Statsunderstöd

Projektunderstöd för att främja innovativa lärmiljöer inom gymnasieutbildningen 2024

Gymnasieutbildning Digitalisering Lärmiljö
Status
Avgjord
Ansökningstid
4.3.2024 – 15.4.2024 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
510 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Kristian Smedlund, tfn 029 533 1286 (svenskspråkig utbildning)
Undervisningsrådet Kimmo Koskinen, tfn 029 533 1107

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@oph.fi

Ett allmänt mål för projekten inom gymnasieutbildning som beviljas understöd är att utveckla och utvidga användningen av digitala lärmiljöer, verktyg, applikationer, innehåll och tjänster i lärandet, undervisningen och handledningen samt i ordnandet av utbildningen. Målet är att stärka de studerandes och undervisningspersonalens förmåga att utnyttja digitala möjligheter.

Projekten stöder implementeringen av läroplanerna för gymnasiet samt stärker kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildningen. Med projekten eftersträvas också att främja nätverksbildningen och samarbetet mellan anordnarna av gymnasieutbildning, läroanstaltens ledning och lärarna, även mellan olika utbildningsformer. Produkterna som tas fram inom projekten och därtill hörande kunnande bör vara en del av utbildningsanordnarnas stadigvarande verksamhet då projektet avslutas.

Författningsgrund:

  • Statsunderstödslag 688/2001
  • Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009

Utvidga nya lärmiljöer

Projekten utvecklar lärmiljöer som kan kombinera digitala och fysiska lärmiljöer på ett pedagogiskt ändamålsenligt sätt. I projekten kan man fokusera på att utvidga gymnasiets lärmiljöer och göra dem mångsidigare genom att utveckla gemensamma digitala lärmiljöer samt samarbetsmodeller med andra utbildningsanordnare på andra stadiet samt med högskolor, arbetslivet och aktörer inom tredje sektorn. Inom projekten beaktas olika delområden inom hållbar utveckling.

Tyngdpunkter för understödet

Projekten kan fokusera på en eller flera av de tre tyngdpunkterna nedan:

  • Utveckling av den digitala verksamhetskulturen

Projektet främjar högklassig och helhetsmässig ledning av gymnasiets digitala ekosystem samt ekosystemets funktionalitet. Digitala lärstigar utvecklas och används systematiskt till stöd för lärande.

  • Användning av modern teknik

Inom projektet utvecklas användning av artificiell intelligens eller lärandeanalytik till stöd för undervisningen, lärandet och bedömningen. Möjligheterna och utmaningarna i anknytning till användningen av teknik baserad på artificiell intelligens kartläggs. De studerandes läskunnighet inom artificiell intelligens stärks. Öppna data eller olika programmeringsmiljöer används som en del av studierna i ett eller flera läroämnen.

Vid användningen av lärandeanalytik ligger fokus i synnerhet på att kartlägga nya studerandes kunskapsluckor i matematik eller naturvetenskaper och att följa upp och stödja de studerandes kunskaper. Adaptiva läromedel eller undervisningsmaterial används systematiskt. I utvecklingsverksamheten ingår utvärdering eller forskning om betydelsen av adaptiva material när de studerande tillägnar sig olika matematiska och naturvetenskapliga innehåll.

  • Stärkt pedagogisk kvalitet hos distansundervisning och förbättrad tillgång till distansundervisning

Projektet fokuserar på att främja kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildning genom användning av ny digital pedagogik och nya tekniska lösningar samt genom att förnya samarbetsmodellerna mellan gymnasier.

Understöd kan endast beviljas kommuner, samkommuner eller privata utbildningsanordnare med antingen skyldighet eller tillstånd att ordna gymnasieutbildning eller att driva en läroanstalt. Statliga läroanstalter kan medverka i projekt som får statsunderstöd, men inte själva vara mottagare av statsunderstöd.

Av anslaget i statsbudgeten för år 2024 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av 1 415 000 euro för att främja innovativa lärmiljöer inom gymnasieutbildningen.

Statsunderstöd beviljas för högst 90 procent av projektets totala kostnader, vilket innebär att projektets självfinansieringsandel är minst 10 procent.

Understödet får inte användas för att finansiera understödsmottagarens undervisning, handledning eller övriga basverksamhet och inte heller för sådan utvecklingsverksamhet som har beviljats övrigt statsunderstöd. Understödet kan i liten omfattning användas för fortbildning för undervisningspersonalen, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projektet.

De sammanlagda kostnaderna för undervisningsteknisk utrustning och programvara kan utgöra högst 30 procent av projektets totala kostnader. Eventuella köp av utrustning och programvara ska motiveras i ansökan. Som programkostnader godkänns kostnader för programvara som används inom projektet och enbart under projekttiden. Som kostnader för utrustning godkänns även leasingkostnader under projekttiden, om utrustningen används i projektet. Dessa leasingkostnader ska uppges i projektets kostnadskalkyl under punkten ”Anskaffning av utrustning”. Kostnader för byggande och möbelinköp godkänns inte som projektkostnader.

Utbildningsstyrelsen reserverar en del av anslaget för en eventuell fortsatt finansiering av de mest verkningsfulla projekten som åren 2022 och 2023 har beviljats finansiering för att utveckla lärmiljöer.

Användningstiden börjar från och med datumet på understödsbeslutet och avslutas 31.12.2026.

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. Ansökningstiden avslutas 15.4.2024 klockan 16.15.

Den sökande ska ta del av de allmänna anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd.

Ytterligare information och rådgivning ges av:

Undervisningsrådet Kristian Smedlund, tfn 029 533 1286 (svenskspråkig utbildning)

Undervisningsrådet Kimmo Koskinen, tfn 029 533 1107


E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi).

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

  • projektets mål och verksamhet för att nå målen
  • de konkreta resultat som eftersträvas med projektet och deras skalbarhet
  • hur realistisk projektets kostnadskalkyl är i förhållande till målen för projektet och det utlysta finansieringsbeloppet
  • åtgärderna för att förankra och sprida resultaten och produkterna
  • utvärderings- och rapporteringsverksamhet som ingår i projektet

Utvecklingsverksamheten ska följa de nationella läroplansgrunderna. I projekten kan ingå utvärderings- och rapporteringsverksamhet som stöder utvecklingsarbetet. Dessutom kan projekten kopplas till examensarbeten eller annan vetenskaplig forskning.

Det förutsätts att projekten som understöds samarbetar med utvecklingsnätverket för gymnasierna (LUKE) både på regional och på nationell nivå och att de deltar i det nationella arbetet för att utveckla digitaliseringen inom lärandet, undervisningen och handledningen.

Ett projekt som får understöd ska eftersträva sådana innovativa och konkreta resultat och produkter som kan användas även efter projektet. Verksamhetsmodellerna och produkterna som har utvecklats inom projektet ska vara skalbara och de ska kunna spridas nationellt. Det är önskvärt att resultaten i mån av möjlighet sprids på både finska och svenska. Projektets resultat och produkter ska öppet spridas för användning av alla utbildningsanordnare, till exempel via Biblioteket för öppna lärresurser (aoe.fi).

Besluten om finansiering har fattats 18.6.2024. Besluten har skickats till de aktörer som anges i ansökan från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem.

På grund av sparåtgärder i statsbudgeten har undervisnings- och kulturministeriet skurit i anslaget för statsunderstödet. Efter beslutet om sparåtgärderna är anslaget nu 510 000 euro.

Bilaga