusoikeus. Hakemusta on mahdollista muokata hakuajan loppuun asti. Tämä tapahtuu ensimmäisen viestin hakulomakelinkistä. Hakulomakkeen yläpalkista näkyy hakemuksen tila: Hakemus lähetetty/Hakemusta ei ole lähetetty.

Hakuajan päättyessä hakemus on oltava tilassa Hakemus lähetetty. Hakemuksen lähettäjä on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Sähköisen järjestelmän kautta ei voi lähettää hakemusta määräajan jälkeen. Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä.

Lisätietojen antajat / yhteyshenkilöt

Opetusneuvos Kati Costiander p. 029 533 1526

Opetusneuvos Heidi Sairanen p. 029 533 1426

Opetusneuvos Charlotta Rehn p.  029 533 1231

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(@)oph.fi

Näin hakemus arvioidaan

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • hankkeen tavoitteet ja toiminta
 • hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset
 • hankkeen kustannusarvion realistisuus
 • toimenpiteet tulosten ja tuotosten levittäminen
 • hankkeen arviointi.

Rahoituspäätökset

Päätökset pyritään tekemään kesäkuun 2021 aikana. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille tahoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.