Valtionavustus

Hankeavustukset innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen lukiokoulutuksessa 2024

Lukiokoulutus Digitaalisuus Oppimisympäristö
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
4.3.2024 – 15.4.2024 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
1 415 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Kimmo Koskinen, puh. 029 533 1107
Opetusneuvos Kristian Smedlund, puh. 029 533 1286 (ruotsinkielinen koulutus)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@oph.fi

Avustettavien lukiokoulutuksen hankkeiden yleisenä tavoitteena on kehittää ja laajentaa digitaalisten oppimisympäristöjen, työvälineiden, sovellusten, sisältöjen ja palvelujen käyttöä oppimisessa, opetuksessa ja ohjauksessa sekä koulutuksen järjestämisessä. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ja opetushenkilöstön kyvykkyyttä digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen. 

Hankkeilla tuetaan lukion opetussuunnitelmien toimeenpanoa sekä vahvistetaan lukiokoulutuksen laatua ja saavutettavuutta. Lisäksi hankkeilla pyritään edistämään lukiokoulutuksen järjestäjien, oppilaitosjohdon ja opettajien verkostoitumista ja yhteistyötä, myös yli koulutusmuotojen. Hankkeessa syntyvien tuotosten ja niihin liittyvän osaamisen tulisi olla hankkeen päättyessä osa koulutuksen järjestäjien pysyvää toimintaa.

Säädösperusta:

 • Valtionavustuslaki 688/2001
 • Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009

Oppimisympäristöjen laajentaminen
Hankkeissa kehitetään oppimisympäristöjä, jotka voivat yhdistää digitaalisen ja fyysisen oppimisympäristön pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Hankkeissa voidaan keskittyä lukion oppimisympäristöjen monipuolistamiseen kehittämällä yhteisiä digitaalisia oppimisympäristöjä sekä yhteistyömalleja muiden toisen asteen koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen, työelämän ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hankkeissa huomioidaan kestävän kehityksen osa-alueiden näkökulmia.

Avustuksen painopistealueet

Hankkeet voivat keskittyä yhteen tai useampaan alla olevista kolmesta painopisteestä: 

 • Digitaalisen toimintakulttuurin kehittäminen 
  Hankkeessa edistetään lukion digitaalisen ekosysteemin laadukasta ja kokonaisvaltaista johtamista sekä ekosysteemin toimivuutta. Digioppimisen polkuja kehitetään ja hyödynnetään systemaattisesti oppimisen tukena. 
   
 • Modernien teknologioiden hyödyntäminen
  Hankkeessa kehitetään tekoälyn tai oppimisanalytiikan käyttöä opetuksen, oppimisen ja arvioinnin tukena. Selvitetään tekoälyyn pohjautuvien teknologioiden käytön mahdollisuuksia ja haasteita. Edistetään opiskelijoiden tekoälyn lukutaitoa. Avointa dataa tai erilaisia ohjelmointiympäristöjä käytetään osana yhden tai usean oppiaineen opiskelua. 

  Oppimisanalytiikan hyödyntämisessä keskitytään erityisesti aloittavien opiskelijoiden osaamisaukkojen kartoittamiseen matematiikassa tai luonnontieteissä ja opiskelijoiden osaamisen seurantaan ja tukemiseen. Adaptiivisia oppimateriaaleja tai opetusaineistoja hyödynnetään systemaattisesti. Kehittämistoiminta sisältää arvioinnin tai tutkimuksen adaptiivisten aineistojen merkityksestä opiskelijoiden matematiikan ja luonnontieteiden sisältöjen omaksumisessa.
   
 • Etäopetuksen pedagogisen laadun ja saavutettavuuden parantaminen
  Hankkeessa keskitytään lukiokoulutuksen laadun ja saavutettavuuden edistämiseen hyödyntämällä kehittyvää digipedagogiikkaa ja teknologisia ratkaisuja sekä uudistamalla lukioiden yhteistoimintamalleja.

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille koulutuksen järjestäjille, joilla on joko velvollisuus tai lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen. Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana.

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2024 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustusta 1 415 000 euroa innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen lukiokoulutuksessa. 

Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista, joten koulutuksen järjestäjän omarahoitusosuus on vähintään 10 %.

Avustusta ei voi käyttää avustuksen saajan opetuksen, ohjauksen ja muun perustoiminnan rahoittamiseen, eikä sellaiseen kehittämistoimintaan, johon on saatu muuta valtionavustusta. Avustusta voi käyttää vähäisissä määrin opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen silloin, kun se on hankkeen tavoitteiden ja toiminnan kannalta perusteltua.

Opetusteknologisten ohjelmisto- ja laitehankintojen yhteenlasketut kokonaiskustannukset voivat olla enintään 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Mahdolliset ohjelmisto- ja laitehankinnat tulee perustella hakemuksessa. Ohjelmistokuluiksi hyväksytään hankkeen käytössä olevien ohjelmistojen kustannukset vain hankkeen keston ajalta. Laitehankintoihin hyväksytään myös hankkeen käytössä olevien laitteiden leasing-menot hankkeen keston ajalta. Nämä leasing-menot tulee ilmoittaa hankkeen kustannusarvion Laitehankinnat -kohdassa. Rakentamiskustannuksia ja kalustehankintoja ei hyväksytä hankkeen kustannuksiksi.

Opetushallitus varaa osan määrärahasta vuosina 2022 ja 2023 rahoitusta saaneiden vaikuttavimpien oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden mahdolliseen jatkorahoitukseen.

Käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2026.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 15.4.2024 klo 16.15.

Hakijan tulee tutustua Yleisohjeeseen avustuksen hakijalle ja käyttäjälle.

Lisätietoja ja neuvontaa antavat seuraavat henkilöt:

Opetusneuvos Kimmo Koskinen, puh. 029 533 1107

Opetusneuvos Kristian Smedlund, puh. 029 533 1286 (ruotsinkielinen koulutus)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • hankkeen tavoitteet ja toiminta niiden toteuttamiseksi
 • hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset ja niiden skaalattavuus
 • hankkeen kustannusarvion realistisuus suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja haettavissa olevan rahoituksen määrään
 • toimenpiteet tulosten ja tuotosten vakiinnuttamiseksi ja levittämiseksi
 • hankkeeseen sisältyvä arviointi- ja selvitystoiminta

Kehittämisen tulee olla valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden mukaista. Hankkeisiin voi sisältyä kehittämistyötä tukevaa arviointi- tai selvitystoimintaa. Lisäksi hankkeisiin voidaan liittää opinnäytetöitä tai muuta tieteellistä tutkimusta.

Avustettavien hankkeiden edellytetään tekevän yhteistyötä Lukioiden kehittämisverkoston (LUKE) kanssa alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä osallistuvan kansalliseen digitaaliseen oppimiseen, opetukseen ja ohjaukseen liittyvään kehittämistyöhön.

Avustettavissa hankkeissa tulee tavoitella sellaisia innovatiivisia ja konkreettisia tuloksia ja tuotoksia, joita voidaan hyödyntää myös hankkeen jälkeen. Kehitettyjä käytänteitä ja tuotoksia tulee voida skaalata ja levittää myös valtakunnallisesti. Levittämistyötä toivotaan tehtävän mahdollisuuksien mukaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Hankkeen tulokset ja tuotokset tulee levittää avoimesti kaikkien koulutuksen järjestäjien käyttöön, esim. Avointen oppimateriaalien kirjaston kautta (aoe.fi). 

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty, viimeistään 31.5.2024. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille tahoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.