Valtionavustus

Hankeavustukset digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa 2024

Esiopetus Perusopetus Digitaalisuus Oppimisympäristö
Tila
Haettavissa
Hakuaika
22.3.2024 – 30.4.2024 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
1 550 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Juho Helminen, puh. 029 533 1064

Förfrågningar på svenska
Undervisningsrådet Kristian Smedlund, tfn. 029 533 1286

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi

Avustuksella rahoitetaan digitaalisiin oppimisympäristöihin keskittyviä hankkeita, jotka kehittävät innovatiivisia ja laajasti hyödynnettävissä olevia toimintamalleja sekä ratkaisuja esi- ja perusopetukseen. Hakijoina voivat toimia opetuksen järjestäjät sekä heistä koostuvat verkostot.

Avustuksen tarkoituksena on esi- ja perusopetuksen digitalisaation kokonaisvaltainen edistäminen ja digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen. Tavoitteena on kehittää laadukkaita ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka edistävät opetussuunnitelman perusteiden mukaista tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä. 

Avustusta voidaan hakea yhteen tai useampaan seuraavista painopistealueista: 

 1. Oppilaiden ja opetushenkilöstön digitaalisten valmiuksien ja digitaalisen osaamisen kehittäminen digitaalisen osaamisen kuvausten mukaisesti
 2. Digitaalisten ratkaisujen ja oppimisympäristöjen kehittäminen tieto- ja tutkimusperusteisesti
 3. Digitalisaation hyödyntäminen laaja-alaisen osaamisen, oppiaineosaamisen ja/tai oppiaineiden välisen yhteistyön kehittämisessä sekä yksilö- ja ryhmätyöskentelyn laadun parantamisessa
 4. Digitalisaation johtaminen oppilaitoksissa, paikallisesti, alueellisesti ja/tai kansallisesti
 5. Digitaalisten ratkaisujen ja toimintamallien yhteentoimivuuden edistäminen ja hallinnoitavan tiedon eheyden, tietosuojan ja tietoturvan kehittäminen

Kaikilta rahoitettavilta hankkeilta edellytetään kokeiluja, toimintamalleja ja ratkaisuja, joilla on merkittävää paikallista, alueellista tai valtakunnallista uutuusarvoa. Hankkeissa tulee tavoitella tuloksia ja vaikutuksia, jotka parantavat merkittävästi hakijaorganisaation/-verkoston tilannetta suhteessa lähtötasoon. Hakemuksia odotetaan monipuolisesti erilaisilta ja erikokoisilta opetuksen järjestäjiltä sekä hakijaverkostoilta.

Hankkeiden tulee lisätä oppilaiden ja opetushenkilöstön motivaatiota sekä kyvykkyyttä digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Hankkeen tulosten, tuotosten ja kokemusten tulee olla hyödyksi muille opetuksen järjestäjille, sekä mahdollisuuksien mukaan myös laajemmin opetuksen digitalisaation parissa työskenteleville toimijoille. 

Mikäli hankkeessa tuotetaan digisuunnitelmia, -strategioita tai välineitä digitaalisen osaamisen arviointiin, tulee niiden pohjautua digitaalisen osaamisen kuvauksiin. 

Mikäli hankkeissa tuotetaan oppimateriaalia, tulee materiaali julkaista avoimella lisenssillä ja aoe.fi-palvelussa. Hankkeen sisältäessä oppimateriaalin tuottamista, tulee huomioida, että sen tuottamiseen myönnetyllä avustuksella ei korvata oppikirjojen hankkimista tai sen ei voida arvioida aiheuttavan kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia.

Säädösperusta: 

 • Valtionavustuslaki 688/2001 
 • Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009 

Hanketoiminnassa tulee huomioida tiedonhallinta-, digipalvelu- ja tietosuojalaki, EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä digitalisaation viitekehys -hankkeen tavoitteet.  

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai muille opetuksen järjestäjille, joilla on joko velvollisuus tai lupa esi- ja perusopetuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen. 

Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana (hakulomakkeen kenttä ”Muut yhteistyökumppanit”), mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen hakijana tai yhteishankkeen osapuolena.

Toimijat, jotka eivät ole hakukelpoisia, voivat olla hankkeissa mukana palveluntarjoajina. 

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2024 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.10.30.07.1. määrärahasta valtionavustusta noin 1,55 miljoonaa euroa digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa.  

Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 10 %. 

Tarkennettuja tietoja hyväksyttävistä kustannuksista: 

 • Avustusta ei voi käyttää avustuksen saajan perustoiminnan rahoittamiseen. 
 • Avustusta voidaan käyttää henkilöstön osaamisen kehittämiseen, mutta hankkeet eivät voi keskittyä pelkkään henkilöstön täydennyskoulutukseen.
 • Avustusta voidaan käyttää arviointi- ja selvitystoimintaan, opinnäytetöihin tai tieteelliseen tutkimukseen, silloin kun se on hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi perusteltua. 
 • Laitehankinnat voivat olla enintään 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Mahdolliset laitehankinnat tulee perustella hakemuksessa. Laitehankintoihin hyväksytään myös hankkeen käytössä olevien laitteiden leasing-menot hankkeen keston ajalta. Nämä leasing-menot tulee ilmoittaa hankkeen kustannusarvion Laitehankinnat -kohdassa.

Opetushallitus varaa osan määrärahasta vuosina 2021 ja 2022 rahoitusta saaneiden vaikuttavimpien oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden mahdolliseen jatkorahoitukseen. 

Käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2026.  

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 30.4.2023 klo 16.15. 

Hakijan tulee tutustua Yleisohjeeseen avustuksen hakijalle ja käyttäjälle ennen hakemuksen laatimista. 

Lisätietoja ja neuvontaa antavat henkilöt yhteystietoineen kuvataan rahoitushakusivun alussa. 

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella: 

 • hankkeen tavoitteet suhteessa hakijan lähtötilanteeseen 
 • hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja laatu 
 • hankkeessa tavoiteltavien tulosten ja vaikutusten merkittävyys 
 • hanketoiminnan oppilaskeskeisyys ja oppilaiden osallistaminen 
 • hankkeen kustannusarvion realistisuus suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja haettavana olevan avustuksen määrään 
 • hankkeen tulosten ja tuotosten hyödynnettävyys ja toimenpiteet niiden levittämiseksi 
 • hankkeen tulosten ja tuotosten ylläpito ja kehittäminen avustuksen käyttöajan jälkeen 

Kaikkiin määräaikaan mennessä vastaanotettuihin hakemuksiin annetaan päätös. Päätökset pyritään tekemään 31.5.2024 mennessä.  

Päätös lähetetään hakemuksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle, allekirjoittajille sekä hakijaorganisaation viralliseen sähköpostiosoitteeseen Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.