Statsunderstöd

Projektunderstöd för utveckling av digitala lärmiljöer inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning 2024

Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Digitalisering Lärmiljö
Status
Avslutad
Ansökningstid
22.3.2024 – 30.4.2024 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
1 550 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Kristian Smedlund, tfn. 029 533 1286

Undervisningsrådet Juho Helminen, tfn. 029 533 1064

E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@oph.fi.

Med understödet finansieras projekt som fokuserar på digitala lärmiljöer och som utvecklar innovativa och allmänt användbara metoder och lösningar för förskolan och den grundläggande utbildningen. Sökande kan vara utbildningsanordnare och nätverk av dessa.

Syftet med understödet är att på ett helhetsmässigt sätt främja digitalisering och utveckling av digitala lärmiljöer inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Målet är att utveckla lösningar och verksamhetsmodeller av hög kvalitet som främjar användningen av informations- och kommunikationsteknik i enlighet med grunderna för läroplanen.

Understödet kan sökas för en eller flera av tyngdpunkterna nedan: 

 1. Utveckling av elevernas och undervisningspersonalens digitala färdigheter och digitala kompetens i enlighet med kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens
 2. Utveckling av digitala lösningar och lärmiljöer utgående från information och forskning
 3. Utnyttjande av digitalisering för utveckling av mångsidig kompetens, kunskaper i läroämnen och/eller samarbete mellan läroämnen samt främjande av kvaliteten hos elevernas individuella arbete och arbete i grupp
 4. Ledning av digitaliseringen inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning på ett lokalt, regionalt och/eller nationellt plan
 5. Främjande av kompabiliteten mellan digitala lösningar och verksamhetsmodeller och integriteten hos uppgifterna som förvaltas samt utveckling av dataskydd och datasäkerhet

Av samtliga projekt som finansieras förutsätts försök, verksamhetsmodeller och lösningar som har ett betydande lokalt, regionalt eller nationellt nyhetsvärde. Inom projekten ska man eftersträva resultat och effekter som märkbart förbättrar den sökande organisationens eller närverkets situation jämfört med utgångsläget. Ansökningar önskas av olika slags och olika stora utbildningsanordnare och nätverk.

Projekten ska öka elevernas och undervisningspersonalens motivation och stärka deras förmåga att utnyttja digitala möjligheter. Projektets resultat, produkter och erfarenheter ska vara till nytta för andra utbildningsanordnare och i mån av möjlighet även i större utsträckning för aktörer som arbetar med digitalisering av undervisning.

Om planer eller strategier för digitalisering eller verktyg för bedömning av digital kompetens utarbetas inom projektet, ska de utgå från kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens.

Om man inom projektet producerar läromedel, ska materialet publiceras med en öppen licens och i tjänsten aoe.fi. Om produktion av läromedel ingår i projektet ska man beakta att understödet som beviljats i detta syfte inte får ersätta anskaffning av läroböcker och endast kan bedömas orsaka ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden. 

Författningsgrund:

 • Statsunderstödslag 688/2001
 • Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009

Inom projektverksamheten ska man beakta informationshanteringslagen, lagen om digitala tjänster, dataskyddslagen, EU:s allmänna dataskyddsförordning samt målen för ramverket för digitalisering.  

Understödet kan endast beviljas kommuner, samkommuner eller övriga utbildningsanordnare med antingen skyldighet eller tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning eller att driva en läroanstalt.

Statliga läroanstalter kan medverka i projekt som får statsunderstöd (fältet ”Övriga samarbetspartner” på ansökningsblanketten), men de kan inte ansöka om statsunderstöd eller vara en part i ett samprojekt.

Aktörer som inte är behöriga att söka understödet kan delta i projekten som tjänsteleverantörer.

Av anslaget under moment 29.10.30.07.1. i statsbudgeten för år 2024 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av ungefär 1,55 miljoner euro för att utveckla digitala lärmiljöer inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. 

Statsunderstöd beviljas för högst 90 procent av projektets totala kostnader, vilket innebär att projektets självfinansieringsandel är minst 10 procent.

Specificerad information om godtagbara kostnader:

 • Understödet får inte användas till att finansiera understödsmottagarens basverksamhet.
 • Understödet kan användas för att utveckla personalens kompetens, men projekten kan inte ha fortbildning för personalen som enda mål.  
 • Understödet kan användas för utvärderings- och utredningsverksamhet, examensarbeten eller vetenskaplig forskning, när det är motiverat för att uppnå målen för projektet.
 • Anskaffningar av utrustning kan utgöra högst 20 procent av projektets totala kostnader. Eventuell anskaffning av utrustning ska motiveras i ansökan. Som kostnader för utrustning godkänns även leasingkostnader under projekttiden, om utrustningen används i projektet. Dessa leasingkostnader ska uppges i projektets kostnadskalkyl under punkten ”Anskaffning av utrustning”.

Utbildningsstyrelsen reserverar en del av anslaget för en eventuell fortsatt finansiering av de mest verkningsfulla projekten som 2022 och 2023 fick finansiering för utveckling av lärmiljöer.

Användningstiden börjar från och med understödbeslutets datum och slutar 31.12.2026.

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. Ansökningstiden slutar 30.4.2024 kl. 16.15.

Sökanden ska ta del av Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd före utarbetandet av ansökan.

Personerna som ger ytterligare information om ansökan samt deras kontaktuppgifter finns i början av finansieringssidan.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • projektets mål i förhållande till sökandens utgångsläge
 • projektplanens genomförbarhet och kvalitet
 • betydelsen av resultaten och effekterna som eftersträvas inom projektet
 • sättet på vilket projektverksamheten utgår från eleverna samt deras delaktighet
 • hur realistisk projektets kostnadskalkyl är i förhållande till projektets mål och det utlysta finansieringsbeloppet
 • möjligheter att utnyttja projektets resultat och produkter samt åtgärder för att sprida dessa
 • hur projektets resultat och produkter upprätthålls och utvecklas efter att understödets användningstid upphör

Beslut fattas för alla ansökningar som tagits emot innan ansökningstidens slut. Vi strävar efter att fatta besluten senast 31.5.2024.

Beslutet skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till den kontaktperson som uppgetts i ansökan, personerna som undertecknat ansökan samt till den sökande organisationens officiella e-postadress.