Statsunderstöd

Specialunderstöd för utbildning av personal och utveckling av undervisningen i svenska/finska som andraspråk inom småbarnspedagogiken 2021

Småbarnspedagogik Personalutbildning
Status
Avslutad
Ansökningstid
4.5.2021 – 1.6.2021 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
Enintään 286 456 €
Mer information
Undervisningsrådet Kati Costiander, tfn 029 533 1526
Undervisningsrådet Heidi Sairanen tfn 029 533 1426
Undervisningsrådet Charlotta Rehn, tfn 029 533 1231 (svenskspråkig småbarnspedagogik)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@oph.fi

Bakgrund och mål

Nationella centret för utbildningsutvärdering publicerade år 2019 rapporten ”Småbarnspedagogikens kvalitet i vardagen – Genomförandet av planer för småbarnspedagogik på daghem och inom familjedagvård”. Rapporten lyfte fram brister i personalens kunnande om samt motivation och engagemang för att tillämpa en pedagogik som motsvarar planen för småbarnspedagogik i olika barngrupper, till exempel barngrupper där det finns barn med invandrarbakgrund. Personalen lyfte i sina svar fram att det förekommer en motstridighet mellan en språkligt rik verksamhet och behoven hos barn som lär sig svenska eller finska som andraspråk. En försvårande faktor uppgavs vara bristen på ett gemensamt språk och utmaningarna i språkutvecklingen hos barnen med invandrarbakgrund. Inom den grundläggande utbildningen ökar skillnaderna i språkfärdigheterna tydligt mellan eleverna som tillhör majoritetsbefolkningen och eleverna med invandrarbakgrund (till exempel PISA 2018). Åtgärder som stödjer kunnandet bör inledas redan i barndomen, eftersom läsfärdigheten utvecklas redan i småbarnspedagogiken.

Småbarnspedagogiken styrs av Utbildningsstyrelsens Grunder för planen för småbarnspedagogik (2018). Enligt grunderna ska barn med ett främmande språk som modersmål och flerspråkiga barn få stöd för att utveckla sina språkkunskaper, sina språkliga och kulturella identiteter och sin självkänsla. Utvecklingen av barnens kunskaper i svenska eller finska ska målinriktat främjas utgående från barnens behov och förutsättningar på alla områden som barnets språkliga kunskaper och färdigheter omfattar.

Statens specialunderstöd är avsett för utbildning av personal och utvecklingen av undervisningen i svenska/finska som andraspråk inom småbarnspedagogiken. Samtidigt främjas även småbarnspedagogikens kvalitet och jämlikhet.

Rättsgrund

 • Extra statsunderstöd enligt 45 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)
 • Undervisnings- och kulturministeriets förordning 1777/2009
 • Statsunderstödslagen (688/2001)

Särskilda tyngdpunkter för ansökan

 • att utbilda personalen i svenska som andraspråk/finska som andraspråk
 • att utveckla material och metoder för undervisningen i svenska som andraspråk/finska som andraspråk

Vem kan söka?

Understödet kan beviljas forsknings- och fortbildningsorganisationer vid universitet eller yrkeshögskolor.

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd

 • Den sökande är behörig att söka understöd.
 • Ansökan har lämnats in i Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningstjänst inom utsatt tid.
  Försenade ansökningar behandlas inte.
 • Syftet med användningen av understödet är förenligt med målen för användningen av det.
 • Understödet används inom dess användningstid.
 • Av ansökan framgår de uppgifter som förutsätts i ansökningsmeddelandet.

Finansiering och finansieringsperiod

Statsunderstödet beviljas på basis av ansökningarna till forsknings- och fortbildningsorganisationer vid universitet och yrkeshögskolor och kan användas åren 2021–2022.

Av anslaget under moment 29.10.20.5 i statsbudgeten för år 2020 utlyste Utbildningsstyrelsen på hösten en första ansökningsomgång av statens specialunderstöd till ett belopp av 500 000 euro. En del av anslaget delades inte ut. Denna ansökningsomgång är den andra i ordningen av samma anslag och anslaget är denna gång 286 456 euro. Understödets användningstid börjar på den dag som följer dagen för understödsbeslutet och upphör 31.12.2022.

Statsunderstödet täcker de utgifter som uppstår inom projektet som beviljats finansiering. Den sökandes självfinansieringsandel är 0 %.

Understödet ska användas för att genomföra en utbildning i svenska/finska som andraspråk inom småbarnspedagogiken som grundar sig på forskning och som riktar sig till personalen inom småbarnspedagogiken samt för att producera och ta i bruk eventuellt material som berör undervisningen och undervisningsmetoderna. Understöd kan inte enbart sökas för att producera och ta i bruk material.

Projekten ska ta i beaktande befintlig forskningsinformation och målen för undervisning i svenska/finska som andraspråk som fastställts i Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2018).

Den sökande ska ta del av Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd.

Understödet kan inte användas för att finansiera forsknings- eller fortbildningsorganisationens basverksamhet.

Understöd beviljas inte om det för samma verksamhet beviljats annan finansiering av Utbildningsstyrelsen eller annan utomstående offentlig finansiering har beviljats en projektpart, till exempel från undervisnings- och kulturministeriet eller från EU.

Ansökan och anvisningar

Ansökningstiden för detta statsunderstöd börjar 4.5.2021 och slutar 1.6.2021 kl. 16.15. Målet är att besluten om finansiering fattas inom juni månad. Försenade ansökningar behandlas inte.

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. De som anges som undertecknare på ansökan ska ha namnteckningsrätt inom organisationen. Ansökan kan bearbetas fram till ansökningstidens slut. Ansökan bearbetas via länken till ansökningsblanket-ten som finns i det första meddelandet. I balken högst uppe på ansökningsblanketten syns ansökans status: Ansökan har skickats/Ansökan har inte skickats.

När ansökningstiden avslutas måste ansökan ha statusen Ansökan har skickats. Den som skickar ansökan ansvarar för att ansökan blir inlämnad inom utsatt tid. Ansökningar som lämnas in efter att ansökningstiden gått ut beaktas inte. Ansökningar kan inte skickas via det elektroniska systemet efter att ansökningstiden har gått ut. Ansökningarna behandlas efter att ansökningstiden har avslutats.

Ytterligare information  

Undervisningsrådet Kati Costiander, tfn 029 533 1526

Undervisningsrådet Heidi Sairanen tfn 029 533 1426

Undervisningsrådet Charlotta Rehn, tfn 029 533 1231 (svenskspråkig småbarnspedagogik)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi

Urvalsgrunder

Ansökningarna utvärderas utifrån följande kriterier:

 • projektets mål och verksamhet
 • de konkreta resultat som eftersträvas med projektet
 • hur realistisk projektets kostnadskalkyl är
 • spridningen av projektets resultat och produkter
 • bedömningen av projektet.

Finansieringsbeslut

Målet är att besluten om finansiering fattas inom juni månad 2021. Besluten skickas via Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till aktörerna som anges i ansökan.